Działalność gospodarcza - rejestracja, zmiany, wznowienie, zawieszenie i zamknięcie działalności gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

1. Wymagane dokumenty

Osoba fizyczna zamierzająca zarejestrować działalność gospodarczą dokonuje zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego ds. gospodarki (obecnie jest to Minister Przedsiębiorczości i Technologii).


Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 • CEIDG-RD - służy do wpisywania większej ilości kodów PKD
 • CEIDG-MW - służy do wpisywania więcej niż jednego dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 • CEIDG-RB -służy do podania więcej niż jednego rachunku bankowego
 • CEIDG-SC - służy do określenia udziału w więcej niż jednej spółce cywilnej
 • CEIDG-PN - służy do zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku
 • CEIDG-ZS - służy do wpisania zarządcy sukcesyjnego

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Inne informacje

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej ceidg.gov.pl

BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW -> NIP -> WYŚWIETL SZCZEGÓŁY -> DRUKUJ.

Informacje nt. zakładania działalności oraz procedury można znaleźć na stronie internetowej Punktu Kontaktowego.

Według art. 14 ustawy o CEIDGiPIP przedsiębiorca może zgłosić informację o niepodjęciu działalności w dowolnym terminie. Po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku z informacją o niepodjęciu działalności, dane osoby, której ten wniosek dotyczył zostaną usunięte z CEIDG (art. 49 ust. 3 ustawy o CEIDG).


2. Zmiana wpisu w CEIDG

Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany danych ewidencyjnych: imię i nazwisko, dodatkowe określenia włączone do firmy przedsiębiorcy, obywatelstwo, adres do doręczeń, adres stałego miejsca wykonywania działalności - o ile przedsiębiorca je posiada, inne dane kontaktowe, w szczególności adres mailowy, nr telefonu - o ile zostały podane, przedmiot wykonywanej działalności, adres zamieszkania.

Dane ewidencyjne przedsiębiorcy – zmiany tych danych należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty ich zaistnienia:

 • imię i nazwisko oraz dodatkowe określenia włączone do firmy,
 • PESEL (lub data urodzenia jeśli nie posiada nr PESEL), REGON, NIP (o ile posiada),
 • informacje o obywatelstwie,
 • adres do doręczeń, adres stałego wykonywania działalności (jeśli przedsiębiorca posiada takie miejsce),
 • inne dane kontaktowe (mail, strona www, nr telefonu) o ile zostaną zgłoszone we wniosku CEIDG-1,
 • przedmiot wykonywanej działalności (w tym jeden przeważający).

Dane informacyjne (pozostałe informacje wpisywane na podstawie wniosku lub z urzędu):

 • data rozpoczęcia, zawieszenia i wznowienia wykonywania dzielności,
 • data zaprzestania wykonywania działalności (jeśli zostanie zgłoszona we wniosku CEIDG-1) oraz informacja o wykreśleniu z CEIDG,
 • NIP i REGON spółki cywilnej,
 • dane przedstawiciela ustawowego, dane kuratora lub opiekuna,
 • informacje dot. ogłoszenia, zakończenia lub umorzenia upadłości oraz dane syndyka,
 • informacje dot. postępowania restrukturyzacyjnego,
 • informacja o przekształceniu przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową,
 • o zakazie prowadzenia działalności lub o zakazie wykonywania określonego zawodu,
 • informacje o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem,
 • edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
 • informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej- o ile zostanie podana we wniosku CEDG-1.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia zmiany dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Inne informacje

Aktualność wpisu przedsiębiorcy figurującego w CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.


3. Zawieszenie wykonywanej działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej można dokonywać w dowolnym terminie – data zawieszenia może być wsteczna, bieżąca lub przyszła. W razie wątpliwości należy skontaktować się z urzędem skarbowym i ZUS/KRUS czy podana data jest zgodna z przepisami o ubezpieczeniach społecznych i przepisami podatkowymi.

Zasady zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne regulują art. 22-26 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) i art.18-20 ww. ustawy o CEIDGi PIP.

Inne informacje

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego w odrębnym wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,  
 • może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalności gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


4. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Wniosek można złożyć zarówno przed jak i po planowanej dacie wznowienia. Jeśli data wznowienia jest datą przeszłą należy skontaktować się z urzędem skarbowym i ZUS/KRUS czy podanie takiej daty jest zgodne z przepisami o ubezpieczeniach społecznych i przepisami podatkowymi.

Zasady zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne regulują art. 22-26 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) i art.18-20 ww. ustawy o CEIDGi PIP.

Jeśli przedsiębiorca we wniosku CEIDG-1 wskaże na jaki okres zawiesza działalność, to CEIDG automatycznie dopisze informację o wznowieniu działalności począwszy od dnia następującego po upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia (art. 19 ustawy o CEIDGiPIP).

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej, na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


5. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG

Zaprzestanie wykonywania działalności dokonuje się w dowolnym terminie, w sytuacji faktycznego zakończenia prowadzenia działalności (należy podać ostatni dzień prowadzenia działalności).

Wniosek o wyrejestrowanie firmy możesz złożyć w dowolnym terminie, informacje te jednak powinny odpowiadać stanowi faktycznemu (do kwietnia 2018 r. należało to zrobić do 7 dni od zakończenia działalności). Nalezy pamięytać, że jeśli zgłosi się zakończenie działalności do CEIDG w późniejszym terminie, to i tak mamy terminowe obowiązki np. sporządzenie spisu z natury i poinformowanie urzędu skarbowego w ciągu 7 dni przed zakończeniem działalności.

