Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa kanalizacji sanitarnej Gizałki-Ruda Wieczyńska-Obory-Wronów; etap II

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia ustawy 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.) zawiadamiam,  że w dniu 12.11.2009 r. wszczęto na wniosek Gminy Gizałki, z/s ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Gizałki – Ruda Wieczyńska – Obory – Wronów; etap II.

Usytuowanie przedsięwzięcia:

Obręb Wronów: dz. nr 1, 15; obręb Obory: dz. nr 5, 6, 7, 9; obręb Ruda Wieczyńska: dz. nr 173, 174, 175, 176, 177, 178, 212, 213, 279, 277; obręb Gizałki: dz. nr 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 284.

Jednocześnie zawiadamiam, że wystąpię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227) a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami).

Zainteresowani, w tym strony, mogą zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski na piśmie w terminie 21 dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gizałki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki a także zostanie przekazane sołtysom sołectw: Wronów, Ruda Wieczyńska i Obory, Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-10 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1213
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.