Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Gizałki - wieś Tomice, Szymanowice, Czołnochów, Nowa Wieś i Ruda Wieczyńska

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki w części dotyczącej wsi: Tomice, Szymanowice,  Czołnochów, Nowa Wieś i Ruda Wieczyńska w terminie od 23 maja do 22 czerwca 2008 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki w godzinach od 8:30  do 15:30 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 czerwca br. o godzinie 12:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należ składać na piśmie do Wójta Gminy  Gizałki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2008 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2008-04-30 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1334
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.