Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

 • art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami),
 • art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Gizałki zawiadamia, że     

w dniu 14.03.2007 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Michała Popławskiego ul. Chłodna 3/2, 60-224 Poznań - PEŁNOMOCNIKA Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 181, 01-220 Warszawa

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na istniejącej wieży Polkomtel-a na działce 275/3 w miejscowości Gizałki” /obręb geodez. Gizałki, arkusz   mapy 1/.    
 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.                    

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Gizałki ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki I piętro - pokój nr 13.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Łukasz Szymczak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-04-20 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1230
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA

Na podstawie art. 61§ 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w dniu 16 stycznia 2007 roku na wniosek Pana Michała Popławskiego działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 181, 01-220 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 47019 Gizałki na istniejącej wieży Polkomtel-a zlokalizowanej na działce 275/3 położonej na terenie oczyszczalni ścieków w Gizałkach” /obręb geodez. Gizałki, arkusz   mapy 1/.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 10, art. 32, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art.10 § 1, art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że podano do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji. Z aktami sprawy, w tym raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gizałki ul. Kaliska 28, pok. nr 13. W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości można składać uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Łukasz Szymczak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-04-20 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1012
Dziennik zmian

Kurenda o dopłatach z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Urząd Gminy w Gizałkach informuje, że od dnia 1 kwietnia 2007 r. Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu przyjmuje wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie (do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego) oraz dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną klęską suszy (do dnia 30 czerwca 2007 r.).

W przypadku rolnika, który będzie ubiegał się o dopłatę do materiału siewnego dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną klęską suszy, do wniosku należy dołączyć:

 1. oryginały albo potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika OT ARR kopie faktur zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, pochodzące z okresu:
  - w którym został zużyty do siewu materiał siewny zbóż lub roślin strączkowych; w przypadku materiału siewnego zbóż można dołączyć również faktury zakupu dokonanego nie wcześniej niż w dniu 1 sierpnia 2006 r.,
  - od 1 września 2006 r. do 31 maja 2007 r. w przypadku zakupu materiału siewnego sadzeniaków ziemniaka i wysadzenia go w 2007 r.
 2. kopię protokołu oszacowania szkód (sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę), potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej,
 3. kopię decyzji o udzieleniu pomocy społecznej (zasiłku „suszowego”) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej - w przypadku, gdy rolnik otrzymał taką pomoc.

W przypadku rolnika, który będzie ubiegał się o dopłatę w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, do wniosku należy dołączyć:

 1. oryginały albo potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika OT ARR kopie faktur zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, pochodzące z okresu:
  - w którym został zużyty do siewu materiał siewny zbóż lub roślin strączkowych,
  - od 1 września roku poprzedzającego wysadzenie sadzeniaków ziemniaka do 31 maja roku wysadzenia sadzeniaków ziemniaka,
 2. wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, jakie otrzymał rolnik w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie dopłaty.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

 • 50 zł - w przypadku zbóż,
 • 60 zł - w przypadku roślin strączkowych,
 • 300 zł - w przypadku ziemniaków.

W przypadku rolników, którzy ubiegają się o dopłatę dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną klęską suszy, wysokość dopłaty nie może przekroczyć wysokości szkody oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę, pomniejszoną o wysokość zasiłku „suszowego”.

Wraz z wnioskiem o przyznanie dopłaty należy złożyć wniosek o wpis do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców ARR (jeżeli rolnik wcześniej nie zarejestrował się w tym Rejestrze).
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.

Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania dopłaty oraz formularze wniosków można otrzymać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 2 w budynku przy aptece) lub w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego (tel. 061 852 14 33) oraz na stronie internetowej Agencji: www.arr.gov.pl.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-04-10 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1425
Dziennik zmian

Zawiadomienie o VI Absolutoryjnej Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 13 kwietnia 2007 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się VI Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Ewa Szkudlarek
Data ostatniej modyfikacji: 2007-04-06 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1426
Dziennik zmian

Szkolenie dotyczące zasad przyznawania płatności oraz wypełniania wniosków obszarowych w 2007 r.

