II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0738 ha położonej w Gizałkach przy ul. Słonecznej, oznaczonej jako działka nr 748/2

Wójt Gminy Gizałki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0738 ha położonej w Gizałkach przy ul. Słonecznej, oznaczonej jako działka nr 748/2, stanowiącej własność Gminy Gizałki, zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00012238/7.

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomość usytuowana jest przy drodze asfaltowej z chodnikami. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkalna.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.: symbol w planie 1.70.UK.97 - teren usług kultury.

Przeznaczenie działki w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: tereny o wiodącej funkcji usługowej istniejące i projektowane z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 152.570,00 zł. Wadium wynosi 8.000,00 zł. Sprzedaż tej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 06.11.2007 r.
 
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23) w dniu 22 stycznia 2008 r. o godz. 10:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne dokumenty upoważniające do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w podanej wyżej wysokości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Gizałkach lub na konto Urzędu w BS Pleszew O/Gizałki Nr 24 8407 0003 0400 0185 2000 0021 najpóźniej do dnia 17 stycznia 2008 rZa dzień wpłaty uważa się dzień wpływu wadium na konto Urzędu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie okazanie przed przetargiem dowodu wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, odpisu księgi wieczystej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej  i wpisu do księgi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Wszelkich informacji o przetargu udziela się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 062 7411517 wew. 110.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w tygodniku „Życie Pleszewa”, na stronie internetowej www.gizalki.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z:

  • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
  • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-12-18 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1359
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.