I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,33 ha położonej w Orlinie Dużej - działka nr 42/1

Wójt Gminy Gizałki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,33 ha położonej w Orlinie Dużej oznaczonej jako działka nr 42/1, stanowiącej własność Gminy Gizałki, zapisanej w księdze wieczystej KW 18057

Działka usytuowana jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Ma ona kształt czworoboku. Na części nieruchomości znajdują się ruiny zabudowy byłego skupu żywca przeznaczone do rozbiórki, a część nieruchomości stanowi las. W otoczeniu działki znajdują się lasy i grunty orne.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.: symbol w planie 8.6 RPU - tereny urządzeń obsługi gospodarki rolnej adaptowane w planie - punkt skupu żywca.

Przeznaczenie działki w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: istniejący teren o wiodącej funkcji usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16.230,00 zł. Wadium wynosi 2.000,00 zł.
Sprzedaż tej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
 
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23) w dniu 12 kwietnia 2007 r. o godz. 10:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne dokumenty upoważniające do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w podanej wyżej wysokości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Gizałkach lub na konto Urzędu w BS Pleszew O/Gizałki Nr 79 84070003 04000185 2000000 1 najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2007 r. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu wadium na konto Urzędu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie okazanie przed przetargiem dowodu wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, odpisu księgi wieczystej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
Przy sprzedaży w/w nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Wszelkich informacji o przetargu udziela się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 062 7411517 wew. 110.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w „Życiu Pleszewa”, na stronie internetowej bip.gizalki.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z:

 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603),
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-03-01 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1435
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 61§ 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w dniu 16 stycznia 2007 roku na wniosek Pana Tomasza Kapusty  działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Komórkowej Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10 a, 01 - 220 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Montaż urządzeń (anten) stacji bazowej telefonii komórkowej nr 6179 >>Gizałki<< na istniejącej wieży telekomunikacyjnej” na działce nr 283/28 w miejscowości Nowa Wieś. Inwestorem zadania jest Polska Telefonia Komórkowa Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10 a, 01-220 Warszawa.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 10, art. 32, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art.10 § 1, art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że podano do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji. Z aktami sprawy, w tym raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gizałki ul. Kaliska 28, pok. nr 13. W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości można składać uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Łukasz Szymczak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-16 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1351
Dziennik zmian

Rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym - działka o powierzchni 0,15 ha nr 95/2 w Dziewiniu Dużym

Wójt Gminy Gizałki ogłasza rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, w związku z uchyleniem się od zawarcia umowy notarialnej przez nabywcę wyłonionego w trzecim przetargu, na sprzedaż nieruchomości położonej w Dziewiniu Dużym, oznaczonej jako działka nr 95/2 o powierzchni 0,15 ha, stanowiącej własność Gminy Gizałki, zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00030923/8. Nieruchomość położona jest przy drodze asfaltowej. W otoczeniu działki znajduje się zabudowa mieszkalno-zagrodowa.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.: symbol w planie 4.6 UK - tereny usług kultury i sztuki (projektowany Wiejski Dom Kultury).

Przeznaczenie nieruchomości w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: projektowane tereny o wiodącej funkcji usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Cena wywoławcza w rokowaniach wynosi 1.784,00 zł. Do ceny uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Terminy przeprowadzonych przetargów:
- pierwszy przetarg - 14.06.2006 r.
- drugi przetarg - 11.08.2006 r.
- trzeci przetarg – 18.10.2006 r.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Gizałkach w terminie do dnia 16 marca 2007 r. do godz. 12:00.
Kopertę należy dodatkowo zaopatrzyć w napis: “Rokowania – działka nr 95/2”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 20 marca 2007 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku Urzędu przy ul. Kaliskiej 23).

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne dokumenty upoważniające do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 350,00 zł. Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Gizałkach lub na konto Urzędu w BS Pleszew O/Gizałki Nr 79 84070003 04000185 2000000 1 najpóźniej do dnia 15 marca 2007 r. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu zaliczki na konto Urzędu.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Zaliczka przepada, jeżeli wyłoniony w rokowaniach nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom, którzy rokowań nie wygrali, zaliczkę zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia rokowań.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w rokowaniach (pomniejszona o wcześniej wpłaconą zaliczkę) podlega zapłacie w całości nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, odpisu księgi wieczystej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 Przy sprzedaży w/w nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Z warunkami rokowań można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 062 7411517 wew. 110.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych www.gizalki.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i we wszystkich sołectwach Gminy Gizałki.