Urząd Gminy w Gizałkach informuje, że w dniu 12 kwietnia 2007 r. o godz. 11:00 w sali OSP w Gizałkach odbędzie się szkolenie dotyczące zasad przyznawania płatności oraz wypełniania wniosków obszarowych w 2007 r., a także z zakresu działania Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Szkolenie organizuje Biuro Powiatowe ARiMR w Pleszewie.

Ponadto pracownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej przedstawi tematykę dopłat do materiału siewnego.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-04-04 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1250
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na \"Przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Gizałkach

Wójt Gminy Gizałki zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że wydał:

decyzję nr RI.7331/8/07 z dnia 26 marca 2007 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „ Przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Gizałkach przy ul. Kolejowej 6 na działkach nr 124/1 i 124/2 obręb geodezyjny Gizałki ark. mapy 1. \"

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Łukasz Szymczak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-03-28 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1195
Dziennik zmian

Informacja o wyniku rokowań - niezabudowana nieruchomość o powierzchni 0,15 ha położona w Dziewiniu Dużym oznaczona jako działka nr 95/2

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108), w związku z niezaskarżeniem w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań, Wójt Gminy Gizałki podaje informację o wyniku rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, w związku z uchyleniem się od zawarcia umowy notarialnej przez nabywcę wyłonionego w trzecim przetargu:

 1. Rokowania zostały przeprowadzone w dniu 20 marca 2007 r. w Urzędzie Gminy w Gizałkach.
 2. Przedmiotem rokowań była niezabudowana nieruchomość o powierzchni 0,15 ha położona w Dziewiniu Dużym oznaczona jako działka nr 95/2 zapisana w księdze wieczystej KZ1P/00030923/8, stanowiąca własność Gminy Gizałki.
 3. Do uczestniczenia w rokowaniach zostały dopuszczone dwie osoby; nie było osób niedopuszczonych do rokowań.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.784,00 zł. Najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach wyniosła 3.000,00 zł, a po doliczeniu podatku VAT w wysokości 22 % cena wynosi 3.660,00 zł.
 5. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości: Renata Perczyńska.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-03-28 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1323
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 61§ 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w dniu 28 lutego 2007 roku na wniosek Gminy Gizałki  ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej (działki nr 124/1 i 124/2) w Gizałkach. Inwestorem zadania Gmina Gizałki ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 10, art. 32, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art.10 § 1, art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że podano do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji. Z aktami sprawy, w tym raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gizałki ul. Kaliska 28, pok. nr 13. W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości można składać uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Łukasz Szymczak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-03-08 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1304
Dziennik zmian

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się na I piętrze budynku przy ul. Kaliskiej 23A w Gizałkach

Wójt Gminy Gizałki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się na I piętrze budynku przy ul. Kaliskiej 23A w Gizałkach, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i 2 przedpokoi o powierzchni użytkowej 83,34 m2 oraz piwnicy nr 13 o powierzchni 12,24 m2 wraz z udziałem wynoszącym 12/100 w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i w gruncie stanowiącym działkę nr 348/5 o powierzchni 0,35 ha zapisaną w księdze wieczystej KW 18942.

Budynek, w którym znajduje się w/w lokal, to obiekt mieszkalno-użytkowy. Na parterze budynku znajdują się lokale służby zdrowia oraz apteka, a na piętrze znajdują się lokale mieszkalne. W sąsiedztwie budynku znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 85.000,00 zł. Wadium wynosi 8.500,00 zł.  Sprzedaż tej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23) w dniu 18 kwietnia 2007 r. o godz. 10:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne dokumenty upoważniające do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w podanej wyżej wysokości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Gizałkach lub na konto Urzędu w BS Pleszew O/Gizałki Nr 79 8407 0003 0400 0185 2000 0001 najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2007 r. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu wadium na konto Urzędu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie okazanie przed przetargiem dowodu wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej i wpisu do księgi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Wszelkich informacji o przetargu udziela się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 062 7411517 wew. 110.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w tygodniku „Życie Pleszewa”, na stronie internetowej bip.gizalki.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z:

 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603),
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-03-07 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1274
Dziennik zmian

Kurenda o możliwości udziału w projekcie EFS osób w wieku 18 - 24 lat

Uprzejmie informujemy, że Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, będzie realizowało projekt skierowany do osób w wieku 18 - 24 lat,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego \"18-24. Czas na samorealizacje\". Projekt ten przewiduje  realizację zajęć  mających na celu pomoc młodzieży w przygotowaniu do zdania egzaminu dojrzałości, a także do zdania egzaminu na uczelnie wyższe.

