Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXIII Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji, odbędzie się 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

PORZĄDEK OBRAD XXXIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2018 rok;
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok;
  3. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2018 rok;
  4. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Tomice i Czołnochów, gmina Gizałki;
  5. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las i Tomice, gmina Gizałki;
  6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2018;
  7. zmian planu budżetu gminy na rok 2017;
  8. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026;
  9. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018 – 2028;
  10. uchwalenia budżetu Gminy Gizałki na 2018 rok;
   - przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok;
   - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok;
   - opinie komisji stałych do projektu budżetu na 2018 rok;
   - przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok;
   - dyskusja nad projektem budżetu na 2018 rok;
   - głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki;
   - głosowanie uchwały budżetowej na rok 2018.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.