Ulga w podatku rolnym z tytułu klęski żywiołowej

Wymagane dokumenty

Uzasadniony wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu klęski żywiołowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Finansowy - budynek przy ul. Kaliskiej 28, I piętro, pok. nr 7.

Opłaty

Wolne od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Decyzja wydawana jest w ciągu 1 miesiąca.

Podstawa prawna

Art. 13c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.
Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości  5,00 zł. Odwołanie  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

Inne informacje

W razie wystąpienia klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody w budynkach, ziemiopłodach, inwentarzu żywym lub martwym albo w drzewostanie, przyznaje się podatnikom ulgi w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalania albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym.
Przy przyznawaniu ulg i ustalaniu ich wysokości uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego.
Ulgę przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym klęska miała miejsce; jeżeli klęska miała miejsce po zapłaceniu podatku za dany rok, ulgę stosuje się w następnym roku podatkowym.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Elżbieta Majdecka
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-29 09:25:38
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1941
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.