Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

         Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:

- działka nr 275/3 o powierzchni 0,0264 ha położona w miejscowości Gizałki.

              

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w.108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Kamila Łoza
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-14 09:16:33
Opublikował: Kamila Łoza
Data publikacji: 2018-12-14 09:16:33
Odsłon: 448
Dziennik zmian

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Gizałki

7 grudnia 2018 r. o godz.9:00 (piątek) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki.

7 grudnia 2018 r. o godz.10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki.

10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz.16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki.

10 grudnia 2018 r. o godz.17:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-06 10:36:50
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-12-06 09:15:16
Odsłon: 511
Dziennik zmian

24 grudnia 2018 r. urząd będzie nieczynny

Informuję, że dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gizałki. Dzień ten zostanie odpracowany 8 grudnia 2018 r. (sobota).
Podstawa prawna: art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 917 z późn. zm).

Wójt Gminy
/-/ Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-06 09:12:21
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-12-06 09:12:08
Odsłon: 400
Dziennik zmian

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że II sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD II SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki;
  2. ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki;
  3. wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki;
  4. wyboru Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki;
  5. wyboru Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki;
  6. ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gizałki;
  7. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gizałki;
  8. ustalenia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta;
  9. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019;
  10. stawek podatku od nieruchomości;
  11. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Gizałki;
  12. powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim”;
  13. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Pleszew na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim;
  14. zmian planu budżetu na rok 2018;
  15. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2019.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-28 15:49:53
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-28 10:58:49
Odsłon: 280
Dziennik zmian

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydaniu w dniu 07.11.2018 r. decyzji pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego zadania "Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty"

Obwieszczenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-20 11:05:20
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-20 11:05:20
Odsłon: 238
Dziennik zmian

Informacja o I Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-15 12:22:36
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-15 12:22:36
Odsłon: 371
Dziennik zmian

Wyniki konsultacji społecznych "Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

Dnia 05.11.2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dotyczące konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.”

W spotkaniu nie uczestniczył żaden przedstawiciel organizacji pozarządowych. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 05.11.2018 r. do godz. 9:00 nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały.

Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zostanie przedłożona Radzie Gminy Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-05 13:44:24
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-05 13:41:28
Odsłon: 440
Dziennik zmian

7.11.2018 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 7 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.


Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-02 15:26:45
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-11-02 15:26:45
Odsłon: 569
Dziennik zmian

9.11.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 8 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-02 15:24:12
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-11-02 15:24:12
Odsłon: 544
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XLI Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 9 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XLI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2018;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028;
  3. zmiany uchwały Nr XXXIII/182/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2018;
  4. uchwalenia Statutu Gminy Gizałki.
 7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2018 r.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za miniony rok szkolny 2017/2018.
 9. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Gizałki

Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-02 11:37:42
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-02 11:36:16
Odsłon: 384
Dziennik zmian

Informacja dotycząca rozpoczęcia przetargów ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębach LUDWINÓW i DOBIESZCZYZNA gm. Żerków pow. Jarocin

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-31 14:16:18
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-10-31 14:16:18
Odsłon: 402
Dziennik zmian

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 rok"

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Gizałki na konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

Urząd Gminy Gizałki przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Uwagi dotyczące uchwały można zgłaszać pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy Gizałki lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 05.11.2018 r. do godz. 9.00. Projekt uchwały będzie przedmiotem rozpatrzenia na Sesji Rady Gminy Gizałki.

W związku z powyższym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie dotyczące konsultacji społecznych związanych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, które odbędzie się w dniu 05.11.2018 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Gizałki, przy ul. Kaliskiej 28.

Projekt uchwały

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-25 14:59:19
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-10-25 14:59:19
Odsłon: 392
Dziennik zmian

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-15 14:07:10
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-10-15 14:07:10
Odsłon: 363
Dziennik zmian

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

Sprawozdanie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-08 10:51:54
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-10-08 10:51:54
Odsłon: 348
Dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

Ogłoszenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-28 17:04:18
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-09-28 17:04:18
Odsłon: 358
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.