Czyszczenie sieci wodociągowej

I N F O R M A C J A

         Urząd Gminy Gizałki informuje, że Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach planuje czyszczenie sieci wodociągowej na terenie gminy, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp. Miejscowość

Planowany termin czyszczenia sieci wodociągowej

1

Gizałki, Nowa Wieś, Ruda Wieczyńska, Obory

04.06.2018r. – 06.06.2018r.

05.09.2018r. – 07.09.2018r.

19.11.2018r. – 20.11.2018r.

2

Czołnochów, Szymanowice, Leszczyca

07.06.2018r.

10.09.2018r.

21.11.2018r. – 22.11.2018r.

3

Tomice, Tomice-Las, Tomice-Młynik, Wierzchy, Gizałki Las

11.06.2018r.

12.09.2018r.

26.11.2018r.

4

Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Studzianka, Świerczyna, Toporów, Wronów

12.06.2018r. – 14.06.2018r.

18.09.2018r. – 19.09.2018r.

27.11.2018r. – 28.11.2018r.

5

Białobłoty, Krzyżówka, Orlina Duża, Orlina Mała, Dziewiń Duży

18.06.2018r. – 20.06.2018r.

20.09.2018r. – 21.09.2018r.

04.12.2018r. – 05.12.2018r.

Czyszczenie sieci wodociągowej odbywać się będzie według powyższego harmonogramu, o ile nie wystąpią przeszkody obiektywne, jak np. awarie urządzeń wodociągowych, susza, ulewa, itp.

Czyszczenie prowadzone będzie w godz.: 1000 - 1300 lub 2000 - 2400, bez stosowania środków chemicznych. Nie obejmuje ono przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, które nie należą do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

Podczas płukania sieci mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody do poszczególnych budynków i zmącenie wody.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-22 13:54:43
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-05-22 13:53:41
Odsłon: 17
Dziennik zmian

29.05.2018 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 maja 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-21 14:22:25
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-05-21 14:17:19
Odsłon: 29
Dziennik zmian

1 czerwca br. urząd będzie nieczynny

Informuję, że dzień 1 czerwca 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gizałki.

Podstawa prawna: art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 917).

Wójt Gminy
/-/ Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-18 13:25:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-05-18 13:25:00
Odsłon: 24
Dziennik zmian

18.05.2018 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 18 maja 2018 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Sawicki
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14 15:19:40
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-05-14 15:19:40
Odsłon: 28
Dziennik zmian

15.05.2018 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 15 maja 2018 r. o godz. 8:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.
 
Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14 15:15:25
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-05-11 12:09:59
Odsłon: 31
Dziennik zmian

Zakład Komunalny - III przetarg na sprzedaż elektronicznej wagi samochodowej

III_Przetarg_na_sprzedaż_elektronicznej_wagi_samochodowej.pdf

Ogłoszenie_o_unieważnieniu_III_przetargu.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-23 11:15:53
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-05-09 11:39:03
Odsłon: 74
Dziennik zmian

30 kwietnia 2018 r. urząd będzie nieczynny

Informuję, że dzień 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gizałki w zamian za święto 6 stycznia 2018 r. przypadające w sobotę.

Podstawa prawna: art. 130 par. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).

Wójt Gminy Gizałki
Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-25 15:30:58
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-25 15:30:58
Odsłon: 39
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXVI Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00 w sali Świetliccy Wiejskiej w Gizałkach.

PORZĄDEK OBRAD XXXVI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018 r.;
  2. trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania;
  3. zmian planu budżetu na rok 2018;
  4. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-19 13:44:02
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-19 13:44:02
Odsłon: 55
Dziennik zmian

23.04.2018 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-19 12:41:25
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-04-19 12:41:25
Odsłon: 42
Dziennik zmian

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gizałki w roku 2017

Analiza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-18 09:47:28
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-18 09:47:28
Odsłon: 45
Dziennik zmian

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej

Urząd Gminy Gizałki przypomina, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Gizałki ponownie zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy nie złożyli jeszcze zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, o wypełnienie tego zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Gminy (pokój nr 8) w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. Zgłoszenie powinien złożyć każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości niepodłączonej do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub u sołtysa albo pobrać ze strony internetowej: www.gizalki.pl.

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi.

Informujemy, że aktualnie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Gizałki posiadają następujące firmy:

1. Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki, tel. 62 7411 530.

2. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, tel. 62 7412 303.

3. EKO-DBAJ Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, tel. 62 7493 898.

4. WC SERWIS Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32 2784 531.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 w.108.

