Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu: Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizałki

RI.271.2.7.2018_-_Informacja_o_wyborze_oferty.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-08 09:10:52
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-10-05 12:12:43
Odsłon: 1020
Dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

Ogłoszenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-28 17:04:18
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-09-28 17:04:18
Odsłon: 825
Dziennik zmian

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków o pomoc w związku z suszą

Urząd Gminy Gizałki informuje, że został wydłużony do dnia 31.10.2018 r. termin składania wniosków przez rolników o pomoc finansową w związku ze szkodami poniesionymi w uprawach rolnych w wyniku tegorocznej suszy. Wydłużony termin obowiązuje zarówno w przypadku, gdy szkody wynoszą co najmniej 70%, jak również, gdy szkody wynoszą co najmniej 30% i mniej niż 70%. Wnioski o udzielenie tej pomocy można składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu z oszacowania szkód.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl lub w Biurze Powiatowym Agencji oraz na stronie internetowej Gminy Gizałki: www.gizalki.pl lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 8).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie (tel. 62 7420 101).

Wniosek

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-27 14:27:59
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-09-27 14:27:42
Odsłon: 709
Dziennik zmian

27.09.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-21 14:48:12
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-09-21 14:48:12
Odsłon: 631
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XL Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 28 września 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XL SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII i XXXVIII Sesji oraz XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gizałki.
 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian planu budżetu na rok 2018;
2) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028;
3) zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z    terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn”, nr RRPWP.07.01.02-30-0082/17
4) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki;
5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Gizałki.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-21 14:11:31
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-09-21 14:11:31
Odsłon: 650
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gizałki przeznaczonych do:

 1. oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:
  - części działek nr 7, 19 i 32 o łącznej powierzchni 5,63 ha w miejscowości Gizałki (grunty orne).
 2. oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego użytkownika, tj. Gminnego Klubu Sportowego „UNIA SZYMANOWICE” z siedzibą w Kolonii Obory:
  - części działek nr 293/4, 303/2, 300/12 i 293/5 o łącznej powierzchni 3,9040 ha w miejscowości Nowa Wieś, obręb geodezyjny Czołnochów (boisko sportowe i przyległe tereny zieleni).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w.108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-20 08:19:50
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-09-20 07:50:56
Odsłon: 687
Dziennik zmian

Pomoc dla rolników (co najmniej 70 % danej uprawy)

Urząd Gminy Gizałki informuje, że rolnicy, którzy w 2018 r. ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku suszy, które wynoszą co najmniej 70 % danej uprawy, mogą otrzymać pomoc finansową. Wnioski o udzielenie tej pomocy można składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię protokołu z oszacowania szkód.

Stawka pomocy będzie wynosiła 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody, które objęły co najmniej 70% danej uprawy, jeżeli co najmniej 50% upraw rolnych było ubezpieczonych, z wyłączeniem łąk i pastwisk. Przy braku tego ubezpieczenia stawka pomocy będzie wynosiła 500 zł na 1 ha.

Formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl) lub w Biurze Powiatowym Agencji albo w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 8).

Termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla rolników, u których szkody w uprawach z powodu suszy wynoszą co najmniej 30% i mniej niż 70% oraz stawka tej pomocy, zostaną ogłoszone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie (tel. 62 7420 101) lub w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8, tel. 62 7411 517 wewn. 108).

Wniosek

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-18 08:55:31
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-09-18 08:55:31
Odsłon: 754
Dziennik zmian

Pomoc dla rolników w związku z suszą (30% i mniej niż 70 % danej uprawy)

Urząd Gminy Gizałki informuje, że rolnicy, którzy w 2018 r. ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku suszy, które wynoszą co najmniej 30% i mniej niż 70 % danej uprawy, mogą otrzymać pomoc finansową. Wnioski o udzielenie tej pomocy można składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie od 26.09.2018 r. do 17.10.2018 r. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu z oszacowania szkód.

