Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy Gizałki VII Kadencji

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 1 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji.

Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022;
  2. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  3. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
  4. opłaty targowej;
  5. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.;
  6. stawek podatku od nieruchomości;
  7. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Gizałki;
  8. określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych;
  9. zmian planu budżetu na rok 2015;
  10. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2015-2021;
  11. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gzałki na rok 2016;
  12. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny 2014/2015
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-25 15:16:52
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2015-11-25 15:16:52
Odsłon: 1080
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.