Mienie komunalne w 2008 r.

1. Wartość rzeczowego majątku trwałego gminy przedstawia się następująco:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na dzień
30.09.2007

Stan na dzień
30.09.2008

1. Grunty

214.669,-

238.598,-

2. Budynki

5.309.261,-

5.405.808,-

3. Budowle

13.601.621,-

13.981.819,-

4. Urządzenia techniczne i maszyny

343.603,-

360.331,-

5. Środki transportowe

888.841,-

934.882,-

20.357.995,-

20.921.438,-

1. Stan środków trwałych w stosunku do poprzedniej informacji wzrósł o kwotę 768.948 zł wartości brutto tj.

Natomiast zmniejszył się kwotę o 205.505 zł wartości brutto tj:

Wartość pozostałego majątku gminy na dzień 30.09.2008 r. wynosi:

Wartość tego majątku jest w 100% umorzona.

2. Gmina posiada udziały w spółkach:

3. Gmina jest właścicielem posiadanych nieruchomości i gruntów.

4. W gminie nie występują opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

5. Inwestycje w toku na dzień 30.09.2008 r. wynoszą 2.508.718 zł w tym:

 1. Modernizacja dróg gminnych:
  - Gizałki, ul.Szkolna - 13.932
  - Kol.Obory - 3.500
  - Obory - 15.161
  - Wierzchy - Leszczyca - 441.522
 2. Sz.P. Tomice – sala gimnastyczna - 1.218
 3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gm. Gizałki - 12.139
 4. Przebudowa chodnika w m. Szymanowice - 14.138
 5. Budowa sieci kanalizacyjnej Gizałki Las – Wierzchy - 168.254
 6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gizałki,Ruda Wieczyńska - Obory - 1.637.250
 7. Ścieżka rowerowa w gm. Gizałki - 1.800
 8. Przebudowa GCK Tomice - 18.462
 9. Modernizacja kotłowni UG - 14.884
 10. Obiekty sportowe Nowa Wieś boisko sportowe - 7.100
 11. Modernizacja - most Ruda Wieczyńska - 120.744
 12. Zakupy inwestycyjne – UG - 15.162
 13. Przebudowa i rozbudowa świetlic w m: Wierzchy - 9.007,  Kol. Ostrowska - 10.048, Gizałki - 4.397,

6. Stan środków pieniężnych na dzień 30.09.2008r. na rachunkach bankowych i gotówki w kasie wynosił 1.014.004 zł w tym:
- Urząd Gminy Gizałki - 761.543 zł
- Szkoły Podstawowe i Gimnazjum - 250.777 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.684 zł
Odsetki od środków na rachunkach bankowych w okresie od 01.10.2007 r. do 30.09.2008 r . wyniosły 4.062 zł.

7. Gmina Gizałki na dzień 30.09.2008 r. posiadała zobowiązania ogółem w kwocie 3.440.046 zł w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.299.750 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast stan należności wynosił 495.184 zł w tym : należności wymagalne 227.290 zł. W okresie od dnia 01.10.2007 r. do 30.09.2008 r. gmina dokonała sprzedaży nieruchomości i uzyskała dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych:

Dochody z najmu i dzierżawy w okresie od 01.10.2007 do 30.09.2008 r. wynosiły 55.917 zł.

Dywidenda z tytułu posiadanych praw majątkowych nie wystąpiła.

Bezpłatne użytkowanie: działka nr 319 o pow. 0,25 ha położona we Wronowie /zgodnie z art.56 Karty Nauczyciela/.

W okresie od 01.10.2007 r do 30.09.2008 r. nastąpiła komunalizacja gruntów w gminie na łączną wartość 26.280 zł. Są to działki nr 105, 117/9, 119, 131/2, 138, 143/2, 160/2, 162, 164, 173, 177, 201 207, 213, 222, 227, 254, 302, 321, 322, 329, 337, 339, 349, 351, 151/2, 159, 160/3, 316, 191, 197, 198, 304, 231, 417.

Na stan 30.09.2008 r. umorzenie środków trwałych wynosi 6.726.353 zł w tym:
- wartość środków umorzonych w 100% przedstawia się następująco:
1. Urząd Gminy 45.892 zł
2. Instytucja Kultury GCK -
3. GOZ 70.078 zł
4. Szkoły Podstawowe 12.285 zł
5. Gospodarka Komunalna 389.386 zł
Razem 517.641 zł

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.