Informacja o zgłaszaniu szkód łowieckich

Wójt Gminy Gizałki informuje, że od 23 sierpnia 2018 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy Prawo łowieckie w zakresie szkód łowieckich. Zgodnie z tymi zmianami, wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny lub przy wykonywaniu polowania składa się obecnie do koła łowieckiego. Szkody należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

Szacowanie szkody składa się z oględzin po zgłoszeniu szkody oraz szacowania ostatecznego przed zbiorem uprawy. Zawiadomienie o terminie planowanego zbioru uszkodzonej uprawy właściciel lub posiadacz przesyła do koła łowieckiego w terminie 7 dni przed planowanym zbiorem.

Obecnie, po zmianie przepisów, szkody łowieckie szacuje przedstawiciel koła łowieckiego i pracownik ośrodka doradztwa rolniczego wraz z właścicielem lub posiadaczem gruntów rolnych, na których wystąpiły szkody. Koło łowieckie zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin lub szacowania szkody. W szacowaniu szkody może brać udział pełnomocnik właściciela lub posiadacza gruntu, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. Nieobecność poszkodowanego lub pracownika ODR nie wstrzymuje dokonania oględzin lub szacowania szkody.

Przypominamy, że odszkodowania wypłacają koła łowieckie, jeżeli nie zostanie wniesione odwołanie od protokołu z ostatecznego oszacowania szkody. Odwołanie może być wniesione przez poszkodowanego do Nadleśnictwa Grodziec, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. W szacowaniu szkody przez Nadleśnictwo może brać udział przedstawiciel izby rolniczej, na pisemny wniosek poszkodowanego. Nadleśnictwo ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji, która może być zaskarżona do sądu.

Zgłoszenia szkód należy przesyłać do następujących kół łowieckich:

  1. Koło Łowieckie Nr 7 „Przylesie” w Poznaniu – Tomice, Szymanowice, Czołnochów, Gizałki, Ruda Wieczyńska (do rzeki Prosny), Leszczyca, Wierzchy, Gizałki Las, Świerczyna, Kolonia Ostrowska, Studzianka, Kolonia Obory, Wronów,
  2. Koło Łowieckie Nr 25 „RYŚ” w Poznaniu – Orlina Mała, Orlina Duża, Krzyżówka, Białobłoty,
  3. Koło Łowieckie nr 15 „Ponowa” w Poznaniu – Dziewiń Duży,
  4. Koło Łowieckie Nr 29 „Darz Bór” w Jarocinie – Nowa Wieś i część Rudy Wieczyńskiej (za rzeką Prosną),
  5. Koło Łowieckie Nr 22 „Bażant” w Dobrzycy – Obory.

Wzór wniosku o oszacowanie szkody oraz zawiadomienia o terminie zbioru uprawy i pełnomocnictwa można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub u sołtysa albo pobrać ze strony internetowej www.bip.gizalki.pl (Ogłoszenia i obwieszczenia). Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu lub pod numerem tel.: 62 7411 517 w. 108.

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich

Zawiadomienie o terminie zbioru uprawy

Pełnomocnictwo

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.