Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Obory

Wójt Gminy Gizałki na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.  z 17 listopada 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 123 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 73  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227) zawiadamia, że w dniu 24.04.2009 r. wydano postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, reprezentowanej przez Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Obory”.

Zainteresowani, w tym strony mogą zapoznać się z postanowieniem w drodze publicznego ogłoszenia w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia, jak również w Urzędzie Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, pokój nr 13.

Postanowienie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2009-04-24 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1112
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.