Mienie komunalne w 2007 r.

 • na dzień 30.09.2007 r.

1. Wartość rzeczowego majątku trwałego gminy przedstawia się następująco:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na dzień
30.09.2006

Stan na dzień
30.09.2007

1. Grunty

376.822,-

214.669,-

2. Budynki

4.531.219,-

5.309.261,-

3. Budowle

12.983.169,-

13.601.621,-

4. Urządzenia techniczne i maszyny

346.703,-

343.603,-

5. Środki transportowe

836.452,-

888.841,-

18.947.947,-

20.357.995,-

 

Stan środków trwałych w stosunku do poprzedniej informacji wzrósł o kwotę 1.518.383 zł wartości brutto tj.

 • modernizacja obiektów szkół podstawowych,  gimnazjum i  Urzędu Gminy oraz dobudowę zaplecza do sali gimnastycznej w Sz.P. Białobłoty,
 • przebudowa dróg gminnych w m: Szymanowice, Nowa Wieś i Ruda Wieczyńska,
 • modernizacja serwera,
 • zakup samochodu Volkswagen / przy udziale dotacji z PFRON/

Natomiast zmniejszył się kwotę o 234.753 zł. wartości brutto tj:

 • sprzedaż gruntów rolnych  oraz aktualizację wyceny gruntów zarówno pod obiektami użyteczności publicznej i gruntów rolnych,
 • likwidacji kserokopiarki,
 • sprzedaży samochodu osobowego "Mercedes".

Wartość  pozostałego majątku gminy na dzień 30.09.2007 r. wynosi:

 • środki trwałe w używaniu - 1.218.280 zł
 • zbiory biblioteczne - 33.071 zł

2. Gmina posiada udziały w spółkach :

 • Zakład Komunalny Gizałki Sp. z o.o. 1.025 udziałów na kwotę 102.500 zł
 • Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 11 udziałów na kwotę 11.000 zł
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Wielkopolska - 2.000 zł
 • Bank Spółdzielczy Pleszew - 150 zł

3. Gmina jest właścicielem posiadanych nieruchomości i gruntów.

4. W gminie nie występują opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

5. Inwestycje w toku na dzień 30.09.2007 r. wynoszą  367.104 zł w tym:

 1. Modernizacja dróg gminnych:
  - Ruda Wieczyńska - 15.442
  - Gizałki, ul.Szkolna - 5.147
  - Kol.Obory - 3.500
  - Białobłoty-Garncarski Kąt - 5.000
 2. Termomodernizacja 
  - Sz. P. Tomice - 9.721
  - Sz. P. Białobłoty dobudowa zaplecza do sali - 7.856
  - UG Gizałki - efekt ekolog. - 197
 3. Sz.P. Tomice - sala gimnastyczna - 1.218
 4. Rozbudowa sieci wodociągowej Gizałki ul.Szkolna -  33.531
 5. Modernizacja SUW Czołnochów -  53.916
 6. Budowa sieci kanalizacyjnej Gizałki Las - Wierzchy  - 55.728
 7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Ruda Wieczyńska – Obory – Wronów  -   96.629
 8. Sz.P. Białobłoty – sanitariaty - 3.570
 9. Przebudowa GCK Tomice - 18.462
 10. Modernizacja  kotłowni  UG - 10.370
 11. Obiekty sportowe Nowa Wieś boisko sportowe - 7.100
 12. Przebudowa wału – dokumentacja - 24.766
 13. Zakupy inwestycyjne UG - 3.215
 14. Oświetlenie Gizałki ul.Wodna - 12.186

6. Stan środków pieniężnych na dzień 30.09.2006 r. na rachunkach bankowych poszczególnych jednostek wynosił:
-   Urząd Gminy Gizałki                            -          309.927  zł
-   Szkoły Podstawowe i Gimnazjum        -             92.600 zł
-   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  -               3.956 zł

7. Gmina Gizałki na dzień 30.09.2007 r. posiadała zobowiązania  ogółem  bez zobowiązań wymagalnych 2.468.662 zł w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.312.650 zł, natomiast stan należności wynosił  70.183 zł.

W okresie od dnia 01.10.2006 r. do 30.09.2007 r.  gmina dokonała sprzedaży nieruchomości i uzyskała dochody z tytułu sprzedaży składników  majątkowych:
- Kolonia Obory działka nr 212  o pow. 0,7600 ha za kwotę   -  4 .910 zł
- Dziewiń  Duży działka nr 95/2 o pow. 0,1500 ha za kwotę   -  3.000 zł
- Ruda Wieczyńska działka  nr 67 o pow. 0,3800 ha za kwotę -  1.520 zł

- samochód osobowy "Mercedes"  za kwotę  20.500 zł

Bezpłatne użytkowana zgodnie z art.56 Karty Nauczyciela działka nr 319 o pow. 0,25 ha położona we Wronowie.

W okresie od 01.10.2006r  do 30.09.2007r. nie nastąpiła komunalizacja gruntów w gminie.

Na stan 30.09.2007 r.  umorzenie środków trwałych wynosi 6.776 152 zł w tym:

1) wartość środków całkowicie umorzonych środków oraz środków trwałych w używaniu łącznie wynosi 1.710.031 zł

2)  środki 100% przedstawia się  następująco:

1.Urząd Gminy                                 95.217
2.Instytucja Kultury GCK                       -
3.GOZ                                              24.945
4.Szkoły Podstawowe                      12.285  
5.Gospodarka Komunalna             231.031
________________
Razem                                          363.478 zł
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Maria Dziatkiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-22 10:54:28
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1863
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.