Informacje o wyrobach zawierających azbest

Wymagane dokumenty

  • informacja o wyrobach zawierających azbest przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy.

Opłaty

Informacja nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Nie wymaga odpowiedzi.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Informację przedkłada się corocznie w terminie do 31 stycznia.

Informację o wyrobach zawierających azbest sporządza się w dwóch egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Wójtowi,
  • drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Przed wypełnieniem tej informacji należy sporządzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Wzór oceny określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Ocenę sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje się ją wraz z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których prowadzona jest książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Nieruchomości, Środowiska i Planowania Przestrzennego (pok. nr 8 w bud. przy ul. Kaliskiej 28), tel. (62)7411517.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne przedkładają informację o wyrobach zawierających azbest Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-30 14:32:16
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-30 14:32:16
Odsłon: 1860
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.