Kurenda w sprawie zgłaszania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Gizałki przypomina właścicielom i użytkownikom nieruchomości o obowiązkach wynikających z art. 5 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), polegających na:

  1. przyłączeniu nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
  2. wyposażeniu nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
  3. zawarciu umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub usuwanie osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie, przy czym korzystanie z tych usług należy udokumentować poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi.

W przypadku niewykonywania przez mieszkańców ww. obowiązków mają zastosowanie przepisy karne określone w art. 10 ust. 2 ww. ustawy.

Informujemy również, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym Wójt Gminy Gizałki zwraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgłoszenie zobowiązany jest wypełnić każdy właściciel/użytkownik nieruchomości niepodłączonej do gminnej sieci kanalizacyjnej. Zgłoszenia prosimy składać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) w terminie do dnia 14 lipca 2017 r.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub u sołtysa, albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl (ogłoszenia i obwieszczenia).

 

Druk zgłoszenia

Druk zgłoszenia

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.