Informacja dotycząca zmiany ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Urząd Gminy Gizałki informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do zwrotu podatku akcyzowego uwzględniane będą faktury na olej napędowy o oznakowaniu: CN 27101943 do 27101948, CN 27102011 do CN27102019 oraz CN 382600.

Ponadto informujemy, że do dnia 31 marca 2019 r. przedłużony zostaje termin składania wniosków, do których należy dołączyć faktury z okresu od 01 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-07 14:15:47
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-03-07 14:15:32
Odsłon: 282
Dziennik zmian

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Gizałki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok na zadanie pn. "Prowadzenie i szkolenie sekcji tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej."

Treść ogłoszenia oraz dokumenty w załączeniu.

Ogłoszenie o konkursie

Oferta

Oferta

Umowa

Umowa

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Zgłaszanie członków komisji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-05 14:38:57
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-03-05 14:38:57
Odsłon: 372
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr PLE3081

Obwieszczenie_05_03_2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-05 13:39:38
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-03-05 13:39:38
Odsłon: 320
Dziennik zmian

7.03.2019 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 7 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Jacek Janiszewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-01 08:18:53
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-03-01 08:18:53
Odsłon: 305
Dziennik zmian

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że IV Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD IV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Gizałki;
  2. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;
  3. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  4. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2019;
  5. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Gizałki na lata 2019 – 2022”;
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2019 rok;
  7. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gizałki;
  8. zmian planu budżetu na rok 2019;
  9. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu;
  11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września–Kalisz na odcinku Tomice–Gizałki – etap II (Tomice-Leszczyca)”.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach za 2018 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Gizałki.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-27 08:11:13
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-02-21 13:05:34
Odsłon: 571
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony - Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach

RI.271.1.1.2019_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.1.2019_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-25 14:09:43
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-02-21 11:36:40
Odsłon: 694
Dziennik zmian

26.02.2019 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki - zmiana godz.

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 26 lutego 2019 r. o godz. 13:00 (poprzednio 11:00) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                     Roman Rojewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-25 16:22:45
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-02-21 11:15:11
Odsłon: 342
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie zalicznikowej instalacji świetleniowej w Czołnochowie.

Obwieszczenie_19_02_2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-19 14:18:16
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-02-19 14:18:16
Odsłon: 267
Dziennik zmian

Rozeznanie cenowe - Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizałki III etap – zagospodarowanie strefy rekreacyjnej

Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf

Załączniki_-_wizualizacje.zip

Formularz_ofertowy.docx

Wzór_umowy.pdf

Informacja_o_wyborze_oferty.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-01 10:47:20
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-02-19 13:11:02
Odsłon: 611
Dziennik zmian

15.02.2019 r. - posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki odbędzie się 15 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.
 
 
Przewodniczący Komisji
Zenon Andrzejewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-14 10:21:40
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-02-14 10:18:39
Odsłon: 479
Dziennik zmian

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, komisja konkursowa w dniu 01.02.2019 r. dokonała oceny złożonych ofert. Dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotację na realizację zadania publicznego w roku 2019.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera poniższa tabela.

Oferty podlegające ocenie:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.

Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY Gizałki

Organizacja zajęć sportowych
z tenisa stołowego i udział
w rywalizacji sportowej dzieci
i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowania czasu wolnego

13 000,00 zł

13 000,00 zł

2.

Gminny Klub Sportowy UNIA SZYMANOWICE

Organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowania czasu wolnego

25 000,00 zł

25 000,00 zł

3.

Gminny Klub Sportowy UNIA SZYMANOWICE

Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej

15 000,00 zł

15 000,00 zł

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-07 11:49:44
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-02-07 11:49:44
Odsłon: 570
Dziennik zmian

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informacja

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-06 08:08:12
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-02-06 08:08:12
Odsłon: 688
Dziennik zmian

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gizałki na lata 2019-2032”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081), Wójt Gminy Gizałki informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.:

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gizałki na lata 2019-2032”.

Projekt ww. dokumentu stanowi aktualizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gizałki na lata 2007-2032” przyjętego uchwałą nr X/48/2007 Rady Gminy Gizałki z dnia    28 listopada 2007 r. W dokumencie uwzględniono zmiany jakie nastąpiły w przepisach prawnych dotyczących azbestu oraz uaktualniono dane o ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy, w wyniku ich zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości, a także unieszkodliwienia części wyrobów.

Celem Programu jest wskazanie mieszkańcom gminy szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie człowieka, przedstawienie aktualnego stanu ilościowego wyrobów zawierających azbest i doprowadzenie do stopniowego usunięcia tych wyrobów oraz ich bezpiecznego i prawidłowego unieszkodliwienia.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2, art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu.

Z treścią projektu Programu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28 (pokój nr 8) oraz na stronie internetowej Gminy Gizałki w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gizalki.pl .

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie do dnia 08.03.2019 r.:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Gizałki, pokój nr 8,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gizałki.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz w sołectwach na terenie gminy Gizałki, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.bip.gizalki.pl.

Projekt programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-06 08:05:52
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-02-05 12:14:50
Odsłon: 617
Dziennik zmian

Harmonogram wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich na terenie Gminy Gizałki

Na podstawie zarządzenia nr 2/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 18 stycznia 2019 r. wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich na terenie gminy Gizałki na kolejną kadencję przeprowadzone zostaną zgodnie z poniższym harmonogramem:

Nazwa Sołectwa

Termin zebrania

godz.

