Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi gminnej Obory – Wronów

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o wydanej w dniu 08.10.2009 r. znak: RI. 7610/6/2009 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie drogi gminnej Obory – Wronów nr 602035, km 0 – 2+2,6938 łączącej drogi wojewódzkie nr 442 i 443.

Szczegółowa lokalizacja planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego:
- województwo: wielkopolskie;
- powiat: pleszewski;
- gmina: Gizałki;
- miejscowość: Obory i Wronów;
- działki: nr ewid. 9 ark. mapy 1 obręb Obory
              nr ewid. 9, 3/1, 4/1 i 5/1 ark. mapy 2 obręb Wronów 
   nr ewid. 2081/7 ark. mapy 3 obręb Wronów 
   nr ewid. 68, 69 i 73 ark. mapy 1 obręb Wronów 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się także przebudowę włączenia do drogi wojewódzkiej nr 442 (dz. nr ewid. 55 ark. mapy 1, obręb Obory), przebudowę włączenia do drogi wojewódzkiej nr 443 (dz. nr ewid. 114 ark. mapy 1 obręb Wronów) oraz remont przepustu nad rowem melioracyjnym (dz. nr ewid. 66 ark. mapy 1 obręb Wronów).

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Dokumentacja dostępna jest w Urzędzie Gminy Gizałki ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego, pok. nr 13, w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gizałki w dziale Środowisko i jego ochrona pod adresem internetowym: www.bip.gizalki.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gizałki, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki, tablicach ogłoszeń sołectw: Wronów oraz Ruda Wieczyńska i Obory.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2009-10-14 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1615
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.