Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że IV Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD IV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Gizałki;
  2. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;
  3. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  4. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2019;
  5. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Gizałki na lata 2019 – 2022”;
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2019 rok;
  7. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gizałki;
  8. zmian planu budżetu na rok 2019;
  9. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu;
  11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września–Kalisz na odcinku Tomice–Gizałki – etap II (Tomice-Leszczyca)”.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach za 2018 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Gizałki.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-27 08:11:13
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-02-21 13:05:34
Odsłon: 777
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.