Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji Gizałki-Ruda Wieczyńska-Wronów, etap II

Wójt Gminy Gizałki na podstawie art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  1997 Nr 115 poz. 741 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.10.2009 r. na wniosek Gminy Gizałki, z/s ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki wszczęto postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Gizałki – Ruda Wieczyńska – Obory – Wronów; etap II”

Usytuowanie przedsięwzięcia:

Obręb Wronów: dz. nr 1, 15; obręb Obory: dz. nr 5, 6, 7, 9; obręb Ruda Wieczyńska: dz. nr 173, 174, 175, 176, 177, 178, 212, 213, 279, 277; obręb Gizałki: dz. nr 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 284.

Ponadto zawiadamiam, że wystąpię o uzgodnienie projektu decyzji celu publicznego do: Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Pleszewskiego, Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Zainteresowani mogą zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie; strony mogą składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia na piśmie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-21 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1073
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.