Kurenda w sprawie zmian związanych ze zwrotem podatku akcyzowego

Urząd Gminy Gizałki informuje o zmianach związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Od 2019 roku zwiększeniu ulega limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych z 86 do 100 litrów. Stawka zwrotu podatku akcyzowego nie ulega zmianie i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Ponadto, hodowcom bydła przysługuje dodatkowy zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok składania wniosku.

Wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w Urzędzie Gminy, pok. nr 7 w terminach:

 • od 1 do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
 • od 1 do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 lutego do 31 lipca 2019 r.

Druk wniosku

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-03 10:12:02
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-01-03 10:12:02
Odsłon: 724
Dziennik zmian

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że III Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 28 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD III SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki;
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
  3. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2019 rok;
  4. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  6. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  7. zmian planu budżetu na rok 2018;
  8. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028;
  9. uchwały budżetowej na rok 2019
   1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019;
   2. przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;
   3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019;
   4. opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2019;
   5. głosowanie uchwały.
  10. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 -2030;
   1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 -2030;
   2. przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;
   3. głosowanie uchwały.
  11. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informuję, że III Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 28 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD III SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy Gizałki.

4.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 

1)      wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki;

2)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;

3)      zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2019 rok;

4)      ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

 

5)      podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

 

6)      określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

 

7)      zmian planu budżetu na rok 2018;

 

8)      zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028;

 

9)      uchwały budżetowej na rok 2019

a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019;

b)      przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;

c)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019;

d)      opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2019;

e)      głosowanie uchwały.

 

10) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 -2030

 

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 -2030;

b) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;

c) głosowanie uchwały.

             11) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

   6. Interpelacje i zapytania radnych.

   7. Informacje i wolne wnioski.

   8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-20 09:39:06
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-12-20 09:39:06
Odsłon: 618
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

         Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:

- działka nr 275/3 o powierzchni 0,0264 ha położona w miejscowości Gizałki.

              

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w.108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Kamila Łoza
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-14 09:16:33
Opublikował: Kamila Łoza
Data publikacji: 2018-12-14 09:16:33
Odsłon: 724
Dziennik zmian

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Gizałki

7 grudnia 2018 r. o godz.9:00 (piątek) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki.

7 grudnia 2018 r. o godz.10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki.

10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz.16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki.

10 grudnia 2018 r. o godz.17:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-06 10:36:50
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-12-06 09:15:16
Odsłon: 763
Dziennik zmian

24 grudnia 2018 r. urząd będzie nieczynny

Informuję, że dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gizałki. Dzień ten zostanie odpracowany 8 grudnia 2018 r. (sobota).
Podstawa prawna: art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 917 z późn. zm).

Wójt Gminy
/-/ Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-06 09:12:21
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-12-06 09:12:08
Odsłon: 647
Dziennik zmian

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że II sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD II SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki;
  2. ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki;
  3. wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki;
  4. wyboru Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki;
  5. wyboru Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki;
  6. ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gizałki;
  7. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gizałki;
  8. ustalenia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta;
  9. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019;
  10. stawek podatku od nieruchomości;
  11. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Gizałki;
  12. powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim”;
  13. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Pleszew na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim;
  14. zmian planu budżetu na rok 2018;
  15. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2019.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-28 15:49:53
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-28 10:58:49
Odsłon: 548
Dziennik zmian

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydaniu w dniu 07.11.2018 r. decyzji pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego zadania "Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty"

Obwieszczenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-20 11:05:20
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-20 11:05:20
Odsłon: 444
Dziennik zmian

Informacja o I Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-15 12:22:36
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-15 12:22:36
Odsłon: 634
Dziennik zmian

Wyniki konsultacji społecznych "Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

Dnia 05.11.2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dotyczące konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.”

W spotkaniu nie uczestniczył żaden przedstawiciel organizacji pozarządowych. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 05.11.2018 r. do godz. 9:00 nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały.

Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zostanie przedłożona Radzie Gminy Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-05 13:44:24
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-05 13:41:28
Odsłon: 690
Dziennik zmian

7.11.2018 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 7 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.


Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-02 15:26:45
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-11-02 15:26:45
Odsłon: 788
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XLI Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 9 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XLI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2018;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028;
  3. zmiany uchwały Nr XXXIII/182/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2018;
  4. uchwalenia Statutu Gminy Gizałki.
 7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2018 r.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za miniony rok szkolny 2017/2018.
 9. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Gizałki

Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-02 11:37:42
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-02 11:36:16
Odsłon: 627
Dziennik zmian

9.11.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 8 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-02 15:24:12
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-11-02 15:24:12
Odsłon: 785
Dziennik zmian

Informacja dotycząca rozpoczęcia przetargów ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębach LUDWINÓW i DOBIESZCZYZNA gm. Żerków pow. Jarocin

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-31 14:16:18
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-10-31 14:16:18
Odsłon: 627
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.