Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi powiatowej nr 3090 P na odcinku Gizałki-Wierzchy

Wójt Gminy Gizałki na podstawie art. 49, art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 33 ust. 1, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227) zawiadamia, że w dniu 25.08.2009 r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie z/s ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090 P na odcinku Gizałki - Wierzchy”.

Lokalizacja przedsięwzięcia: Województwo Wielkopolskie, Powiat Pleszew, Gmina Gizałki. Planowane przedsięwzięcie przebiega przez działki o nr: 665 (ark. mapy 1, obręb Gizałki), 115 (ark. mapy 1, obręb Gizałki Las), 113 (ark. mapy 1, obręb Gizałki Las), 46 (ark. mapy 1, obręb Gizałki Las), 145 (ark. mapy 1, obręb Leszczyca), 110 (ark. mapy 1, obręb Wierzchy), 360 (ark. mapy 3, obręb Wierzchy).

Ponadto wystąpię do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pleszewie i Starosty Pleszewskiego o opinię, czy dla w/w przedsięwzięcia będzie potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zainteresowani, w tym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia na piśmie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, pokój nr 13.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2009-09-02 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1266
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.