Nabór na wolne stanowisko pracy ds. administracyjo-księgowych w Referacie Finansowym Obsługi Szkół i Przedszkola w Urzędzie Gminy Gizałki

Wójt Gminy Gizałki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  ds. administracyjo-księgowych w Referacie Finansowym Obsługi Szkół i  Przedszkola w Urzędzie Gminy Gizałki.

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • wykształcenie wyższe (przygotowanie ekonomiczne oraz administracyjne)
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku pracy
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • nieposzlakowana opinia kandydata
  • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
  • doświadczenie zawodowe (staż pracy minimum 3 lata),
  • znajomość przepisów z zakresu administracji  publicznej oraz finasów publicznych
 2. Wymagania dodatkowe:

  • dyspozycyjność
  • skrupulatność
  • komunikatywność
  • umiejętność pracy w warunkach spiętrzenia zadań
  • umiejętność pracy w zespole
  • posiadanie prawa jazdy kat. B.
 3. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny
  • życiorys
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • dokumenty poświadczające wykształcenie
  • dokument potwierdzający wymagany  staż pracy
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku wystawione przez lekarza z uprawnieniami do badań profilaktycznych
  • oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ( z chwila wyboru należy dostarczyć wypis z KRS)
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu  z pełni praw publicznych
 4. Zakres  zadań na stanowisku, to w szczególności:
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych
  • obsługa programów komputerowych z zakresu prowadzenia księgowości finansowej, Systemu Informacji Oświatowej
  • rozliczanie ewidencji składników majątkowych
  • przygotowywanie rozliczeń i sprawozdań finansowych
  • administracyjna obsługa  placówek oświatowych w zakresie zleconym przez organ prowadzący
  • opracowywanie wniosków i programów pomocowych celem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na oświatę w gminie
 5. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 1 kwietnia 2009 r. do godz. 14.00, osobiście w Urzędzie Gminy Gizałki (sekretariat) bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy w referacie Finansowym Obsługi Szkół i Przedszkola” .
  Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 6. Informacje dodatkowe.
  Z kandydatami mogą być przeprowadzane testy i rozmowy kwalifikacyjne.
  Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) i ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) oraz opatrzone własnoręcznym podpisem.

Uwaga:
Osoba wybrana w drodze naboru musi odbyć służbę przygotowawczą, która musi zostać zakończona zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. Dopiero po tym okresie może zostać nawiązany stosunek pracy i zatrudnienie na stanowisko urzędniczym.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2009-03-26 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1257
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.