Kurenda dotycząca zgłaszania szkód powodziowych w uprawach polowych do ARiMR

Zgodnie z pismem przesłanym przez Biuro Powiatowe ARiMR w Pleszewie, Urząd Gminy Gizałki informuje, że, w przypadkach, gdy w związku z tegorocznymi ulewnymi deszczami i powodzią, część upraw rolniczych została zniszczona przez wodę i rolnicy stracili tegoroczne plony, zadeklarowane we wnioskach o przyznanie płatności na rok 2010 uprawy (grupy upraw) są już w takich przypadkach nieaktualne. Agencja informuje poszkodowanych, że, aby zachować prawo do tych płatności w pełnej wysokości konieczne jest pisemnie poinformowanie, w terminie 10 dni roboczych od daty ustania takich zdarzeń lub okoliczności (ustania powodzi), kierownika Biura Powiatowego ARiMR o zaistnieniu nadzwyczajnych okoliczności.

Dowodami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności w przypadku szkód w uprawach rolnych są:

  1. protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję gminną powołaną przez wojewodę,
  2. dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw,
  3. pisemne oświadczenie potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, sporządzone zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej ARiMR, złożone przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk oświadczenia można również otrzymać w Urzędzie Gminy, pokój nr 7 lub pobrać ze strony internetowej www.gizalki.pl).

W przypadku beneficjentów PROW 2007-2013 i SPO „Rolnego” 2004-2006 poszkodowanych przez powódź, mogą oni wystąpić do właściwego Oddziału Regionalnego z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Agencję na niewywiązanie się z części albo całości podjętych zobowiązań lub też o zgodę na zmianę terminu realizacji  zobowiązań. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty.

Szczegółowe informacje w powyższych sprawach można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie, tel. 62 7420 101.

Urząd Gminy Gizałki informuje, że komisja gminna powołana przez Wojewodę zobowiązana jest do oszacowania szkód w uprawach rolnych w terminie 2 miesięcy od dnia ustąpienia powodzi, dlatego rolnicy mogą otrzymać protokół z oszacowania szkód po upływie tego terminu.

Informujemy również, że o terminach szacowania szkód w poszczególnych wsiach zawiadomimy rolników w najbliższym czasie oddzielną kurendą.

Druk oświadczenia

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2010-05-28 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1566
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.