Ogłoszenie Wójta Gminy Gizałki w sprawie naboru kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Pleszewie

W związku z upływem kadencji ławników sądów powszechnych  w dniu 31.12.2007 r., na podstawie art. 160 § 1 ustawy    z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. z  2001, Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami) ogłasza się nabór kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Pleszewie.

Jednocześnie podaje się do publicznej wiadomości, że warunki, jakie musi spełniać kandydat na ławnika sądu powszechnego oraz tryb zgłaszania kandydatów określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z  2001, Nr 98, poz. 1070z późn. zm.).

Ławnikiem może być ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukończył 30 lat; jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku; nie przekroczył 70 lat; jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; adwokaci i aplikanci adwokaccy; radcy prawni i aplikanci radcowscy; duchowni; żołnierze w czynnej służbie wojskowej; funkcjonariusze Służby Więziennej; radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. O kandydatach na ławników rady gmin zasięgają informacji od właściwych organów Policji. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynku Urzędu Gminy. Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

  1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu  dowodów osobistych;
  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego;
  3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji   ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydata lub listy kandydatów na ławników sądów powszechnych winny składać wnioski w Urzędzie Gminy, pok. nr 10,  tel. 74 11 517; 74 11 525

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Ewa Szkudlarek
Data ostatniej modyfikacji: 2007-06-06 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1496
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.