Osoby uczestniczące w projekcie będą miały również możliwość uzyskania nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w atrakcyjnych zawodach oraz zdobycia prawa jazdy kat. B.

Wszelkie informacje można uzyskać w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, Al. Wojska Polskiego 21, tel. (62) 7420602.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Margareta Palak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-03-05 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1349
Dziennik zmian

Zebrania wyborcze sołtysów

Harmonogram zebrań wiejskich, na których przeprowadzone zostaną wybory sołtysów - PDF (40kB)
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Ewa Szkudlarek
Data ostatniej modyfikacji: 2007-03-02 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1301
Dziennik zmian

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,33 ha położonej w Orlinie Dużej - działka nr 42/1

Wójt Gminy Gizałki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,33 ha położonej w Orlinie Dużej oznaczonej jako działka nr 42/1, stanowiącej własność Gminy Gizałki, zapisanej w księdze wieczystej KW 18057

Działka usytuowana jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Ma ona kształt czworoboku. Na części nieruchomości znajdują się ruiny zabudowy byłego skupu żywca przeznaczone do rozbiórki, a część nieruchomości stanowi las. W otoczeniu działki znajdują się lasy i grunty orne.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.: symbol w planie 8.6 RPU - tereny urządzeń obsługi gospodarki rolnej adaptowane w planie - punkt skupu żywca.

Przeznaczenie działki w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: istniejący teren o wiodącej funkcji usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16.230,00 zł. Wadium wynosi 2.000,00 zł.
Sprzedaż tej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
 
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23) w dniu 12 kwietnia 2007 r. o godz. 10:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne dokumenty upoważniające do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w podanej wyżej wysokości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Gizałkach lub na konto Urzędu w BS Pleszew O/Gizałki Nr 79 84070003 04000185 2000000 1 najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2007 r. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu wadium na konto Urzędu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie okazanie przed przetargiem dowodu wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, odpisu księgi wieczystej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
Przy sprzedaży w/w nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Wszelkich informacji o przetargu udziela się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 062 7411517 wew. 110.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w „Życiu Pleszewa”, na stronie internetowej bip.gizalki.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z:

 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603),
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-03-01 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1420
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 61§ 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w dniu 16 stycznia 2007 roku na wniosek Pana Tomasza Kapusty  działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Komórkowej Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10 a, 01 - 220 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Montaż urządzeń (anten) stacji bazowej telefonii komórkowej nr 6179 >>Gizałki<< na istniejącej wieży telekomunikacyjnej” na działce nr 283/28 w miejscowości Nowa Wieś. Inwestorem zadania jest Polska Telefonia Komórkowa Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10 a, 01-220 Warszawa.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 10, art. 32, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art.10 § 1, art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że podano do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji. Z aktami sprawy, w tym raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gizałki ul. Kaliska 28, pok. nr 13. W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości można składać uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Łukasz Szymczak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-16 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1332
Dziennik zmian

Rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym - działka o powierzchni 0,15 ha nr 95/2 w Dziewiniu Dużym

Wójt Gminy Gizałki ogłasza rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, w związku z uchyleniem się od zawarcia umowy notarialnej przez nabywcę wyłonionego w trzecim przetargu, na sprzedaż nieruchomości położonej w Dziewiniu Dużym, oznaczonej jako działka nr 95/2 o powierzchni 0,15 ha, stanowiącej własność Gminy Gizałki, zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00030923/8. Nieruchomość położona jest przy drodze asfaltowej. W otoczeniu działki znajduje się zabudowa mieszkalno-zagrodowa.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.: symbol w planie 4.6 UK - tereny usług kultury i sztuki (projektowany Wiejski Dom Kultury).

Przeznaczenie nieruchomości w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: projektowane tereny o wiodącej funkcji usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Cena wywoławcza w rokowaniach wynosi 1.784,00 zł. Do ceny uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Terminy przeprowadzonych przetargów:
- pierwszy przetarg - 14.06.2006 r.
- drugi przetarg - 11.08.2006 r.
- trzeci przetarg – 18.10.2006 r.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Gizałkach w terminie do dnia 16 marca 2007 r. do godz. 12:00.
Kopertę należy dodatkowo zaopatrzyć w napis: “Rokowania – działka nr 95/2”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 20 marca 2007 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku Urzędu przy ul. Kaliskiej 23).

