Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że VIII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 8 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019;
  2. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2019 rok;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gizałki;
  5. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gizałki;
  6. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
  7. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Gminy Gizałki Nr VI/24/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
  8. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
  9. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydata na ławnika.
 6. Wybór trzech przedstawicieli Rady do komisji stypendialnej przyznającej stypendia dla uczniów placówek oświatowych Gminy Gizałki za osiągnięcia w dziedzinie nauki kultury i sportu.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-02 11:23:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-08-02 11:23:51
Odsłon: 365
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.