Odstąpienie od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji: budowa kanalizacji w miejscowościach Czołnochów, Szymanowice, Tomice, Leszczyca, Gizałki

Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Wójt Gminy Gizałki zawiadamia poprzez obwieszczenie o wydanym postanowieniu dotyczącym odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Czołnochów, Szymanowice, Tomice, Leszczyca, Gizałki – gm. Gizałki”.

Postanowienie

Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) w trybie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) postanawiam odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Czołnochów, Szymanowice, Tomice, Leszczyca, Gizałki – gm. Gizałki”.

Uzasadnienie

European Infrastructure Group Sp. z.o.o. w imieniu Gminy Gizałki, w dniu 27.11.2007 r., złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Czołnochów, Szymanowice, Tomice, Leszczyca, Gizałki – gm. Gizałki”.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), wystąpiono opinię do Starosty Pleszewskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w razie obowiązku jego zakresu). Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie ON-NS-72/4-58 / 08 z dnia 09.10.2008 r., że dla w/w przedsięwzięcia nie zachodzi obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz Starosty Pleszewskiego OSi 7633/5/08 z dnia 30.10.2008 r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Czołnochów, Szymanowice, Tomice, Leszczyca, Gizałki – gm. Gizałki Wójt Gminy Gizałki postanawia jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-06 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1170
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.