Komisja przetargowa przeprowadzi rokowania zgodnie z:

 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261 z 2004 r.,  poz. 2603),
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-16 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1856
Dziennik zmian

Rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym - działka o powierzchni 0,15 ha nr 95/2 w Dziewiniu Dużym

Wójt Gminy Gizałki ogłasza rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, w związku z uchyleniem się od zawarcia umowy notarialnej przez nabywcę wyłonionego w trzecim przetargu, na sprzedaż nieruchomości położonej w Dziewiniu Dużym, oznaczonej jako działka nr 95/2 o powierzchni 0,15 ha, stanowiącej własność Gminy Gizałki, zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00030923/8. Nieruchomość położona jest przy drodze asfaltowej. W otoczeniu działki znajduje się zabudowa mieszkalno-zagrodowa.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.: symbol w planie 4.6 UK - tereny usług kultury i sztuki (projektowany Wiejski Dom Kultury).

Przeznaczenie nieruchomości w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: projektowane tereny o wiodącej funkcji usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Cena wywoławcza w rokowaniach wynosi 1.784,00 zł. Do ceny uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Terminy przeprowadzonych przetargów:
- pierwszy przetarg - 14.06.2006 r.
- drugi przetarg - 11.08.2006 r.
- trzeci przetarg – 18.10.2006 r.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Gizałkach w terminie do dnia 16 marca 2007 r. do godz. 12:00.
Kopertę należy dodatkowo zaopatrzyć w napis: “Rokowania – działka nr 95/2”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 20 marca 2007 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku Urzędu przy ul. Kaliskiej 23).

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne dokumenty upoważniające do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 350,00 zł. Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Gizałkach lub na konto Urzędu w BS Pleszew O/Gizałki Nr 79 84070003 04000185 2000000 1 najpóźniej do dnia 15 marca 2007 r. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu zaliczki na konto Urzędu.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Zaliczka przepada, jeżeli wyłoniony w rokowaniach nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom, którzy rokowań nie wygrali, zaliczkę zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia rokowań.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w rokowaniach (pomniejszona o wcześniej wpłaconą zaliczkę) podlega zapłacie w całości nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, odpisu księgi wieczystej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 Przy sprzedaży w/w nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Z warunkami rokowań można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 062 7411517 wew. 110.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych www.gizalki.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i we wszystkich sołectwach Gminy Gizałki.

Komisja przetargowa przeprowadzi rokowania zgodnie z:

 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261 z 2004 r.,  poz. 2603),
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-16 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1517
Dziennik zmian

Wykaz ulg, odroczeń i umorzeń podatku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty zgodnie z art l4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) za 2006 rok.

Osoby fizyczne - wykaz

Łączna kwota umorzonego podatku: 3.911.00 zł

Osoby prawne

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Nowej Wsi - 5.000 zł

Łączna kwota umorzonego podatku: 5.000 zł

Wykaz umorzeń podatku 2006 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Elżbieta Majdecka
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-14 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1336
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Gizałkach

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać  nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Gizałki:

Lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się na I piętrze budynku przy ul. Kaliskiej 23A w Gizałkach składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i 2 przedpokoi o powierzchni użytkowej 83,34 m2 oraz piwnicy nr 13 o powierzchni 12,24 m2 wraz z udziałem wynoszącym 12/100 w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i w gruncie stanowiącym działkę nr 348/5 o powierzchni 0,35 ha zapisaną w księdze wieczystej KW 18942.

Cena lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynosi 85.000,00 zł. Sprzedaż tej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, wyceny lokalu, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.

Lokal mieszkalny przeznaczony jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze odrębnego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 7411517 wew. 110.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-14 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1310
Dziennik zmian

Spotkanie dotyczące Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wójt Gminy Gizałki serdecznie zaprasza radnych i sołtysów gminy Gizałki oraz wszystkich rolników na spotkanie, które odbędzie się w dniu 21 lutego (środa) o godz. 16.00 w sali OSP w Gizałkach.

