6.08.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 6 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady

Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-01 08:22:19
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-08-01 08:22:19
Odsłon: 574
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydanej 23.07.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty

Obwieszczenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-26 12:14:50
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-07-26 12:14:50
Odsłon: 603
Dziennik zmian

Informacja dla rodziców dzieci z terenu gminy Gizałki wyjeżdżających na kolonie do Władysławowa

MIEJSCE WYPOCZYNKU:
KOMPLEKS OŚRODKÓW
we WŁADYSŁAWOWIE-CHŁAPOWIE
Jaśminowa 12-32, 84-120 Władysławowo

Telefon do Kierownika Kolonii: Emila Kłączyńska 889-338-115

Co należy zabrać ze sobą na kolonię:
I. Dokumenty:
1. ważna legitymacja szkolna
2. Wypełniona karta kolonijna

II. Ubiór:
1. Dwie pary obuwia pełnego (na zmianę, w razie zamoknięcia jednej pary)
2. Strój do zajęć w-f i strój kąpielowy
3. Ręcznik
5. Nakrycie na głowę – obowiązkowo!
4. Przybory higieniczne.

Dzieci na obiekcie otrzymują 4 posiłki podczas dnia.
Forma zakwaterowania: pokoje w budynku murowanym, łazienki w pokojach.
Grupy dzieci liczą około 15-18 osób, podział dzieci na koloniach ze względu na płeć
i wiek uczestnika.

III. Transport: dzieci na kolonie: /autokar klimatyzowany/

Wyjazd na kolonię: 01.08.2018 r. (środa)
Planowany wyjazd autokarem o godzinie 7:30 z parkingu przy Szkole Podstawowej
w Gizałkach /ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki/.

Powrót z kolonii do miejsca zbiórki: 10.08.2018 r. (piątek) parkingu przy Szkole Podstawowej w Gizałkach /ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki/.

Godzina powrotu zostanie podana w trakcie trwania turnusu kolonijnego na stronie internetowej:
http://kolonie.naszeszwederowo.pl/dla-rodzicow/informacje-o-wyjezdzie-na-kolonie/

oraz pracownikom gminnym.

Z poważaniem,

Marcin Głon
Skarbnik Zarządu

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-26 09:50:33
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-07-26 09:50:33
Odsłon: 735
Dziennik zmian

26.07.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 26 lipca 2018 r. o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady

Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-23 14:56:25
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-07-23 14:56:25
Odsłon: 510
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2018 r.

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy.

 1. Dotację celową z budżetu Gminy Gizałki spółce wodnej udziela się na dofinansowanie robót obejmujących bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, realizowanych ze składek członkowskich na terenie Gminy Gizałki.
 2. Dofinansowaniu podlega wyłącznie działalność, o której mowa w art. 441 ust. 3 pkt 3-5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.).
 3. Łączna wysokość środków przeznaczonych na dotację jest określona w budżecie gminy na dany rok. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 6.000 zł.
 4. Dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 udziela się w wysokości 40% wartości robót zaplanowanych do wykonania, z zastrzeżeniem, że w przypadku wnioskowania przez spółkę wodną o dotację w kwocie niższej niż 40% wartości robót, udziela się dotacji we wnioskowanej kwocie, natomiast w przypadku gdy wnioskowana przez spółkę wodną kwota dotacji przekroczy kwotę przewidzianą na ten cel w budżecie gminy, wysokość dotacji zostanie umniejszona do wysokości środków przewidzianych w budżecie.

Dotację na realizację zadań, o których mowa powyżej przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną. Termin składania wniosku do 31 lipca 2018 roku.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-23 08:11:04
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-07-23 08:11:04
Odsłon: 483
Dziennik zmian

Ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

29.06.2018

Wójt Gminy Gizałki ogłasza konkurs celem wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół oraz przedszkola:

 1. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białobłotach,
 2. Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach,
 3. Przedszkola Publicznego „Smerfy" w Nowej Wsi.

Oferty należy składać w terminie do 13 lipca 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Gizałki. Szczegóły w załączniku. 

