Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 29 grudnia 2011 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się  XVI Sesja Rady Gminy Gizałki.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012,
  2. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  3. zmieniająca uchwałę Nr XI/47/11 z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami na terenie gminy Gizałki”,
  4. zmieniająca uchwałę Nr XI/54/11 z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych,
  5. zmieniająca uchwałę Nr XI/55/2011 z dnia 13 września 2011 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych,
  6. zmian planu budżetu na rok 2011,
  7. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok 2011,
  8. uchwalenia budżetu gminy na rok 2012:
   • przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2012,
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2012,
   • opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2012,
   • przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały budżetowej na rok 2012,
   • dyskusja nad projektem budżetu na rok 2012,
   • głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki,
   • głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
  9. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2012 -2021,
  10. odwołania Skarbnika Gminy Gizałki.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.
Z poważaniem

Przewodniczący Rady
/-/Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-22 10:52:24
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1796
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.