Kurenda w sprawie zakazu wyrzucania śmieci na parkingi leśne należące do Nadleśnictwa Grodziec, jak również do lasów, rowów, itp. miejsc

Urząd Gminy w Gizałkach zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy aby nie wyrzucać śmieci na parkingi leśne należące do Nadleśnictwa Grodziec, jak również do lasów, rowów, itp. miejsc.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości musi posiadać pojemnik na śmieci o pojemności dostosowanej do własnych potrzeb. Ponadto, każdy powinien otrzymać worki do segregacji odpadów od firmy, z którą ma podpisaną umowę na odbiór śmieci.

Oddzielnie należy gromadzić szkło, papier, plastik, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane z remontów, odpady wielkogabarytowe (stare meble), odpady niebezpieczne (np. farby, lakiery i opakowania po nich, przeterminowane lekarstwa, baterie, świetlówki, aerozole). Ponadto, oddzielnie należy gromadzić odpady z działalności gospodarczej i postępować z nimi zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Każda firma, która otrzymała zezwolenie na odbiór odpadów, zobowiązana jest do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych odpadów.

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gizałki” uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 20.06.2006 r., odpady powinny być odbierane z następującą częstotliwością:

  • odpady opakowaniowe (szkło, papier plastik, metale) - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
  • odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz na pół roku,
  • odpady budowlane - na indywidualne zgłoszenie,
  • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i inne odpady ulegające biodegradacji powinny być  kompostowane w przydomowych kompostownikach lub, w przypadku jego braku, powinny być odbierane na indywidualne zgłoszenie.
  • odpady zmieszane - okresowo, w terminie uzgodnionym z uprawnionym podmiotem.

Zgodnie z w/w Regulaminem odpady można wywozić we własnym zakresie na wysypisko śmieci w Gizałkach pod warunkiem, że zostanie zawarta odpowiednia umowa z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Gizałkach.

Przypominamy również, że nieruchomości muszą być przyłączone do sieci kanalizacyjnej, a tam, gdzie nie ma tej sieci należy wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, które muszą spełniać wymagania  przepisów Prawa budowlanego. Oddzielnie należy gromadzić ścieki bytowe oraz gnojówkę i gnojowicę.

Podczas kontroli należy okazać się umową zawartą z uprawnionym podmiotem na odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dowodami płacenia za wykonanie tych usług.

W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że nie jest wykonywany obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów (pojemniki, worki), przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej albo wyposażenia w zbiornik bezodpływowy  lub przydomową oczyszczalnię ścieków, Wójt wydaje wtedy decyzję nakazującą ich wykonanie. Wykonanie tej decyzji podlega egzekucji administracyjnej.

W przypadku stwierdzenia, że nie została zawarta umowa na odbieranie odpadów lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, Wójt wydaje z urzędu decyzję, w której ustala opłaty za odbieranie odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Obowiązuje ona przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-29 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 2096
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.