Ogłoszenie o konkursie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-29 08:13:40
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-06-29 08:12:49
Odsłon: 667
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach

RI.271.2.6.2018_-_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-05 14:40:26
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-06-20 09:33:36
Odsłon: 1088
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2018/2019

RI.271.2.5.2018_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-11 12:49:26
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-06-19 11:03:40
Odsłon: 1193
Dziennik zmian

Zawiadomienie o zmianie godziny rozpoczęcia posiedzenia Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że uległa zmianie godzina rozpoczęcia obrad (z godz. 16:00 na godz.15:00) Komisji łączonych zaplanowana na 19 czerwca 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-18 12:15:16
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-06-18 12:15:16
Odsłon: 637
Dziennik zmian

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych, spowodowanych przez suszę

Wójt Gminy Gizałki informuje, że w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych, spowodowanych przez suszę, zainteresowani rolnicy powinni niezwłocznie złożyć wnioski o oszacowanie tych szkód. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, w terminie do dnia 15 lipca 2018 r.

Druk wniosku o oszacowanie szkód można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl.

W zgłoszeniu szkody należy wpisać wszystkie uprawy jakie występują w gospodarstwie, również te, w których nie wystąpiły straty, określając w tym przypadku poziom szkód jako 0%. Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie, składanym do ARiMR. Powierzchnia pola uprawowego danej rośliny nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca na sprzedaż, to zgłaszający szkody powinien wypełnić także oświadczenie o ilości zwierząt.

Komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego będzie szacowała straty w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia szkody, lecz nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Z oszacowania szkód komisja sporządza protokół, który jest podstawą do ubiegania się o pomoc w formie kredytu „klęskowego” lub inną formę pomocy, jeżeli zostanie ona uruchomiona przez Rząd. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje rolnik, a drugi Wojewoda.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 w. 108 lub kom. 666 366 463 w godz. 7:30 – 15:30.

Wniosek

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-22 09:09:55
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-06-14 11:54:40
Odsłon: 697
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji (absolutorium)

Informuję, że XXXVII Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji (absolutorium) odbędzie się 21 czerwca 2018 r. o godz. 16:00 w sali Świetliccy Wiejskiej w Gizałkach.

PORZĄDEK OBRAD XXXVII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2018;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września- Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki- etap 1;
  4. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy spółce wodnej, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania;
  5. przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2017 rok;
   a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz informacją o stanie mienia gminy,
   b) przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,
   c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,
   d) dyskusja nad sprawozdaniami,
   e) głosowanie projektu uchwały;
  7. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2017 r;
   a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
   b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
   c) dyskusja,
   d) głosowanie nad wnioskiem Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie uchwały.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-13 09:29:27
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-06-13 09:29:27
Odsłon: 547
Dziennik zmian

19.06.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-13 09:00:41
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-06-13 09:00:41
Odsłon: 557
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony III - Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach

RI.271.1.8.2018_-_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-26 14:32:51
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-06-08 10:11:21
Odsłon: 803
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki w 2018r

RI.271.2.4.2018_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-21 12:54:11
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-06-07 15:06:18
Odsłon: 946
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony - Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach

RI.271.1.7.2018_-_Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

RI.271.1.7.2018_-_SIWZ.pdf

RI.271.1.7.2018_-_Formularz_oferty.docx

RI.271.1.7.2018_-_Oświadczenie_dotyczące_spełniania_warunków_udziału_w_postępowaniu.docx

RI.271.1.7.2018_-_Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania.docx

RI.271.1.7.2018_-_Przedmiary_robót_budowlana_sanitarna_elektryczna_wyp._cz.1_i_cz._2.zip

RI.271.1.7.2018_-_Projekt_budowlany_branża_budowlana_-_architektura_-_część_1.zip

RI.271.1.7.2018_-_Projekt_budowlany_branża_budowlana_-_architektura_-_część_2.zip