Miejsce zebrania

Krzyżówka

06.02.2019

17:00

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Dziewiń Duży

06.02.2019

19:00

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Orlina Duża

08.02.2019

17:00

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Białobłoty

08.02.2019

19:00

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Nowa Wieś

11.02.2019

17:00

Przedszkole w Nowej Wsi

Gizałki

11.02.2019

19:00

Świetlica OSP Gizałki

Tomice

12.02.2019

18:00

GCK w Tomicach

Czołnochów

13.02.2019

17:00

Sala OSP Szymanowice

Szymanowice

13.02.2019

19:00

Sala OSP Szymanowice

Ruda Wieczyńska

14.02.2019

18:00

Sala OSP Ruda Wieczyńska

Wronów

15.02.2019

17:00

Sala OSP Wronów

Świerczyna

18.02.2019

17:00

Sala OSP Kolonia Ostrowska

Kolonia Ostrowska

18.02.2019

19:00

Sala OSP Kolonia Ostrowska

Leszczyca

19.02.2019

17:00

Sala OSP Wierzchy

Wierzchy

19.02.2019

19:00

Sala OSP Wierzchy

Toporów

21.02.2019

17:00

Sala OSP Wronów

Kolonia Obory

21.02.2019

19:00

Sala OSP Wronów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-05 10:27:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-02-05 10:27:51
Odsłon: 553
Dziennik zmian

Nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji gminnych i programów rozwojowych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Gizałki (zakończony)

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-19 09:38:59
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-01-31 13:53:55
Odsłon: 1571
Dziennik zmian

Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – rok szkolny 2019/2020

Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, przeprowadza się postepowania rekrutacyjne. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnych gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole należy składać zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, tj. w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Jeżeli dana szkoła publiczna dysponuje wolnymi miejscami, mogą być do niej przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, przeprowadza się postepowania rekrutacyjne. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Informuje się o terminach oraz kryteriach określonych w celu rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla kandydatów do pierwszych klas szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gizałki.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa:

zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 stycznia 2019 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły prowadzonej przez Gminę Gizałki, określają uchwały Rady Gminy Gizałki:

nr V/18/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

nr XIV/71/2016 z dnia 19 lutego 2016 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-31 13:43:15
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-01-31 11:53:29
Odsłon: 653
Dziennik zmian

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Plan_postępowań_o_udzielenie_zamówień_na_2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-24 14:16:08
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-01-24 14:16:08
Odsłon: 841
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2019 r.

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy.

 1. Dotację celową z budżetu Gminy Gizałki spółce wodnej udziela się na dofinansowanie robót obejmujących bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie
  lub dofinansowanie inwestycji, realizowanych ze składek członkowskich na terenie Gminy Gizałki.
 2. Dofinansowaniu podlega wyłącznie działalność, o której mowa w art. 441 ust. 3 pkt 3-5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.).
 3. Łączna wysokość środków przeznaczonych na dotację jest określona w budżecie gminy na dany rok. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 6.000 zł.
 4. Dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 udziela się w wysokości 40% wartości robót zaplanowanych do wykonania, z zastrzeżeniem, że w przypadku wnioskowania przez spółkę wodną o dotację w kwocie niższej niż 40% wartości robót, udziela się dotacji we wnioskowanej kwocie, natomiast w przypadku gdy wnioskowana przez spółkę wodną kwota dotacji przekroczy kwotę przewidzianą na ten cel w budżecie gminy, wysokość dotacji zostanie umniejszona do wysokości środków przewidzianych w budżecie.

Dotację na realizację zadań, o których mowa powyżej przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną. Termin składania wniosku do 28 lutego 2019 roku.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Donata Potocka
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-17 13:49:49
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-01-17 13:49:49
Odsłon: 586
Dziennik zmian

Obwieszczenie o planowanych terminach polowań zbiorowych

Obwieszczenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-16 08:49:45
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-01-16 08:49:45
Odsłon: 615
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Leszczyca, na działkach nr 47, 46, 10 i 2.

Obwieszczenie16_01_2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-16 12:31:09
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-01-16 12:25:37
Odsłon: 416
Dziennik zmian

Informacja dla mieszkańców gminy Gizałki korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w związku ze zmianą pracownika na stanowisku inkasenta

Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że odczytem wodomierzy i wystawianiem faktur za wodę i ścieki oraz poborem opłat z tego tytułu zajmuje się pracownik zatrudniony w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Gizałkach, ul. Wrzesińska 17.

Nasz pracownik legitymuje się stosownym upoważnieniem nr 1/19 i posiada legitymację służbową nr 1/16, którą ma obowiązek okazać przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
Ma prawo do:

a) Dokonywania odczytu wskazań wodomierzy,

b) Wystawiania faktur za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,

c) Poboru opłat wynikających z wystawionych faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki

Dokonywanie odczytów wodomierzy odbywać się będzie zazwyczaj w godzinach  od 7:30 do 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku. W przypadkach, gdy inkasent nie zastanie właściciela nieruchomości w w/w wskazanych godzinach, prosimy o przekazanie informacji o stanie wodomierza telefonicznie pod nr tel.: (62)7411 530 lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wobec powyższego proszę o pomoc podczas kontaktu naszego pracownika z Państwem,
tj. udostępnienie pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz, wskazanie urządzenia itp.

W legitymacje zaopatrzone są również służby techniczne wykonujące bieżące czynności na sieciach i przyłączach wodno-kanalizacyjnych polegające na:

a) Zainstalowaniu lub demontażu wodomierza głównego,

b) Przeprowadzeniu kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz dokonania badań i pomiarów,

c) Przeprowadzeniu przeglądów i napraw urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych będących własnością Gminy Gizałki

d) Sprawdzeniu ilości  i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

e) Odcięciu przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających  dostarczanie wody do lokalu,

f) Usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego

Kontakt w sprawach technicznych:

- informacje o awariach na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy zgłaszać na telefon alarmowy: 798-160-653 wszystkie inne problemy lub pytania związane z gospodarką wodno- ściekową prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-15 13:41:04
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-01-15 13:41:04
Odsłon: 502
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.