Tematem spotkania będzie Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, a w szczególności poruszane będą następujące zagadnienia:

 • modernizacja gospodarstw rolnych,
 • młody rolnik,
 • renty strukturalne,
 • różnicowanie działalności rolnej,
 • reorganizacja i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Spotkanie poprowadzi Pan Artur Chołody - prezes Fundacji Wspierania Polskiego Rolnictwa z Pleszewa.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agnieszka Szymczak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-13 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1447
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w Gizałkach

Wójt Gminy Gizałki zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „przebudowie sieci wodociągowej na działkach nr 124/1 i 124/2 w Gizałkach” obręb geodez. Gizałki ark. mapy 1

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Łukasz Szymczak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-12 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1212
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 42/1 o powierzchni 0,33 ha w Orlinie Dużej

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać następującą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gizałki:

Nieruchomość o powierzchni 0,33 ha położona w Orlinie Dużej, oznaczona jako działka nr 42/1, zapisana w księdze wieczystej KW 18057. Działka usytuowana jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej i ma kształt czworoboku. Na części nieruchomości znajdują się ruiny zabudowy byłego skupu żywca przeznaczone do rozbiórki, a część nieruchomości stanowi las. W otoczeniu działki znajdują się lasy i grunty orne.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.: symbol w planie 8.6 RPU - tereny urządzeń obsługi gospodarki rolnej adaptowane w planie - punkt skupu żywca.

Przeznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: istniejący teren o wiodącej funkcji usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Cena nieruchomości wynosi 16.230,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych). Sprzedaż tej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, odpisu księgi wieczystej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze odrębnego ogłoszenia.

Przy sprzedaży tej nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 062 7411517 wew. 110.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-07 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1315
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej na istniejącej wieży

zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 ze zmianami) Wójt  Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości, że wydał:

decyzję nr RI-7331/7/07 z dnia 31 stycznia  2007 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej na istniejącej wieży (montaż konstrukcji wsporczych oraz anten, montaż kontenera, przyłącze energetyczne) w Orlinie Małej - gmina Gizałki – powiat pleszewski, województwo wielkopolskie” na działce nr 43/2 arkusz mapy 1.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Łukasz Szymczak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-06 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1240
Dziennik zmian

Zaproszenie do składania ofert na organizację Festynu Nocy Świętojańskiej w Gizałkach

Urząd Gminy Gizałki prosi o składanie ofert na organizację Festynu Nocy Świętojańskiej w gminie Gizałki w dniu 23 czerwca 2007 r. (sobota) na następujących warunkach:
 1. Gmina posiada plac sportowo-rekreacyjny nad rzeką Prosną w Nowej Wsi, uzbrojony w media, który użyczy bezpłatnie na potrzeby organizacji festynu.
 2. Organizator w ramach festynu zapewni:
  • koncert popularnego zespołu (wykonawcy)
  • ochronę festynu
  • bufety gastronomiczne
  • atrakcje towarzyszące dla dzieci i dorosłych
 3. Gmina w porozumieniu z organizatorem uzupełni blok artystyczny występami dzieci i młodzieży ze szkół i gimnazjów oraz zespołów z gmin partnerskich polskich i zagranicznych.
 4. Dochody z tytułu wstępu na festyn, opłat za stoiska gastronomiczne i wszelkie inne dochody uzyskane z festynu pobiera organizator.
Nadmieniamy, iż gmina Gizałki organizuje corocznie Festyn Nocy Świętojańskiej od 14 lat. W festynie uczestniczy 7 - 10 tysięcy osób, a impreza ta cieszy się dużą popularnością zarówno na terenie gminy, jak i w całej Wielkopolsce.
 
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów oferty uzyskać można od Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach - Jolanty Roszak pod numerami telefonu: (62) 7411271 lub 608 084 462.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Jolanta Roszak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-31 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1601
Dziennik zmian

Kurenda w sprawie zakazu wyrzucania śmieci na parkingi leśne należące do Nadleśnictwa Grodziec, jak również do lasów, rowów, itp. miejsc

Urząd Gminy w Gizałkach zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy aby nie wyrzucać śmieci na parkingi leśne należące do Nadleśnictwa Grodziec, jak również do lasów, rowów, itp. miejsc.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości musi posiadać pojemnik na śmieci o pojemności dostosowanej do własnych potrzeb. Ponadto, każdy powinien otrzymać worki do segregacji odpadów od firmy, z którą ma podpisaną umowę na odbiór śmieci.

