Umorzenie zaległości podatkowej / Umorzenie odsetek za zwłokę

Podstawa prawna

Art. 67, § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 67, § 1 Ordynacji podatkowej - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę.

Wymagane dokumenty

W przypadku, gdy wniosek składa osoba fizyczna

 1. Uzasadniony wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę

Załączniki:

 • zaświadczenie o osiąganych dochodach składającego wniosek oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej,
 • udokumentować ponoszone wydatki: przedłożyć do wglądu rachunki np. za gaz, energię elektryczną, czynsz, telefon, koszty leczenia oraz inne,
 • oświadczenie o stanie majątkowym, np. nieruchomości, środki transportowe oraz inne,
 • zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej

W przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna

 1. Uzasadniony wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę /we wniosku należy podać pełną nazwę przedsiębiorcy, adres, siedzibę, nr NIP, REGON, PKD/

Załączniki:

 • oświadczenie o otrzymanej pomocy w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem nazwy organu, od którego otrzymano pomoc oraz kwoty pomocy,
 • bilans,
 • sprawozdanie kwartalne o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
 • deklaracja dla podatku od towarów i usług,
 • pisemne wyjaśnienie dotyczące sytuacji ekonomicznej oraz określić kierunek działania poprawy sytuacji finansowej

Opłaty

Wolne od opłaty skarbowej.

Termin odpowiedzi

Miesiąc.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowy - budynek przy ul. Kaliskiej 28, I piętro, pok. nr 7.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł.
Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

Uwagi

Zgodnie z art. 224, § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Elżbieta Majdecka
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-29 09:33:25
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1811
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.