Postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Leszczyca - Wierzchy

Postanowienie

Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) w trybie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Wójt Gminy Gizałki postanawia odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Leszczyca - Wierzchy”

Uzasadnienie

Gmina Gizałki, w dniu 21.03.2008 r., złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Leszczyca - Wierzchy”. Z uwagi na fakt, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), wystąpiono opinię do Starosty Pleszewskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w razie obowiązku jego zakresu). Po zasięgnięciu opinii Starosty Pleszewskiego Osi 7633/30/08 z dnia 01.04.2008 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie ON-NS-72/4-23 / 08 z dnia 07.04.2008 r. Wójt Gminy Gizałki postanawia jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2008-04-28 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1261
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.