Oddzielnie należy gromadzić szkło, papier, plastik, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane z remontów, odpady wielkogabarytowe (stare meble), odpady niebezpieczne (np. farby, lakiery i opakowania po nich, przeterminowane lekarstwa, baterie, świetlówki, aerozole). Ponadto, oddzielnie należy gromadzić odpady z działalności gospodarczej i postępować z nimi zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Każda firma, która otrzymała zezwolenie na odbiór odpadów, zobowiązana jest do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych odpadów.

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gizałki” uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 20.06.2006 r., odpady powinny być odbierane z następującą częstotliwością:

 • odpady opakowaniowe (szkło, papier plastik, metale) - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
 • odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz na pół roku,
 • odpady budowlane - na indywidualne zgłoszenie,
 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i inne odpady ulegające biodegradacji powinny być  kompostowane w przydomowych kompostownikach lub, w przypadku jego braku, powinny być odbierane na indywidualne zgłoszenie.
 • odpady zmieszane - okresowo, w terminie uzgodnionym z uprawnionym podmiotem.

Zgodnie z w/w Regulaminem odpady można wywozić we własnym zakresie na wysypisko śmieci w Gizałkach pod warunkiem, że zostanie zawarta odpowiednia umowa z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Gizałkach.

Przypominamy również, że nieruchomości muszą być przyłączone do sieci kanalizacyjnej, a tam, gdzie nie ma tej sieci należy wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, które muszą spełniać wymagania  przepisów Prawa budowlanego. Oddzielnie należy gromadzić ścieki bytowe oraz gnojówkę i gnojowicę.

Podczas kontroli należy okazać się umową zawartą z uprawnionym podmiotem na odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dowodami płacenia za wykonanie tych usług.

W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że nie jest wykonywany obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów (pojemniki, worki), przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej albo wyposażenia w zbiornik bezodpływowy  lub przydomową oczyszczalnię ścieków, Wójt wydaje wtedy decyzję nakazującą ich wykonanie. Wykonanie tej decyzji podlega egzekucji administracyjnej.

W przypadku stwierdzenia, że nie została zawarta umowa na odbieranie odpadów lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, Wójt wydaje z urzędu decyzję, w której ustala opłaty za odbieranie odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Obowiązuje ona przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-29 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 2128
Dziennik zmian

Możliwość dofinansowania dla dzieci posiadających orzeczoną niepełnosprawność lub osób dorosłych, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie ul. Kazimierza  Wielkiego 7A  (sekcja ds. osób niepełnosprawnych) przyjmuje i realizuje wnioski z zakresu dofinansowania:

 • turnusów  rehabilitacyjnych
 • sprzętu  rehabilitacyjnego
 • sprzętu  ortopedycznego, pomocniczych środków rehabilitacyjnych
 • likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się
 • przystosowania tworzonych bądź istniejących stanowisk pracy dla osób    niepełnosprawnych
 • pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej
 • szkoleń  osób niepełnosprawnych

Z dofinansowania mogą skorzystać  dzieci posiadające orzeczoną niepełnosprawność lub    osoby dorosłe, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu    niepełnosprawności.

Wnioski należy składać do 28 lutego 2007 r. w PCPR  Pleszew ul. Kazimierza Wielkiego 7A.

Druki wniosków można pobierać w PCPR w Pleszewie lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marzena Witkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-24 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1290
Dziennik zmian

Kurenda o wyborach do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Urząd Gminy w Gizałkach informuje, że w niedzielę 4 lutego 2007 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Lokale wyborcze w Szkołach Podstawowych w Białobłotach, Tomicach i Wierzchach oraz w Gimnazjum w Gizałkach czynne będą w godzinach od 8:00  do 18:00.

W naszej gminie wybierać będziemy dwóch członków Rady Powiatowej.

