Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest na rok 2016

Urząd Gminy Gizałki informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest na rok 2016. Wnioski będą przyjmowane w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój nr 8) w dniach od 11.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

Usługi polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest są finansowane w wysokości 100 % wartości usług, z tym, że maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 4.000,00 zł brutto na każdy złożony wniosek. W trakcie ogłoszonego naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachu.

Usługa obejmuje demontaż, pakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów z obiektów budowlanych lub pakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów wcześniej zdemontowanych.

Wykonawca usług zostanie wyłoniony w drodze przetargu przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Do usuwania wyrobów z azbestem wykonawca przystąpi po podpisaniu umowy z właścicielem nieruchomości. W przypadku wymiany pokrycia dachu budynku, właściciel nieruchomości dokonuje zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie co najmniej na 30 dni przed przystąpieniem do robót. Jeżeli wymiana pokrycia dachu wiąże się z przebudową dachu, należy wystąpić o pozwolenie na budowę. Realizacja usług usuwania wyrobów z azbestem przewidywana jest do dnia 30 września 2016 r.

Druki wniosków oraz regulamin realizacji zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl (ogłoszenia i obwieszczenia).

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (np. kopię aktu notarialnego). Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania kosztów usunięcia wyrobów z azbestem jest wcześniejsze złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest (wnioskodawca musi być ujęty w Bazie Wyrobów Zawierających Azbest).

Przypominamy, że informacje o wyrobach zawierających azbest należy składać każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Dla każdego budynku należy wypełnić oddzielną informację.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przechowuje się w domu przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji, a drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu organowi:

  • Wójtowi Gminy Gizałki - osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego - pozostałe osoby (przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, itp.)

Przed wypełnieniem „Informacji o wyrobach zawierających azbest” należy sporządzić „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. „Ocenę” sporządza się w jednym egzemplarzu, w terminach wynikających z tej oceny i przechowuje się ją w domu.

Druk „Informacji” oraz „Oceny” można otrzymać u sołtysa lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl w zakładce „Ogłoszenia i obwieszczenia” (druki załączone są do kurendy) oraz w zakładce „Azbest”.

Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 346), kto nie przekazuje informacji o wyrobach zawierających azbest wójtowi albo marszałkowi województwa, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega ten, kto w wymaganym zakresie nie dokumentuje rodzaju, ilości i miejsc występowania azbestu oraz sposobu jego eliminowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 wewn. 108.

 

Wniosek

Regulamin

Informacja

Ocena

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-08 14:38:16
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-01-08 14:33:24
Odsłon: 799
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.