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne dokumenty upoważniające do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 350,00 zł. Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Gizałkach lub na konto Urzędu w BS Pleszew O/Gizałki Nr 79 84070003 04000185 2000000 1 najpóźniej do dnia 15 marca 2007 r. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu zaliczki na konto Urzędu.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Zaliczka przepada, jeżeli wyłoniony w rokowaniach nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom, którzy rokowań nie wygrali, zaliczkę zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia rokowań.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w rokowaniach (pomniejszona o wcześniej wpłaconą zaliczkę) podlega zapłacie w całości nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, odpisu księgi wieczystej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 Przy sprzedaży w/w nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Z warunkami rokowań można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 062 7411517 wew. 110.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych www.gizalki.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i we wszystkich sołectwach Gminy Gizałki.

Komisja przetargowa przeprowadzi rokowania zgodnie z:

 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261 z 2004 r.,  poz. 2603),
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-16 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1500
Dziennik zmian

Rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym - działka o powierzchni 0,15 ha nr 95/2 w Dziewiniu Dużym

Wójt Gminy Gizałki ogłasza rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, w związku z uchyleniem się od zawarcia umowy notarialnej przez nabywcę wyłonionego w trzecim przetargu, na sprzedaż nieruchomości położonej w Dziewiniu Dużym, oznaczonej jako działka nr 95/2 o powierzchni 0,15 ha, stanowiącej własność Gminy Gizałki, zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00030923/8. Nieruchomość położona jest przy drodze asfaltowej. W otoczeniu działki znajduje się zabudowa mieszkalno-zagrodowa.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.: symbol w planie 4.6 UK - tereny usług kultury i sztuki (projektowany Wiejski Dom Kultury).

Przeznaczenie nieruchomości w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: projektowane tereny o wiodącej funkcji usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Cena wywoławcza w rokowaniach wynosi 1.784,00 zł. Do ceny uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Terminy przeprowadzonych przetargów:
- pierwszy przetarg - 14.06.2006 r.
- drugi przetarg - 11.08.2006 r.
- trzeci przetarg – 18.10.2006 r.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Gizałkach w terminie do dnia 16 marca 2007 r. do godz. 12:00.
Kopertę należy dodatkowo zaopatrzyć w napis: “Rokowania – działka nr 95/2”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 20 marca 2007 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku Urzędu przy ul. Kaliskiej 23).

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne dokumenty upoważniające do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 350,00 zł. Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Gizałkach lub na konto Urzędu w BS Pleszew O/Gizałki Nr 79 84070003 04000185 2000000 1 najpóźniej do dnia 15 marca 2007 r. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu zaliczki na konto Urzędu.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Zaliczka przepada, jeżeli wyłoniony w rokowaniach nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom, którzy rokowań nie wygrali, zaliczkę zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia rokowań.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w rokowaniach (pomniejszona o wcześniej wpłaconą zaliczkę) podlega zapłacie w całości nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, odpisu księgi wieczystej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 Przy sprzedaży w/w nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Z warunkami rokowań można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 062 7411517 wew. 110.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych www.gizalki.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i we wszystkich sołectwach Gminy Gizałki.

Komisja przetargowa przeprowadzi rokowania zgodnie z:

 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261 z 2004 r.,  poz. 2603),
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-16 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1838
Dziennik zmian

Wykaz ulg, odroczeń i umorzeń podatku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty zgodnie z art l4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) za 2006 rok.

Osoby fizyczne - wykaz

Łączna kwota umorzonego podatku: 3.911.00 zł

Osoby prawne

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Nowej Wsi - 5.000 zł

Łączna kwota umorzonego podatku: 5.000 zł

Wykaz umorzeń podatku 2006 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Elżbieta Majdecka
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-14 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1317
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Gizałkach

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać  nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Gizałki:

Lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się na I piętrze budynku przy ul. Kaliskiej 23A w Gizałkach składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i 2 przedpokoi o powierzchni użytkowej 83,34 m2 oraz piwnicy nr 13 o powierzchni 12,24 m2 wraz z udziałem wynoszącym 12/100 w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i w gruncie stanowiącym działkę nr 348/5 o powierzchni 0,35 ha zapisaną w księdze wieczystej KW 18942.

