Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gizałki na lata 2019-2032”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081), Wójt Gminy Gizałki informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.:

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gizałki na lata 2019-2032”.

Projekt ww. dokumentu stanowi aktualizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gizałki na lata 2007-2032” przyjętego uchwałą nr X/48/2007 Rady Gminy Gizałki z dnia    28 listopada 2007 r. W dokumencie uwzględniono zmiany jakie nastąpiły w przepisach prawnych dotyczących azbestu oraz uaktualniono dane o ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy, w wyniku ich zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości, a także unieszkodliwienia części wyrobów.

Celem Programu jest wskazanie mieszkańcom gminy szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie człowieka, przedstawienie aktualnego stanu ilościowego wyrobów zawierających azbest i doprowadzenie do stopniowego usunięcia tych wyrobów oraz ich bezpiecznego i prawidłowego unieszkodliwienia.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2, art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu.

Z treścią projektu Programu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28 (pokój nr 8) oraz na stronie internetowej Gminy Gizałki w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gizalki.pl .

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie do dnia 08.03.2019 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Gizałki, pokój nr 8,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gizałki.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz w sołectwach na terenie gminy Gizałki, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.bip.gizalki.pl.

Projekt programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-06 08:05:52
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-02-05 12:14:50
Odsłon: 617
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.