Potrącenie wierzytelności wobec gminy

Podstawa prawna

Art. 64 i 65 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 64, § 1 bieżące zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podlegają na wniosek podatnika, potrąceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa z tytułu: prawomocnego wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 417 lub 419 K. c.;
Nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub wywłaszczenie nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami; odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, uzyskanego na podstawie  przepisów kodeksu postępowania karnego; odszkodowania uzyskanego na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz bytu Państwa Polskiego.
Zgodnie z art. 65, § 1 uprawnienie, o którym mowa w art. 64, przysługuje również podatnikom w stosunku do gminy, powiatu lub województwa z tytułu: prawomocnego wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 420 K. c.; prawomocnej ugody sądowej zawartej w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 420 K. c.; nabycia przez gminę, powiat lub województwo nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub wywłaszczenie nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Wymagane dokumenty

Uzasadniony wniosek o dokonanie potrącenia.

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wniosek - 5,00 zł
  • za każdy załącznik - 0,50 zł

Termin odpowiedzi

Miesiąc.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowy - budynek przy ul. Kaliskiej 28, I piętro, pok. nr 7.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł.
Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

Uwagi

Zgodnie z art. 224, § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Elżbieta Majdecka
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-29 09:33:51
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1635
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.