21.03.2019 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 21 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-18 14:04:43
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-03-18 14:04:43
Odsłon: 35
Dziennik zmian

21.03.2019 r. - posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki odbędzie się 21 marca 2019 r. o godz. 8:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.
 
                                                                                                    Przewodniczący Komisji
Tadeusz Kostuj
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-15 12:21:19
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-03-15 12:21:19
Odsłon: 37
Dziennik zmian

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie prowadzenia przez obszar szczególnego zagrożenia powodzią projektowanej telekomunikacyjnej infrastruktury światłowodowej

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-11 13:15:43
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-03-11 13:15:43
Odsłon: 18
Dziennik zmian

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego "Rekonfiguracja sieci elektroenergetycznej - prowadzenie prac przez wał przeciwpowodziowy oraz w jego obrębie".

Informacja_o_wszczęciu_postępowania.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-08 13:50:12
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-03-08 13:50:12
Odsłon: 37
Dziennik zmian

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-07 15:28:06
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-03-07 15:28:06
Odsłon: 47
Dziennik zmian

Informacja dotycząca zmiany ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Urząd Gminy Gizałki informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do zwrotu podatku akcyzowego uwzględniane będą faktury na olej napędowy o oznakowaniu: CN 27101943 do 27101948, CN 27102011 do CN27102019 oraz CN 382600.

Ponadto informujemy, że do dnia 31 marca 2019 r. przedłużony zostaje termin składania wniosków, do których należy dołączyć faktury z okresu od 01 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-07 14:15:47
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-03-07 14:15:32
Odsłon: 26
Dziennik zmian

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Gizałki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok na zadanie pn. "Prowadzenie i szkolenie sekcji tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej."

Treść ogłoszenia oraz dokumenty w załączeniu.

Ogłoszenie o konkursie

Oferta

Oferta

Umowa

Umowa

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Zgłaszanie członków komisji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-05 14:38:57
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-03-05 14:38:57
Odsłon: 69
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr PLE3081

Obwieszczenie_05_03_2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-05 13:39:38
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-03-05 13:39:38
Odsłon: 43
Dziennik zmian

7.03.2019 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 7 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Jacek Janiszewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-01 08:18:53
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-03-01 08:18:53
Odsłon: 44
Dziennik zmian

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że IV Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD IV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Gizałki;
  2. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;
  3. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  4. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2019;
  5. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Gizałki na lata 2019 – 2022”;
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2019 rok;
  7. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gizałki;
  8. zmian planu budżetu na rok 2019;
  9. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu;
  11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września–Kalisz na odcinku Tomice–Gizałki – etap II (Tomice-Leszczyca)”.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach za 2018 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Gizałki.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-27 08:11:13
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-02-21 13:05:34
Odsłon: 108
Dziennik zmian

26.02.2019 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki - zmiana godz.

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 26 lutego 2019 r. o godz. 13:00 (poprzednio 11:00) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                     Roman Rojewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-25 16:22:45
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-02-21 11:15:11
Odsłon: 74
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie zalicznikowej instalacji świetleniowej w Czołnochowie.

Obwieszczenie_19_02_2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-19 14:18:16
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-02-19 14:18:16
Odsłon: 52
Dziennik zmian

Rozeznanie cenowe - Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizałki III etap – zagospodarowanie strefy rekreacyjnej

Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf

Załączniki_-_wizualizacje.zip

Formularz_ofertowy.docx

Wzór_umowy.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-19 13:11:23
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-02-19 13:11:02
Odsłon: 188
Dziennik zmian

15.02.2019 r. - posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki odbędzie się 15 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.
 
 
Przewodniczący Komisji
Zenon Andrzejewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-14 10:21:40
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-02-14 10:18:39
Odsłon: 251
Dziennik zmian

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, komisja konkursowa w dniu 01.02.2019 r. dokonała oceny złożonych ofert. Dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotację na realizację zadania publicznego w roku 2019.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera poniższa tabela.

Oferty podlegające ocenie:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.

Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY Gizałki

Organizacja zajęć sportowych
z tenisa stołowego i udział
w rywalizacji sportowej dzieci
i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowania czasu wolnego

13 000,00 zł

13 000,00 zł

2.

Gminny Klub Sportowy UNIA SZYMANOWICE

Organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowania czasu wolnego

25 000,00 zł

25 000,00 zł

3.

Gminny Klub Sportowy UNIA SZYMANOWICE

Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej

15 000,00 zł

15 000,00 zł

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-07 11:49:44
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-02-07 11:49:44
Odsłon: 321
Dziennik zmian

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gizałki na lata 2019-2032”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081), Wójt Gminy Gizałki informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.:

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gizałki na lata 2019-2032”.

Projekt ww. dokumentu stanowi aktualizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gizałki na lata 2007-2032” przyjętego uchwałą nr X/48/2007 Rady Gminy Gizałki z dnia    28 listopada 2007 r. W dokumencie uwzględniono zmiany jakie nastąpiły w przepisach prawnych dotyczących azbestu oraz uaktualniono dane o ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy, w wyniku ich zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości, a także unieszkodliwienia części wyrobów.

Celem Programu jest wskazanie mieszkańcom gminy szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie człowieka, przedstawienie aktualnego stanu ilościowego wyrobów zawierających azbest i doprowadzenie do stopniowego usunięcia tych wyrobów oraz ich bezpiecznego i prawidłowego unieszkodliwienia.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2, art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu.

Z treścią projektu Programu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28 (pokój nr 8) oraz na stronie internetowej Gminy Gizałki w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gizalki.pl .

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie do dnia 08.03.2019 r.:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Gizałki, pokój nr 8,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gizałki.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz w sołectwach na terenie gminy Gizałki, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.bip.gizalki.pl.

Projekt programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-06 08:05:52
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-02-05 12:14:50
Odsłon: 352
Dziennik zmian

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informacja

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-06 08:08:12
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-02-06 08:08:12
Odsłon: 460
Dziennik zmian

Harmonogram wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich na terenie Gminy Gizałki

Na podstawie zarządzenia nr 2/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 18 stycznia 2019 r. wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich na terenie gminy Gizałki na kolejną kadencję przeprowadzone zostaną zgodnie z poniższym harmonogramem:

Nazwa Sołectwa

Termin zebrania

godz.

Miejsce zebrania

Krzyżówka

06.02.2019

17:00

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Dziewiń Duży

06.02.2019

19:00

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Orlina Duża

08.02.2019

17:00

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Białobłoty

08.02.2019

19:00

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Nowa Wieś

11.02.2019

17:00

Przedszkole w Nowej Wsi

Gizałki

11.02.2019

19:00

Świetlica OSP Gizałki

Tomice

12.02.2019

18:00

GCK w Tomicach

Czołnochów

13.02.2019

17:00

Sala OSP Szymanowice

Szymanowice

13.02.2019

19:00

Sala OSP Szymanowice

Ruda Wieczyńska

14.02.2019

18:00

Sala OSP Ruda Wieczyńska

Wronów

15.02.2019

17:00

Sala OSP Wronów

Świerczyna

18.02.2019

17:00

Sala OSP Kolonia Ostrowska

Kolonia Ostrowska

18.02.2019

19:00

Sala OSP Kolonia Ostrowska

Leszczyca

19.02.2019

17:00

Sala OSP Wierzchy

Wierzchy

19.02.2019

19:00

Sala OSP Wierzchy

Toporów

21.02.2019

17:00

Sala OSP Wronów

Kolonia Obory

21.02.2019

19:00

Sala OSP Wronów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-05 10:27:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-02-05 10:27:51
Odsłon: 323
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.