Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - stacja uzdatniania wody w Gizałkach i ujęcia wód podziemnych wraz z siecią wodociągową z przyłączami

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

Zabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni 0,2416 ha położona w Czołnochowie, oznaczona jako działki nr 51/5, 51/9 i 56/1 o powierzchni 0,1116 ha zapisane w księdze wieczystej nr KZ1P/00018193/1, na których znajduje się stacja uzdatniania wody oraz działka nr 85/4 o powierzchni 0,0700 ha zapisana w księdze wieczystej nr KZ1P/00018349/1 i działka nr 86/4 o powierzchni 0,0600 ha zapisana w księdze wieczystej nr KZ1P/00034257/6, na których znajdują się ujęcia wód podziemnych, wraz z siecią wodociągową z przyłączami położoną w miejscowościach: Gizałki, Ruda Wieczyńska, Obory, Szymanowice, Czołnochów, Tomice, Leszczyca, Wierzchy, Gizałki Las, Wronów, Toporów.

Dla ww. działek brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, działki nr 51/5, 51/9 i 56/1 przeznaczone są pod tereny o wiodącej funkcji usługowej istniejące i projektowane z towarzyszącą zabudową mieszkaniową, a działki nr 85/4 i 86/4 - pod tereny ujęć wody.

Dla działek nr 51/9 i 56/1 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RNPP.6733.6.2015 z dnia 01.10.2015 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji uzdatniania wody Gizałki z budową zbiornika retencyjnego stalowego o pojemności 100 m3.

Czynsz dzierżawny będzie wynosił 60,00 zł miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT. Czynsz płatny będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez dzierżawcę.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w Gizałkach, na okres trzech lat od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.bip.gizalki.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411 517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-05 14:04:35
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-12-05 14:04:35
Odsłon: 948
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.