Składanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki przypomina o obowiązku złożenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Informację należy składać każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. W informacji należy wpisać dane dla każdego posiadanego budynku, w którym występują wyroby z azbestem (tj. rodzaj budynku, numer działki, rodzaj wyrobu z azbestem i jego ilość w m2, stopień pilności) albo sporządzić oddzielną informację dla każdego budynku.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przechowuje się w domu przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji, a drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu organowi, tj:

- Wójtowi Gminy Gizałki - osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
- Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego - pozostałe osoby (przedsiębiorcy, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, itp.).

Przed wypełnieniem „Informacji o wyrobach zawierających azbest” należy sporządzić „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Ocenę sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje się ją w domu. Z oceny wynika stopień pilności usunięcia azbestu, który należy wpisać w „Informacji”.

Informujemy, że złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” jest warunkiem uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów z azbestem.

Ponadto informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), kto nie przekazuje informacji o wyrobach zawierających azbest wójtowi albo marszałkowi województwa, podlega karze grzywny (art. 346).

Druk „Informacji” i „Oceny” można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl w zakładce „Ogłoszenia i obwieszczenia” (druki dołączone są do kurendy) lub w zakładce „Azbest”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 w. 108.

Informacja

Ocena

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 13:37:54
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-01-05 15:00:25
Odsłon: 150
Dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża-Białobłoty"

ZawiadomienieRDOŚ_02_01_2018.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-09 07:48:24
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-01-03 14:42:17
Odsłon: 117
Dziennik zmian

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Ogłoszenie o konkursie I

Ogłoszenie o konkursie II

oferta.DOC

oferta.PDF

umowa.DOC

umowa.PDF

sprawozdanie.DOC

sprawozdanie.PDF

Zgłoszenie członków komisji I

Zgłoszenie członków komisji II

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-02 13:18:49
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-02 08:34:09
Odsłon: 147
Dziennik zmian

Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach - asystent rodziny 3/4 etatu (zakończony)

Ogłoszenie o naborze

Lista kandydatów

Lista kandydatów - uszeregowana

Wyniki naboru

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marzena Witkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-09 14:42:14
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-12-20 15:17:51
Odsłon: 448
Dziennik zmian

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach - referent ds. funduszu alimentacyjnego 1/4 etatu (zakończony)

Ogłoszenie o naborze

Lista kandydatów

Lista kandydatów - uszeregowana

Wynik naboru

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marzena Witkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-09 15:24:36
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-12-20 15:14:57
Odsłon: 405
Dziennik zmian

18.12.2017 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Woźniak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-15 12:21:01
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-12-15 12:21:01
Odsłon: 105
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXIII Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji, odbędzie się 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

PORZĄDEK OBRAD XXXIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2018 rok;
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok;
  3. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2018 rok;
  4. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Tomice i Czołnochów, gmina Gizałki;
  5. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las i Tomice, gmina Gizałki;
  6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2018;
  7. zmian planu budżetu gminy na rok 2017;
  8. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026;
  9. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018 – 2028;
  10. uchwalenia budżetu Gminy Gizałki na 2018 rok;
   - przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok;
   - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok;
   - opinie komisji stałych do projektu budżetu na 2018 rok;
   - przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok;
   - dyskusja nad projektem budżetu na 2018 rok;
   - głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki;
   - głosowanie uchwały budżetowej na rok 2018.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-12 14:22:25
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-12-12 14:22:25
Odsłon: 136
Dziennik zmian

20.12.2017 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych odbędzie się 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 16:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-12 14:09:35
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-12-12 14:09:35
Odsłon: 102
Dziennik zmian

Stypendia szkolne - odbiór decyzji

Urząd Gminy Gizałki informuje, że osoby które złożyły wnioski o stypendium szkolne, proszone są o dostarczenie rachunków i odbiór decyzji (ul. Kaliska 23 - budynek przy aptece, pokój nr 2).

Wypłata świadczenia nastąpi po dokonaniu ww czynności.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Ewa Latosińska
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-29 14:28:02
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-29 14:28:02
Odsłon: 154
Dziennik zmian

Informacja o posiedzeniach komisji rady

Informuję o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 30 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Sawicki


Informuję o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 4 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak


Informuję o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 5 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Lochdańska


Informuję o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 5 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-29 08:48:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-29 08:48:00
Odsłon: 144
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXII Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXXII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2017,
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny 2016/2017.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-22 07:52:45
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-22 07:52:23
Odsłon: 139
Dziennik zmian

27 listopada 2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-21 14:27:31
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-11-21 14:27:31
Odsłon: 124
Dziennik zmian

15.11.2017 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Sawicki
 
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-10 13:48:40
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-11-10 13:48:40
Odsłon: 126
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gizałki przeznaczonych do:

 1. oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców:
  • część działki nr 317/2 o pow. 0,7800 ha w miejscowości Wronów (grunty orne),
  • działka nr 283/28 pow. 0,0176 ha w miejscowości Nowa Wieś obręb Czołnochów (pod wieżą telefonii komórkowej),
 2. oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego użytkownika:
  • lokal nr 4 o pow. użytkowej 25,8 m2 znajdujący się na parterze budynku przy ul. Kaliskiej 21 w Gizałkach na działkach nr 353/3 i 354/3 (siedziba Gminnego Centrum Kultury).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w.108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-09 08:35:48
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-07 13:01:05
Odsłon: 187
Dziennik zmian

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

Sprawozdanie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-06 09:04:48
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-06 09:04:48
Odsłon: 138
Dziennik zmian

Zmiana godziny rozpoczęcia XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie gminy Gizałki w terminie do 7 listopada br. do godz. 12:00 zmieniam godzinę rozpoczęcia XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki na 9:00. Porządek obrad Sesji Rady Gminy nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-03 09:13:14
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-03 09:13:14
Odsłon: 135
Dziennik zmian

6.11.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 6 listopada 2017 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-02 15:51:56
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-11-02 15:50:29
Odsłon: 130
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXI Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godz. 16:00 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXXI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI


1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
    międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2017 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki, ze zmianą obejmującą część terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las, Dziewin Duży, Czołnochów i Tomice;

2) uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;

3) zmieniająca  uchwałę  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2017 rok;

4) stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

5) obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 r.;

6) zmian planu budżetu na rok 2017;

7) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017- 2026;

8) określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Gizałki oraz sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zadań.

 8. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11 . Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-03 09:19:39
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-10-31 12:53:57
Odsłon: 159
Dziennik zmian

Wyniki konsultacji społecznych "Programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

Dnia 30.10.2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dotyczące konsultacji Programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. W spotkaniu nie uczestniczył żaden przedstawiciel organizacji pozarządowych. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30.10.2017 r. do godz. 9:00 nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zostanie przedłożona Radzie Gminy Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-31 11:59:05
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-10-31 11:59:05
Odsłon: 121
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las i Tomice.

obwieszczenie_o_wyłożeniu_do_publicznego_wglądu_projektu_mpzp.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-23 10:49:13
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-10-23 10:49:13
Odsłon: 132
Dziennik zmian

3.11.2017 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 3 listopada 2017 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-20 12:35:33
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-10-20 12:34:59
Odsłon: 151
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Tomice i Czołnochów.

obwieszczenie_o_wyłożeniu_do_publicznego_wglądu_projektu_zmiany_mpzp.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-23 10:44:00
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-10-23 10:44:00
Odsłon: 149
Dziennik zmian

24.10.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 24 października 2017 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-20 12:30:05
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-10-20 12:30:05
Odsłon: 146
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.