Cena lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynosi 85.000,00 zł. Sprzedaż tej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, wyceny lokalu, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.

Lokal mieszkalny przeznaczony jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze odrębnego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 7411517 wew. 110.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-14 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1290
Dziennik zmian

Spotkanie dotyczące Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wójt Gminy Gizałki serdecznie zaprasza radnych i sołtysów gminy Gizałki oraz wszystkich rolników na spotkanie, które odbędzie się w dniu 21 lutego (środa) o godz. 16.00 w sali OSP w Gizałkach.

Tematem spotkania będzie Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, a w szczególności poruszane będą następujące zagadnienia:

 • modernizacja gospodarstw rolnych,
 • młody rolnik,
 • renty strukturalne,
 • różnicowanie działalności rolnej,
 • reorganizacja i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Spotkanie poprowadzi Pan Artur Chołody - prezes Fundacji Wspierania Polskiego Rolnictwa z Pleszewa.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agnieszka Szymczak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-13 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1429
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w Gizałkach

Wójt Gminy Gizałki zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „przebudowie sieci wodociągowej na działkach nr 124/1 i 124/2 w Gizałkach” obręb geodez. Gizałki ark. mapy 1

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Łukasz Szymczak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-12 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1189
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 42/1 o powierzchni 0,33 ha w Orlinie Dużej

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać następującą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gizałki:

Nieruchomość o powierzchni 0,33 ha położona w Orlinie Dużej, oznaczona jako działka nr 42/1, zapisana w księdze wieczystej KW 18057. Działka usytuowana jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej i ma kształt czworoboku. Na części nieruchomości znajdują się ruiny zabudowy byłego skupu żywca przeznaczone do rozbiórki, a część nieruchomości stanowi las. W otoczeniu działki znajdują się lasy i grunty orne.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.: symbol w planie 8.6 RPU - tereny urządzeń obsługi gospodarki rolnej adaptowane w planie - punkt skupu żywca.

Przeznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: istniejący teren o wiodącej funkcji usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Cena nieruchomości wynosi 16.230,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych). Sprzedaż tej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, odpisu księgi wieczystej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze odrębnego ogłoszenia.

Przy sprzedaży tej nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 062 7411517 wew. 110.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-07 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1298
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej na istniejącej wieży

zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 ze zmianami) Wójt  Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości, że wydał:

decyzję nr RI-7331/7/07 z dnia 31 stycznia  2007 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej na istniejącej wieży (montaż konstrukcji wsporczych oraz anten, montaż kontenera, przyłącze energetyczne) w Orlinie Małej - gmina Gizałki – powiat pleszewski, województwo wielkopolskie” na działce nr 43/2 arkusz mapy 1.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Łukasz Szymczak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-06 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1224
Dziennik zmian

Kurenda w sprawie zakazu wyrzucania śmieci na parkingi leśne należące do Nadleśnictwa Grodziec, jak również do lasów, rowów, itp. miejsc

Urząd Gminy w Gizałkach zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy aby nie wyrzucać śmieci na parkingi leśne należące do Nadleśnictwa Grodziec, jak również do lasów, rowów, itp. miejsc.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości musi posiadać pojemnik na śmieci o pojemności dostosowanej do własnych potrzeb. Ponadto, każdy powinien otrzymać worki do segregacji odpadów od firmy, z którą ma podpisaną umowę na odbiór śmieci.

Oddzielnie należy gromadzić szkło, papier, plastik, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane z remontów, odpady wielkogabarytowe (stare meble), odpady niebezpieczne (np. farby, lakiery i opakowania po nich, przeterminowane lekarstwa, baterie, świetlówki, aerozole). Ponadto, oddzielnie należy gromadzić odpady z działalności gospodarczej i postępować z nimi zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Każda firma, która otrzymała zezwolenie na odbiór odpadów, zobowiązana jest do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych odpadów.