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca, który trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej lub, przekształcił swoją działalność w jednoosobową spółkę kapitałową lub, nie podjął działalności zobowiązany jest do złożenia Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Aby zarejestrować, zgłosić zmiany we wpisie CEIDG, złożyć wniosek o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:
 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany,
 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do Urzędu Gminy w Gizałkach pok. nr 8 - samodzielne stanowisko ds. obronnych oraz działalności gospodarczej,
 • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do Urzędu Gminy w Gizałkach pok. nr 8 - samodzielne stanowisko ds. obronnych oraz działalności gospodarczej,
 • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w Urzędzie Gminy w Gizałkach pok. nr 8 - samodzielne stanowisko ds. obronnych oraz działalności gospodarczej – pracownik urzędu gminy przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
 • przesłać wniosek listem poleconym do Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki - podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i dokonanie żądania zapłaty jest całkowicie dobrowolne.

Wniosek CEIDG-1 może być złożony przez pełnomocnika przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 38 ustawy o CEIDG przedsiębiorca może opublikować w CEIDG informację o swoim pełnomocniku lub prokurencie. Nie są to dane wpisowe, są jedynie publikowane w CEIDG. Opublikowanie tej informacji w CEIDG jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub prokury na piśmie, co zwalnia z wnoszenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa lub prokury.

Informację o pełnomocnictwie lub prokurze wprowadza się na wniosek przedsiębiorcy, złożony wyłącznie elektronicznie (art. 39 ust. 1 ustawy o CEIDG).

Informacja zawiera: imię i nazwisko, PESEL i NIP pełnomocnika lub prokurenta o ile je posiada; datę urodzenia pełnomocnika lub prokurenta, jeśli nie posiada numeru PESEL i numeru NIP; obywatelstwo pełnomocnika lub prokurenta; adres do doręczeń pełnomocnika lub prokurenta; dane kontaktowe pełnomocnika lub prokurenta, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały podane; zakres pełnomocnictwa lub rodzaj i sposób wykonywania prokury; datę udzielenia pełnomocnictwa lub ustanowienia prokury.

Oświadczenie, czy z chwilą śmierci przedsiębiorcy, ustanowiony prokurent ma zostać zarządcą sukcesyjnym (art. 38 ust.2a ustawy o CEIDG).

Pełnomocnictwo do dokonywania wpisów w CEIDG lub ich zmiany może być złożone we wniosku CEIDG-1 w formie papierowej w urzędzie gminy (art. 39 ust. 2 ustawy o CEIDG).

Wniosek CEIDG-1 może złożyć również pełnomocnik przedsiębiorcy. Pełnomocnik (prokurent), który posiada odpowiedni podpis i jego dane figurują już w CEIDG, może składać wniosek także elektronicznie.

Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku lub prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta i oznacza usunięcie ich danych z CEIDG.

Zgodnie z art. 202 ustawy - Przepisy wprowadzające... informacje o pełnomocniku zawarte we wpisie przedsiębiorcy, dokonane na podstawie usdg, stają się informacjami o pełnomocniku w rozumieniu ustawy o CEIDG, chyba że uległy wykreśleniu na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 30 kwietnia 2018 r.

Składanie wniosku przez pełnomocnika:

1. Jeśli dane pełnomocnika oraz zakres spraw, do których go upoważniono znajdują się już w rejestrze pełnomocników w CEIDG, to pełnomocnik składając kolejne wnioski CEIDG-1 nie dołącza pełnomocnictwa. Istotne jest, aby sprawa, którą załatwia pełnomocnik mieściła się w zakresie spraw, do których został upoważniony.

2. Jeśli wniosek CEIDG-1 w imieniu przedsiębiorcy składa pełnomocnik, który nie figuruje w rejestrze pełnomocników w CEIDG, to do wniosku musi dołączyć oryginał pełnomocnictwa (lub urzędowo poświadczony odpis). Złożenie wniosku CEIDG-1 nie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, wobec tego do jego złożenia wystarczy pełnomocnictwo ogólne (w zwykłej formie) – nie wymaga notarialnego potwierdzenia podpisu.

Za złożenie pełnomocnictwa pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Z opłaty są zwolnieni wstępni lub zstępni przedsiębiorcy, czyli krewni w linii prostej (syn, córka, wnuk, żona, mąż, itp.).

Wpłat dokonywać należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy Gizałki pok. nr 7.

UWAGA!

Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018.1044)

UWAGA!!!

W kasie Urzędu Gminy Gizałki można płacić kartą.

Termin i sposób załatwienia 

Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Jeśli wniosek będzie niepoprawny wnioskodawca zostanie wezwany przez organ gminy - w trybie art. 10 ust. 6 ww. ustawy – do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r., poz. 647)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 649)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 648)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629)

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

Dotakowe informacje dot.zakladania firmy mozna uzyskać na stronie:

Instrukcja wypełniania formularza

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza

CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych

CEIDG-SC Udział w spółkach cywilnych

CEIDG-PN Udzielone pełnomocnictwa

CEIDG-POPR Korekta w przypadku pomyłki

CEIDG-ZS Zarządca sukcesyjny

Klauzula CEIDG

Klauzula CEIDG

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Kamila Łoza
Dodany przez: Kamila Łoza
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-06 14:06:31
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-07-02 10:46:51
Odsłon: 2129
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.