Stawka pomocy będzie wynosiła 500 zł na 1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, jeżeli co najmniej 50% upraw rolnych było ubezpieczonych. Przy braku tego ubezpieczenia stawka pomocy będzie wynosiła 250 zł na 1 ha.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl lub w Biurze Powiatowym Agencji, albo na stronie internetowej Gminy Gizałki: www.gizalki.pl lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 8).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie (tel. 62 7420 101) lub w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8, tel. 62 7411 517 wewn. 108).

Wniosek

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-18 08:55:29
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-09-18 08:48:08
Odsłon: 583
Dziennik zmian

10.09.2018 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 11 września 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-10 12:02:46
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-09-10 12:02:46
Odsłon: 688
Dziennik zmian

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Urząd Gminy Gizałki informuje, że do 17 września 2018 r. należy składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Gizałki na rok szkolny 2018/2019. Kryterium dochodowe na jednego członka w rodzinie wynosi 514,00 zł netto. Od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe ulega podwyższeniu na 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Gizałki (ul. Kaliska 23 - budynek przy aptece, pokój nr 2) oraz w sekretariacie szkoły do której dziecko uczęszcza. Wzór wniosku jest również dostępny na stronie internetowej gminy.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium (rodziny do 3 dzieci)

Formularz wniosku o przyznanie stypendium (rodziny powyżej 3 dzieci)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-30 13:08:08
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-08-30 13:02:24
Odsłon: 592
Dziennik zmian

Nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-30 12:59:39
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-08-30 12:59:39
Odsłon: 676
Dziennik zmian

Informacja o zgłaszaniu szkód łowieckich

Wójt Gminy Gizałki informuje, że od 23 sierpnia 2018 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy Prawo łowieckie w zakresie szkód łowieckich. Zgodnie z tymi zmianami, wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny lub przy wykonywaniu polowania składa się obecnie do koła łowieckiego. Szkody należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

Szacowanie szkody składa się z oględzin po zgłoszeniu szkody oraz szacowania ostatecznego przed zbiorem uprawy. Zawiadomienie o terminie planowanego zbioru uszkodzonej uprawy właściciel lub posiadacz przesyła do koła łowieckiego w terminie 7 dni przed planowanym zbiorem.

Obecnie, po zmianie przepisów, szkody łowieckie szacuje przedstawiciel koła łowieckiego i pracownik ośrodka doradztwa rolniczego wraz z właścicielem lub posiadaczem gruntów rolnych, na których wystąpiły szkody. Koło łowieckie zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin lub szacowania szkody. W szacowaniu szkody może brać udział pełnomocnik właściciela lub posiadacza gruntu, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. Nieobecność poszkodowanego lub pracownika ODR nie wstrzymuje dokonania oględzin lub szacowania szkody.

Przypominamy, że odszkodowania wypłacają koła łowieckie, jeżeli nie zostanie wniesione odwołanie od protokołu z ostatecznego oszacowania szkody. Odwołanie może być wniesione przez poszkodowanego do Nadleśnictwa Grodziec, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. W szacowaniu szkody przez Nadleśnictwo może brać udział przedstawiciel izby rolniczej, na pisemny wniosek poszkodowanego. Nadleśnictwo ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji, która może być zaskarżona do sądu.

Zgłoszenia szkód należy przesyłać do następujących kół łowieckich:

 1. Koło Łowieckie Nr 7 „Przylesie” w Poznaniu – Tomice, Szymanowice, Czołnochów, Gizałki, Ruda Wieczyńska (do rzeki Prosny), Leszczyca, Wierzchy, Gizałki Las, Świerczyna, Kolonia Ostrowska, Studzianka, Kolonia Obory, Wronów,
 2. Koło Łowieckie Nr 25 „RYŚ” w Poznaniu – Orlina Mała, Orlina Duża, Krzyżówka, Białobłoty,
 3. Koło Łowieckie nr 15 „Ponowa” w Poznaniu – Dziewiń Duży,
 4. Koło Łowieckie Nr 29 „Darz Bór” w Jarocinie – Nowa Wieś i część Rudy Wieczyńskiej (za rzeką Prosną),
 5. Koło Łowieckie Nr 22 „Bażant” w Dobrzycy – Obory.

