Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Gizałki, ul. Polna

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gizałki, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres od dnia 3 marca do dnia 31 października 2018 r.:

  1. Grunty rolne o powierzchni 1,77 ha stanowiące część działki nr 7 położonej w Gizałkach przy ul. Polnej, zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00023838/3 (grunty orne klasy VI). Na gruntach zasiane jest żyto ozime.

    Czynsz dzierżawny wynosi równowartość 6,20 dt żyta, tj. 325,44 zł. Ponadto, oferent, z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonanej wcześniej uprawy gruntu i siewu w łącznej kwocie 1.484,00 zł.

  2. Grunty rolne o powierzchni 3,86 ha stanowiące część działki nr 19 (grunty orne klasy VI – 1,78 ha i klasy VIz – 0,38 ha) oraz część działki nr 32 (grunty orne klasy VI – 1,70 ha), położonych w Gizałkach przy ul. Polnej, zapisanych w księdze wieczystej KZ1P/00023838/3. Z dzierżawy wyłączona jest droga dojazdowa do budynków.

    Czynsz dzierżawny wynosi równowartość 13,51 dt żyta, tj. 709,14 zł. Ponadto, oferent, z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonanej wcześniej uprawy gruntów i przygotowania ich pod zasiew w łącznej kwocie 3.048,00 zł.

Czynsz dzierżawny wraz z ww. kosztami płatny jest w terminie do dnia 30 września 2018 r.

Wartość czynszu dzierżawnego ustala się jako iloczyn stawki czynszu wyrażonej w dt żyta i obowiązującej średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

Wnioski o wydzierżawienie wybranej nieruchomości należy składać w Urzędzie Gminy w Gizałkach, w terminie do dnia 2 marca 2018 r. W przypadku, gdy złożonych wniosków będzie więcej niż jeden na daną nieruchomość, zostanie ogłoszony konkurs na składanie ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-12 13:29:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-09 15:29:58
Odsłon: 835
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.