Uchylenie/zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

Podstawa prawna

Art. 254, § 1 i 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 254 Ordynacji podatkowej - decyzja ostateczna ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych, mających wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności, zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego, obowiązujących w dniu wydania decyzji. Zmiana decyzji  ostatecznej może dotyczyć tylko okresu, za który ustalono wysokość zobowiązania podatkowego.
W/w przepis odnosi się do sytuacji, kiedy w ciągu roku podatkowego nastąpiły zmiany powodujące powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Obowiązkiem podatnika jest złożenie organowi gminy pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, a także obowiązku organu podatkowego gminy do dokonania zmian decyzji ustalającej dany podatek.

Wymagane dokumenty

Pisemna informacja o zmianie okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności;

Załączniki:

  • przedłożyć do wglądu dokument na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności, np. akt notarialny, rozwiązanie umowy dzierżawy

Opłaty

Opłata skarbowa nie występuje.

Termin odpowiedzi

Miesiąc.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowy - budynek przy ul. Kaliskiej 28, I piętro, pok. nr 7.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł.
Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

Uwagi

Zgodnie z art. 224, § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Elżbieta Majdecka
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-29 09:35:32
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1906
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.