Uprawnionymi do głosowania są:

 1. osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 2. osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Spis uprawnionych do głosowania będzie wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy (pokój nr 7) w dniach od 22.01.2007 r. do 26.01.2007 r. w godzinach od 730 do 1530. Sprawdzenia spisu można dokonać osobiście lub telefonicznie (tel. 062 7411517 wew. 108).

Dopisanie osoby do spisu wyborców przez komisję obwodową w dniu wyborów będzie możliwe tylko w przypadku, gdy dana osoba wykaże, że z przyczyn obiektywnych nie miała możliwości sprawdzenia spisu w okresie jego wyłożenia do wglądu i udokumentuje należne jej prawo głosowania w okręgu wyborczym obejmującym Gminę  Gizałki. 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-22 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1308
Dziennik zmian

Informacja o wyniku przetargu - działka nr 212 w Oborach Kolonii

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108), w związku z niezaskarżeniem w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Wójt Gminy Gizałki podaje informację o wyniku przetargu:

 1. W dniu 12 stycznia 2007 r. w Urzędzie Gminy w Gizałkach przeprowadzony został I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki.
 2. Przedmiotem przetargu była niezabudowana nieruchomość o powierzchni 0,76 ha położona w Oborach Kolonii oznaczona jako działka nr 212 zapisana w księdze wieczystej KZ1P/00020855/7.
 3. Do uczestniczenia w przetargu została dopuszczona jedna osoba; nie było osób niedopuszczonych do przetargu.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4.860,00 zł. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 4.910,00 zł.
 5. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości: Tadeusz Brzeziński.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-22 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1446
Dziennik zmian

Komunikat w sprawie sposobu załatwiania spraw paszportowych

Urząd Gminy Gizałki informuje, żo od dnia 2 stycznia 2007 r. wszelkie sprawy paszportowe, w tym złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór paszportu będzie można załatwić w Oddziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, pok. nr 2, tel. (62) 76-57-580.

Z tym dniem przestają działać biura paszportowe przy Starostwach Powiatowych.

Oddział w Kaliszu obsługuje klientów w poniedziałki od godz. 8:30 do godz. 15:30, wtorki w godz. 9:00 - 14:30, a w środy, czwartki i piątki w godz. od 8:30 do 14:30.

Sprawy paszportowe można załatwiać także w:

Oddziale Paszportów WUW w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
bud. C pok. nr 20 i 33
Pl. Wolności 17 - odbiór paszportów
tel. (61) 85-41-031 - informacja
poniedziałek: 9.30 - 18.00
czwartek: 8.15 - 18.00
wtorek, środa, piątek: 8.15 - 14.45

Delegaturze WUW w Koninie
Al. 1 Maja 7
pok. nr 216
tel. (63) 24-30-196
poniedziałek: 9.00 - 17.00
środa: 8.00 - 13.00 
wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 15.00

Delegaturze WUW w Lesznie
Pl. Kościuszki 4
bud. A, pok. nr 6
tel. (65) 52-94-838 wew. 331, 332, 336
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

Delegaturze WUW w Pile
Al. Niepodległości 33/35
bud. B pok. nr 32
tel. (67) 21-25-101 wew. 251
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 8.00 - 15:30

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: 62-7657580 oraz na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-10 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1683
Dziennik zmian

Kurenda w sprawie pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy

Urząd Gminy w Gizałkach informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na naszą interwencję, że nie są przewidziane zmiany rozporządzenia o pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Oznacza to, że w dalszym ciągu pomocą nie mogą być objęte wszystkie gospodarstwa, również te, w których wystąpiła klęska suszy i gradobicia, i które obecnie nie spełniały warunków do otrzymania zasiłku z tego tytułu.

Jednocześnie Ministerstwo wyjaśniło, że poszkodowani rolnicy mogą korzystać z preferencyjnych kredytów klęskowych (oprocentowanie 1,2 % w skali roku) oraz z zasiłków celowych wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Informujemy, że zasiłek celowy może otrzymać tylko ten rolnik, który poniósł straty w wyniku klęski żywiołowej i spełnia kryteria ustawy o pomocy społecznej.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2006-12-28 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1484
Dziennik zmian

Kurenda o możliwości podjęcia pracy w firmie RYBHAND Jarocin

Urząd Gminy Gizałki zawiadamia o możliwości podjęcia pracy w firmie RYBHAND s.j. w Jarocinie.