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gizałki” uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 20.06.2006 r., odpady powinny być odbierane z następującą częstotliwością:

 • odpady opakowaniowe (szkło, papier plastik, metale) - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
 • odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz na pół roku,
 • odpady budowlane - na indywidualne zgłoszenie,
 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i inne odpady ulegające biodegradacji powinny być  kompostowane w przydomowych kompostownikach lub, w przypadku jego braku, powinny być odbierane na indywidualne zgłoszenie.
 • odpady zmieszane - okresowo, w terminie uzgodnionym z uprawnionym podmiotem.

Zgodnie z w/w Regulaminem odpady można wywozić we własnym zakresie na wysypisko śmieci w Gizałkach pod warunkiem, że zostanie zawarta odpowiednia umowa z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Gizałkach.

Przypominamy również, że nieruchomości muszą być przyłączone do sieci kanalizacyjnej, a tam, gdzie nie ma tej sieci należy wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, które muszą spełniać wymagania  przepisów Prawa budowlanego. Oddzielnie należy gromadzić ścieki bytowe oraz gnojówkę i gnojowicę.

Podczas kontroli należy okazać się umową zawartą z uprawnionym podmiotem na odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dowodami płacenia za wykonanie tych usług.

W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że nie jest wykonywany obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów (pojemniki, worki), przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej albo wyposażenia w zbiornik bezodpływowy  lub przydomową oczyszczalnię ścieków, Wójt wydaje wtedy decyzję nakazującą ich wykonanie. Wykonanie tej decyzji podlega egzekucji administracyjnej.

W przypadku stwierdzenia, że nie została zawarta umowa na odbieranie odpadów lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, Wójt wydaje z urzędu decyzję, w której ustala opłaty za odbieranie odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Obowiązuje ona przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-29 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 2102
Dziennik zmian

Zaproszenie do składania ofert na organizację Festynu Nocy Świętojańskiej w Gizałkach

Urząd Gminy Gizałki prosi o składanie ofert na organizację Festynu Nocy Świętojańskiej w gminie Gizałki w dniu 23 czerwca 2007 r. (sobota) na następujących warunkach:
 1. Gmina posiada plac sportowo-rekreacyjny nad rzeką Prosną w Nowej Wsi, uzbrojony w media, który użyczy bezpłatnie na potrzeby organizacji festynu.
 2. Organizator w ramach festynu zapewni:
  • koncert popularnego zespołu (wykonawcy)
  • ochronę festynu
  • bufety gastronomiczne
  • atrakcje towarzyszące dla dzieci i dorosłych
 3. Gmina w porozumieniu z organizatorem uzupełni blok artystyczny występami dzieci i młodzieży ze szkół i gimnazjów oraz zespołów z gmin partnerskich polskich i zagranicznych.
 4. Dochody z tytułu wstępu na festyn, opłat za stoiska gastronomiczne i wszelkie inne dochody uzyskane z festynu pobiera organizator.
Nadmieniamy, iż gmina Gizałki organizuje corocznie Festyn Nocy Świętojańskiej od 14 lat. W festynie uczestniczy 7 - 10 tysięcy osób, a impreza ta cieszy się dużą popularnością zarówno na terenie gminy, jak i w całej Wielkopolsce.
 
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów oferty uzyskać można od Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach - Jolanty Roszak pod numerami telefonu: (62) 7411271 lub 608 084 462.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Jolanta Roszak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-31 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1587
Dziennik zmian

Możliwość dofinansowania dla dzieci posiadających orzeczoną niepełnosprawność lub osób dorosłych, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie ul. Kazimierza  Wielkiego 7A  (sekcja ds. osób niepełnosprawnych) przyjmuje i realizuje wnioski z zakresu dofinansowania:

 • turnusów  rehabilitacyjnych
 • sprzętu  rehabilitacyjnego
 • sprzętu  ortopedycznego, pomocniczych środków rehabilitacyjnych
 • likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się
 • przystosowania tworzonych bądź istniejących stanowisk pracy dla osób    niepełnosprawnych
 • pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej
 • szkoleń  osób niepełnosprawnych

Z dofinansowania mogą skorzystać  dzieci posiadające orzeczoną niepełnosprawność lub    osoby dorosłe, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu    niepełnosprawności.

Wnioski należy składać do 28 lutego 2007 r. w PCPR  Pleszew ul. Kazimierza Wielkiego 7A.

Druki wniosków można pobierać w PCPR w Pleszewie lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marzena Witkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-24 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1274
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.