Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Czołnochów, Szymanowice, Tomice, Leszczyca, Gizałki

Wójt Gminy Gizałki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  1997 Nr 115 poz. 741 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 10.12.2008 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Czołnochów, Szymanowice, Tomice, Leszczyca, Gizałki – gm. Gizałki”.

W/w Decyzja została wydana na wniosek European Infrastructure Group Sp. z o.o., Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław działającego w imieniu Gminy Gizałki, z/s ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2008-12-22 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1054
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.