Postępowanie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gizałki

 

Jednostka prowadząca

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wymagane dokumenty

  • Opłata za jednorazowe zezwolenie
  • Umowa wynajmu lokalu /jeżeli impreza nie jest we własnym/, zgoda właściciela terenu
  • Pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydane zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Gizałki).

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Gizałki

Samodzielne stanowisko ds. obronnych oraz działalności gospodarczej

Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, tel. 62 7411-517 w.137

Opłaty

(1/12 rocznej opłaty za zezwolenia stałe)

43,75 zł - dotyczy zezwoleń do 4,5% alkoholu oraz piwo
43,75 zł - dotyczy zezwoleń od 4,5%-18% alkoholu (bez piwa)
175,00 zł - dotyczy zezwoleń powyżej 18% alkoholu

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Gizałki
ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki

BS Pleszew o/Gizałki

79 8407 0003 0400 0185 2000 0001

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można uiścić kartą płatniczą
w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Gizałki
ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki pok. Nr 7.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, to dostaniesz zawiadomienie
o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może przedstawić oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Gizałki oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, i nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 15 ust 1 pkt 1 i 2, art. 15 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) „Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości oraz osobom do lat 18. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy”.

Wniosek o wydanie zezwolenia

Wniosek o wydanie zezwolenia

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Kamila Łoza
Dodany przez: Kamila Łoza
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-06 12:55:32
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-15 09:37:00
Odsłon: 1585
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.