Informacja nt. sposobu zgłaszania szkód łowieckich

W związku z pismem Zarządu Koła Łowieckiego Nr 25 „RYŚ” w Poznaniu, Urząd Gminy Gizałki informuje, że zgłoszenia szkód łowieckich należy dokonywać do dzierżawcy obwodu łowieckiego wyłącznie w formie pisemnej, w terminie nie później niż 3 dni od dnia zauważenia szkody, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, który należy przesłać na adres: Koło Łowieckie Nr 25 „RYŚ” w Poznaniu, Królików 118, 62-580 Grodziec. Dzierżawcy obwodu łowieckiego należy przedstawić aktualny wyrys z mapy i wypis z rejestru gruntów potwierdzający klasy gruntu oraz dokument potwierdzający prawo dysponowania gruntem, jak: akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy. Osoba reprezentująca rolnika podczas szacowania szkody powinna posiadać jego pisemne pełnomocnictwo.

Ponadto właściciel gruntu (dzierżawca) zobowiązany jest do aktywnego współdziałania z dzierżawcą obwodu łowieckiego w zakresie ochrony oraz zabezpieczenia gruntów i upraw przed szkodami. Posiadacze gruntów rolnych proszeni są o przesyłanie na adres Koła Łowieckiego informacji o planowanych lub już założonych uprawach szczególnie atrakcyjnych dla zwierzyny, takich jak: ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe, pszenica, pszenżyto, owies, itp., w terminie do 30 marca każdego roku, a w przypadku zasiewów wcześniej nie planowanych – na 7 dni przed zasiewem, a w ostateczności w dniu zasiewu. Informacje te należy przesyłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

W ramach współdziałania w zakresie ochrony upraw Koło Łowieckie prosi rolników o bieżące informowanie Zarządu Koła o miejscach i terminach zasiewów oraz terminach sprzętu z pola płodów rolnych. Z kolei Koło Łowieckie zakupi „pastuchy” elektryczne i przekaże rolnikom do użytkowania, a także podejmie wzmożone działania łowieckie myśliwych w obrębie upraw narażonych na szkody, ustawi ambony i zwyżki w miejscach uzgodnionych z rolnikami, jak również przekaże nieodpłatnie rolnikom chemiczne środki i preparaty do odstraszania zwierzyny.

Druki zgłoszeń można otrzymać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8) lub u sołtysa, albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl – ogłoszenia i obwieszczenia (zgłoszenie szkody – druk nr 2, zawiadomienie o zbiorze – druk nr 3, zgłoszenie założenia/zamiaru założenia uprawy – druk nr 4, pełnomocnictwo – druk nr 5).

 

Druk zgłoszenia szkody

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-18 14:04:36
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2015-12-18 14:04:36
Odsłon: 692
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.