Obwieszczenie o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1988 roku

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U z 2004r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 40 poz. 173 z późn. zm.) informuję, że w okresie od dnia 03 października 2006 r. przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych.

  1. Do stawienia się do rejestracji wzywa się mężczyzn urodzonych w 1988 roku oraz urodzonych w latach 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, którzy dotychczas nie spełnili obowiązku zgłoszenia się do rejestracji i nie stawali do poboru wojskowego, zameldowanych na pobyt stały albo zameldowanych na pobyt czasowy trwających ponad 2 miesiące na terenie miasta, gminy Gizałki.
  2. Rejestracja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy w Gizałkach przy ul. Kaliskiej 23 – pokój nr 1.
  3. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty a jeżeli nie ukończył 18 roku życia – inny dokument pozwalający stwierdzić jego tożsamość.
  4. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji w skutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny. Zgłaszający (członek rodziny) powinien przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację własny dowód osobisty, dokument stwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się do przedpoborowego oraz jeden z dokumentów wymieniony w pkt. 3.
  5. Przedpoborowy, który trwale w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, obowiązany jest zgłosić się do Urzędu Miasta/Gminy właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
  6. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić swoje miejsce pobytu, obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.
  7. Przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić pisemnie lub za pośrednictwem innej osoby Urząd Miasta/Gminy o uzasadnionych przeszkodach uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji a także dopełnić obowiązku zgłoszenia się do rejestracji niezwłocznie po ustaniu przeszkody przekładając dowody usprawiedliwiające nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie.
  8. Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
  9. Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie zgłoszą się do rejestracji  w określonym terminie i miejscu i nie przedłożą wymaganych dokumentów, w myśl art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Walczak
Data ostatniej modyfikacji: 2009-09-01 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1891
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.