Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji (absolutorium)

Informuję, że XXXVII Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji (absolutorium) odbędzie się 21 czerwca 2018 r. o godz. 16:00 w sali Świetliccy Wiejskiej w Gizałkach.

PORZĄDEK OBRAD XXXVII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2018;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września- Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki- etap 1;
  4. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy spółce wodnej, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania;
  5. przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2017 rok;
   a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz informacją o stanie mienia gminy,
   b) przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,
   c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,
   d) dyskusja nad sprawozdaniami,
   e) głosowanie projektu uchwały;
  7. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2017 r;
   a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
   b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
   c) dyskusja,
   d) głosowanie nad wnioskiem Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie uchwały.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-13 09:29:27
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-06-13 09:29:27
Odsłon: 665
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.