Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 29 listopada 2012 r. (czwartek), o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Gizałki VI Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD XXVI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytkupublicznego na rok 2013;
  2) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
  3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
  4) w sprawie stawek podatku od nieruchomości;
  5) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r;
  6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Gizałki;
  7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych;
  8) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki;
  9) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  10) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  11) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  12) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gizałki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  13) w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  14) w sprawie zmian planu budżetu na rok 2012;
  15) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki nalata 2012– 2021;
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gizałki w roku szkolnym 2011/2012
 8. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady

Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-23 15:30:57
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1697
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.