Wzór wniosku o oszacowanie szkody oraz zawiadomienia o terminie zbioru uprawy i pełnomocnictwa można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub u sołtysa albo pobrać ze strony internetowej www.bip.gizalki.pl (Ogłoszenia i obwieszczenia). Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu lub pod numerem tel.: 62 7411 517 w. 108.

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich

Zawiadomienie o terminie zbioru uprawy

Pełnomocnictwo

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-30 12:54:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-08-30 12:49:22
Odsłon: 883
Dziennik zmian

31.08.2018 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. o godz. 8:00 (Komisja objazdowa).

 

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Lochdańska
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-29 11:29:09
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-08-29 11:29:09
Odsłon: 572
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gizałki

Zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Gizałki VII Kadencji.
Sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wynika z potrzeby zmiany planu budżetu.

PORZĄDEK OBRAD XXXIX SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY GMINY GIZAŁKI

1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr XXXVII/203/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki-etap 1”;
2) zmian planu budżetu na rok 2018;
3) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-24 14:50:48
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-08-24 12:55:31
Odsłon: 602
Dziennik zmian

21.08.2018 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego.

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Sawicki
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-17 12:45:54
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-08-17 12:45:54
Odsłon: 482
Dziennik zmian

23.08.2018 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 23 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00 (Komisja objazdowa).

 Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-14 11:42:09
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-08-14 11:42:09
Odsłon: 1096
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 59/1 (obręb 0018) w miejscowości Wierzchy, gmina Gizałki".

Obwieszczenie_08_08_2018.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-09 12:59:30
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-08-09 12:59:30
Odsłon: 719
Dziennik zmian

Informacja dotycząca zagrożenia związanego z ASF

ASF_informacja.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-14 08:00:24
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-08-14 08:00:24
Odsłon: 593
Dziennik zmian

Informacja dla rodziców dzieci z terenu gminy Gizałki wyjeżdżających na kolonie do Władysławowa (II)

MIEJSCE WYPOCZYNKU:
KOMPLEKS OŚRODKÓW  
we WŁADYSŁAWOWIE-CHŁAPOWIE
Jaśminowa 12-32, 84-120 Władysławowo

Telefon do Kierownika Kolonii: Emila Kłączyńska 889-338-115

Co należy zabrać ze sobą na kolonię:
I. Dokumenty:
1. ważna legitymacja szkolna
2. Wypełniona karta kolonijna

II. Ubiór:
1. Dwie pary obuwia pełnego (na zmianę, w razie zamoknięcia jednej pary)
2. Strój do zajęć w-f i strój kąpielowy
3. Ręcznik
5. Nakrycie na głowę – obowiązkowo!
4. Przybory higieniczne.

Dzieci na obiekcie otrzymują 4 posiłki podczas dnia.
Forma zakwaterowania: pokoje w budynku murowanym, łazienki w pokojach.
Grupy dzieci liczą około 15-18 osób, podział dzieci na koloniach ze względu na płeć
i wiek uczestnika.

III. Transport: dzieci na kolonie: /autokar klimatyzowany/

Wyjazd na kolonię:  10.08.2018 r. (piątek)
Planowany wyjazd autokarem o godzinie 6:00 z parkingu przy Szkole Podstawowej
w Gizałkach /ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki/.

Powrót z kolonii do miejsca zbiórki: 19.08.2018 r. (niedziela) parkingu przy Szkole Podstawowej w Gizałkach /ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki/.

Godzina powrotu zostanie podana w trakcie trwania turnusu kolonijnego na stronie internetowej:
http://kolonie.naszeszwederowo.pl/dla-rodzicow/informacje-o-wyjezdzie-na-kolonie/

oraz pracownikom gminnym.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-08 12:26:18
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-08-08 12:26:18
Odsłon: 533
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.