Firma chce zatrudnić pracowników fizycznych, kobiety i mężczyzn, kwalifikacje nie są wymagane. Firma zapewnia dojazd do pracy.

Zainteresowane osoby proszone są o przybycie na spotkanie organizacyjne z właścicielami firmy 29 grudnia o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy (sala posiedzeń).

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Jarosław Jezierski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-12-22 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1744
Dziennik zmian

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 28 grudnia 2006 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Ewa Szkudlarek
Data ostatniej modyfikacji: 2006-12-19 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1324
Dziennik zmian

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,76 ha położonej w Oborach Kolonii - działka nr 212

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,76 ha położonej w Oborach Kolonii oznaczonej jako działka nr 212, stanowiącej własność Gminy Gizałki, zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00020855/7

Działka ma kształt trójkąta. W części stanowi pastwiska trwałe oraz w części grunty zadrzewione i zakrzewione. Położona jest przy drodze gruntowej.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.: część działki symbol w planie RL - teren lasów, część działki symbol w planie RZ - teren łąk.

Przeznaczenie działki w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: ciągi ekologiczne o znaczeniu lokalnym wyłączone z zabudowy.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.860,00 zł. Wadium wynosi 500,00 zł.
Sprzedaż tej nieruchomości nie podlega podatkowi VAT.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23) w dniu 12 stycznia 2007 r. o godz. 10:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne dokumenty upoważniające do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w podanej wyżej wysokości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Gizałkach lub na konto Urzędu  w BS Pleszew O/Gizałki Nr 79 84070003 04000185 2000000 1 najpóźniej do dnia 8 stycznia 2007 r. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu wadium na konto Urzędu. Warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie okazanie przed przetargiem dowodu wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, odpisu księgi wieczystej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

Przy sprzedaży w/w nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia     2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Wszelkich informacji o przetargu udziela się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 062 7411517 wew. 110.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych www.gizalki.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gizałkach.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z:

 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, 2603),
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-22 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1574
Dziennik zmian

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 14 grudnia 2006 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się III Sesja Rady Gminy Gizałki.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Ewa Szkudlarek
Data ostatniej modyfikacji: 2006-12-08 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1993
Dziennik zmian

Kurenda dotycząca kolejnego zebrania w sprawie zebrania związanego z projektem scalenia gruntów dla wsi Gizałki

Urząd Gminy w Gizałkach informuje, że w dniu 30.11.2006 r. (czwartek) o godz. 18:00 w świetlicy OSP w Gizałkach odbędzie się kolejne zebranie wiejskie, na którym omawiane będą sprawy związane z projektem scalenia gruntów dla wsi Gizałki oraz zagospodarowaniem terenów po scaleniu. W zebraniu udział weźmie przedstawiciel Wielkopolskiego Biura Geodezji   i Terenów Rolnych.

Wnioski o przeprowadzenie postępowania scaleniowego można otrzymać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 2 w budynku Urzędu przy aptece) i u sołtysa. Bardzo prosimy o liczny udział w zebraniu.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2006-11-27 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1399
Dziennik zmian

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Mercedes C250 D

Urząd Gminy Gizałki informuje, że posiada do sprzedaży samochód osobowy:

Mercedes C250 D Elegance, rok produkcji: 1995, przegląd: 10/2007, 113 KM (83 kW), pojemność skokowa: 2500 cm3, olej napędowy, granatowy metalic, Liczba drzwi: 4/5. Dodatkowe wyposażenie: ABS, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, immobiliser. Dodatkowe informacje: bezwypadkowy, garażowany, zadbany.

Osoby zainteresowane kupnem prosimy o składanie ofert osobiście, faksem lub pocztą elektroniczną w Sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki. tel. (62)7411517, fax: (62)7411195, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Kaczmarkiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 2006-11-28 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1784
Dziennik zmian

Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy Gizałki V kadencji

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 27 listopada 2006 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się I Sesja Rady Gminy Gizałki V kadencji.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Ewa Szkudlarek
Data ostatniej modyfikacji: 2006-11-22 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1486
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.