Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa drogi gminnej Obory-Wronów

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227) podaję do publicznej wiadomości informacje o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Obory – Wronów nr 602035,  km 0 – 2+2,6938 łączącej drogi wojewódzkie nr 442 i 443, zlokalizowanego na działkach nr: 9 (obręb Obory, ark. mapy 1), 9, 3/1, 4/1, 5/1 (obręb Wronów, ark. mapy 2), nr 2081/7 (obręb Wronów, ark. mapy 3), 68, 69, 73 (obręb Wronów, ark. mapy 1), gm. Gizałki.
W przedmiotowej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne w dniu 17.04.2009 r.na wniosek Gminy Gizałki, z/s ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.

Przedmiotem decyzji będą warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków, ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

W przedmiotowej sprawie: organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Gizałki; organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie; organem właściwym do dokonania uzgodnienia jest Starosta Pleszewski.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, tj. w siedzibie Urzędu Gminy Gizałki, z/s ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pok. nr 13,  w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 – 15.30.

W przedmiotowej sprawie można składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty ukazania   się niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej – na adres: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki;
2) ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Gizałki, w biurze nr 13;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gizałki.
W przypadku wystąpienia takiej potrzeby zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna, o terminie której strony zostaną poinformowane odrębnym obwieszczeniem.
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gizałki w dziale Środowisko i jego ochrona pod adresem internetowym: www.bip.gizalki.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gizałki, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki, tablicach ogłoszeń sołectw: Wronów oraz Ruda Wieczyńska i Obory.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2009-09-17 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1509
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.