 

Druk zgłoszenia

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-23 11:47:26
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-17 15:01:31
Odsłon: 50
Dziennik zmian

Zakład Komunalny - II przetarg na sprzedaż elektronicznej wagi samochodowej

Przetarg_na_sprzedaż_elektronicznej_wagi_samochodowej_copy.pdf

Unieważnienie_przetargu.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-02 15:27:43
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-04-17 09:25:42
Odsłon: 83
Dziennik zmian

Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców na terenie całego województwa wielkopolskiego od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać uchwały antysmogowe, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.

Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymywanie norm emisyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl.

Uchwała antysmogowa

Poradnik antysmogowy

Fiszka o zdrowiu

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-11 12:37:53
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-11 12:37:53
Odsłon: 61
Dziennik zmian

Informacja o zgłaszaniu szkód łowieckich

Wójt Gminy Gizałki informuje, że od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy Prawo łowieckie w zakresie szkód łowieckich. Zgodnie z tymi zmianami, obecnie wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny lub przy wykonywaniu polowania składa się do Urzędu Gminy. Szkody należy zgłaszać w terminie 3 dni od dnia ich stwierdzenia.

Szacowanie szkody polega na dokonaniu oględzin po zgłoszeniu szkody oraz na szacowaniu ostatecznym przed zbiorem uprawy. Zawiadomienie o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy należy złożyć do Urzędu Gminy na 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

Szkody szacuje zespół składający się z sołtysa, przedstawiciela koła łowieckiego i właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiły szkody. Poszkodowany zostanie zawiadomiony o terminie oględzin lub szacowania szkody. W szacowaniu szkody może brać udział pełnomocnik właściciela lub posiadacza gruntu, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. Nieobecność poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin lub szacowania szkody.

Odszkodowania wypłacają koła łowieckie, jeżeli nie zostanie wniesione odwołanie od protokołu z ostatecznego oszacowania szkody. Odwołanie może być wniesione do Nadleśnictwa Grodziec przez poszkodowanego albo przez koło łowieckie, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. W szacowaniu szkody przez Nadleśnictwo może brać udział przedstawiciel izby rolniczej, na pisemny wniosek poszkodowanego lub koła łowieckiego. Nadleśnictwo ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji, która może być zaskarżona do sądu.

Odszkodowanie nie przysługuje:

 1. osobom, którym przydzielono grunty Skarbu Państwa jako deputaty rolne,
 2. poszkodowanym, którzy nie dokonali sprzętu upraw w terminie 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie,
 3. poszkodowanym, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez koło łowieckie urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom,
 4. za szkody, których wysokość nie przekracza wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,
 5. za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,
 6. za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych,
 7. za szkody powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości może złożyć na piśmie jej właściciel do Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Wzór wniosku o oszacowanie szkody oraz zawiadomienia o terminie zbioru uprawy i pełnomocnictwa można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub u sołtysa albo pobrać ze strony internetowej www.bip.gizalki.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu lub pod numerem tel.: 62 7411 517 w. 108.

Wniosek o oszacowanie szkód

Zawiadomienie o terminie zbioru uprawy

Pełnomocnictwo

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-10 13:19:33
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-10 13:14:36
Odsłon: 138
Dziennik zmian

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2017 na terenie gminy Gizałki

Ocena

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-04 08:47:49
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-04 08:47:49
Odsłon: 72
Dziennik zmian

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 rok

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, komisja konkursowa w dniu 28.03.2018 r. dokonała oceny złożonych ofert. Dokonano wyboru organizacji pozarządowej, która otrzyma dotację na realizację zadania publicznego w roku 2018.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera poniższa tabela.

Oferty podlegające ocenie:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.

Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY Gizałki

Prowadzenie i szkolenie sekcji tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej

6 000,00 zł

6 000,00 zł

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-03 15:18:46
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-03 15:18:46
Odsłon: 75
Dziennik zmian

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni wodnej "MEW - Ruda Wieczyńska" w km 20+340 rzeki prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, pow. pleszewski.

Obwieszczenie_2_26_03_2018.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-27 09:34:29
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-03-27 09:34:29
Odsłon: 71
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony II - Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach

RI.271.1.4.2018_-_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

RI.271.1.4.2018_-_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-18 10:21:22
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-03-26 13:03:40
Odsłon: 294
Dziennik zmian

26.03.2018 r. -posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych odbędzie się 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady

Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-23 12:03:11
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-03-23 12:03:11
Odsłon: 82
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.