RI.271.1.7.2018_-_Projekt_budowlany_branża_budowlana_-_konstrukcja.zip

RI.271.1.7.2018_-_Projekt_budowlany_branża_elektryczna.zip

RI.271.1.7.2018_-_Projekt_budowlany_branża_sanitarna_-_część_1.zip

RI.271.1.7.2018_-_Projekt_budowlany_branża_sanitarna_-_część_2.zip

RI.271.1.7.2018_-_Projekt_budowlany_branża_sanitarna_-_część_3.zip

RI.271.1.7.2018_-_SSTWiOR_branża_budowlana_elektryczna_sanitarna.zip

RI.271.1.7.2018_-_Wzór_umowy.pdf

RI.271.1.7.2018_-_Harmonogram_realizacji_robót.pdf

RI.271.1.7.2018_-_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

RI.271.1.7.2018_-_Oświadczenie_dotyczące_grupy_kapitałowej.docx

RI.271.1.7.2018_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.7.2018_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-31 14:25:49
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-06-07 12:05:15
Odsłon: 2350
Dziennik zmian

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek do 208,75 DJP na działkach nr 196/1, 196/2, 196/3 w miejscowości Kolonia Obory, gmina Gizałki.

Obwieszczenie_04_06_2018.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-04 14:31:18
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-06-04 14:31:18
Odsłon: 593
Dziennik zmian

05.06.2018 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej odbędzie się 05 czerwca 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Lochdańska

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-30 14:43:01
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-05-30 14:40:22
Odsłon: 618
Dziennik zmian

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami

Wójt Gminy Gizałki zawiadamia o przystąpieniu do opracowania Programu opieki nad zabytkami dla gminy Gizałki wraz z aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków.

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), Wójt zobowiązany jest do sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami. Program ten podlega przyjęciu przez Radę Gminy po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Podstawą do sporządzenia programu opieki nad zabytkami jest ewidencja zabytków. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Wójt prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do ww. programu i gminnej ewidencji zabytków.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki,

- ustnie do protokołu w Referacie Nieruchomości, Środowiska i Planowania Przestrzennego (pokój nr 8),

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, treść uwagi lub wniosku z uzasadnieniem, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-30 14:17:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-05-29 15:15:41
Odsłon: 820
Dziennik zmian

29.05.2018 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 maja 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-21 14:22:25
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-05-21 14:17:19
Odsłon: 688
Dziennik zmian

Czyszczenie sieci wodociągowej

I N F O R M A C J A

         Urząd Gminy Gizałki informuje, że Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach planuje czyszczenie sieci wodociągowej na terenie gminy, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp. Miejscowość

Planowany termin czyszczenia sieci wodociągowej

1

Gizałki, Nowa Wieś, Ruda Wieczyńska, Obory

04.06.2018r. – 06.06.2018r.

05.09.2018r. – 07.09.2018r.

19.11.2018r. – 20.11.2018r.

2

Czołnochów, Szymanowice, Leszczyca

07.06.2018r.

10.09.2018r.

21.11.2018r. – 22.11.2018r.

3

Tomice, Tomice-Las, Tomice-Młynik, Wierzchy, Gizałki Las

11.06.2018r.

12.09.2018r.

26.11.2018r.

4

Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Studzianka, Świerczyna, Toporów, Wronów

12.06.2018r. – 14.06.2018r.

18.09.2018r. – 19.09.2018r.

27.11.2018r. – 28.11.2018r.

5

Białobłoty, Krzyżówka, Orlina Duża, Orlina Mała, Dziewiń Duży

18.06.2018r. – 20.06.2018r.

20.09.2018r. – 21.09.2018r.

04.12.2018r. – 05.12.2018r.

Czyszczenie sieci wodociągowej odbywać się będzie według powyższego harmonogramu, o ile nie wystąpią przeszkody obiektywne, jak np. awarie urządzeń wodociągowych, susza, ulewa, itp.

Czyszczenie prowadzone będzie w godz.: 1000 - 1300 lub 2000 - 2400, bez stosowania środków chemicznych. Nie obejmuje ono przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, które nie należą do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

Podczas płukania sieci mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody do poszczególnych budynków i zmącenie wody.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-22 13:54:43
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-05-22 13:53:41
Odsłon: 516
Dziennik zmian

1 czerwca 2018 r. urząd będzie nieczynny

Informuję, że dzień 1 czerwca 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gizałki.

Podstawa prawna: art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 917).

Wójt Gminy
/-/ Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-05 15:45:09
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-05-18 13:25:00
Odsłon: 738
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.