Mienie komunalne w 2008 r.

 • na dzień 30.09.2008 r.

1. Wartość rzeczowego majątku trwałego gminy przedstawia się następująco:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na dzień
30.09.2007

Stan na dzień
30.09.2008

1. Grunty

214.669,-

238.598,-

2. Budynki

5.309.261,-

5.405.808,-

3. Budowle

13.601.621,-

13.981.819,-

4. Urządzenia techniczne i maszyny

343.603,-

360.331,-

5. Środki transportowe

888.841,-

934.882,-

20.357.995,-

20.921.438,-

1. Stan środków trwałych w stosunku do poprzedniej informacji wzrósł o kwotę 768.948 zł wartości brutto tj.

 • modernizacja obiektów szkół podstawowych, Urzędu Gminy oraz dobudowę zaplecza do sali gimnastycznej w Sz.P. Białobłoty,
 • przebudowa dróg gminnych w m: Ruda Wieczyńska – Wronów – Obory, Białobłoty – Garncarski Kąt,
 • zakup samochodu Volkswagen Pasat,
 • zakup samochodu Star dla jednostki Ruda Wieczyńska,
 • modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gizałkach,
 • aktualizację wyceny gruntów rolnych.

Natomiast zmniejszył się kwotę o 205.505 zł wartości brutto tj:

 • sprzedaż gruntów rolnych oraz aktualizację wyceny gruntów zarówno pod obiektami użyteczności publicznej i gruntów rolnych,
 • likwidacjia zestawu komputerowego,
 • sprzedaży samochodu „Star 28” z jednostki OSP Ruda Wieczyńska,
 • sprzedaż budynku GCK, sprzedaż lokalu mieszkalnego / w budynek GOZ/.

Wartość pozostałego majątku gminy na dzień 30.09.2008 r. wynosi:

 • środki trwałe w używaniu - 322.316 zł
 • zbiory biblioteczne - 52.952 zł

Wartość tego majątku jest w 100% umorzona.

2. Gmina posiada udziały w spółkach:

 • Zakład Komunalny Gizałki Sp. z o.o. 1.025 udziałów na kwotę 102.500 zł
 • Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 11 udziałów na kwotę 11.331 zł
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Wielkopolska 2.000 zł
 • Bank Spółdzielczy Pleszew 150 zł

3. Gmina jest właścicielem posiadanych nieruchomości i gruntów.

4. W gminie nie występują opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

5. Inwestycje w toku na dzień 30.09.2008 r. wynoszą 2.508.718 zł w tym:

 1. Modernizacja dróg gminnych:
  - Gizałki, ul.Szkolna - 13.932
  - Kol.Obory - 3.500
  - Obory - 15.161
  - Wierzchy - Leszczyca - 441.522
 2. Sz.P. Tomice – sala gimnastyczna - 1.218
 3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gm. Gizałki - 12.139
 4. Przebudowa chodnika w m. Szymanowice - 14.138
 5. Budowa sieci kanalizacyjnej Gizałki Las – Wierzchy - 168.254
 6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gizałki,Ruda Wieczyńska - Obory - 1.637.250
 7. Ścieżka rowerowa w gm. Gizałki - 1.800
 8. Przebudowa GCK Tomice - 18.462
 9. Modernizacja kotłowni UG - 14.884
 10. Obiekty sportowe Nowa Wieś boisko sportowe - 7.100
 11. Modernizacja - most Ruda Wieczyńska - 120.744
 12. Zakupy inwestycyjne – UG - 15.162
 13. Przebudowa i rozbudowa świetlic w m: Wierzchy - 9.007,  Kol. Ostrowska - 10.048, Gizałki - 4.397,

6. Stan środków pieniężnych na dzień 30.09.2008r. na rachunkach bankowych i gotówki w kasie wynosił 1.014.004 zł w tym:
- Urząd Gminy Gizałki - 761.543 zł
- Szkoły Podstawowe i Gimnazjum - 250.777 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.684 zł
Odsetki od środków na rachunkach bankowych w okresie od 01.10.2007 r. do 30.09.2008 r . wyniosły 4.062 zł.

7. Gmina Gizałki na dzień 30.09.2008 r. posiadała zobowiązania ogółem w kwocie 3.440.046 zł w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.299.750 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast stan należności wynosił 495.184 zł w tym : należności wymagalne 227.290 zł. W okresie od dnia 01.10.2007 r. do 30.09.2008 r. gmina dokonała sprzedaży nieruchomości i uzyskała dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych:

 • Gizałki ul. Kaliska 23A - lokal mieszkalny o łącznej pow. 95,58 m2 za kwotę - 84 .900 zł
 • Orlina Duża - nieruchomosć niezabudowana stanowiąca działki nr 65,71,215,216 o łacznej pow. 0,31 ha za kwotę - 7.000 zł
 • Orlina Duża działka nr 42/1 o pow. 0,33 ha za kwotę - 14.140 zł
 • Gizałki - zabudowana działka nr 848/2 o pow. 738 m2 za kwotę - 143.500 zł
 • Orlina Mała działka nr 137 o pow.0,29 ha za kwotę - 1.126 zł
 • samochód ciężarowy uniwersalny "Star 28" za kwotę - 14.953 zł

Dochody z najmu i dzierżawy w okresie od 01.10.2007 do 30.09.2008 r. wynosiły 55.917 zł.

Dywidenda z tytułu posiadanych praw majątkowych nie wystąpiła.

Bezpłatne użytkowanie: działka nr 319 o pow. 0,25 ha położona we Wronowie /zgodnie z art.56 Karty Nauczyciela/.

W okresie od 01.10.2007 r do 30.09.2008 r. nastąpiła komunalizacja gruntów w gminie na łączną wartość 26.280 zł. Są to działki nr 105, 117/9, 119, 131/2, 138, 143/2, 160/2, 162, 164, 173, 177, 201 207, 213, 222, 227, 254, 302, 321, 322, 329, 337, 339, 349, 351, 151/2, 159, 160/3, 316, 191, 197, 198, 304, 231, 417.

Na stan 30.09.2008 r. umorzenie środków trwałych wynosi 6.726.353 zł w tym:
- wartość środków umorzonych w 100% przedstawia się następująco:
1. Urząd Gminy 45.892 zł
2. Instytucja Kultury GCK -
3. GOZ 70.078 zł
4. Szkoły Podstawowe 12.285 zł
5. Gospodarka Komunalna 389.386 zł
Razem 517.641 zł

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Maria Dziatkiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-22 10:56:19
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 2203
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.