19.06.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-13 09:00:41
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-06-13 09:00:41
Odsłon: 53
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony III - Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach

RI.271.1.8.2018_-_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-26 14:32:51
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-06-08 10:11:21
Odsłon: 181
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki w 2018r

RI.271.2.4.2018_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-21 12:54:11
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-06-07 15:06:18
Odsłon: 232
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony - Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach

RI.271.1.7.2018_-_Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

RI.271.1.7.2018_-_SIWZ.pdf

RI.271.1.7.2018_-_Formularz_oferty.docx

RI.271.1.7.2018_-_Oświadczenie_dotyczące_spełniania_warunków_udziału_w_postępowaniu.docx

RI.271.1.7.2018_-_Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania.docx

RI.271.1.7.2018_-_Przedmiary_robót_budowlana_sanitarna_elektryczna_wyp._cz.1_i_cz._2.zip

RI.271.1.7.2018_-_Projekt_budowlany_branża_budowlana_-_architektura_-_część_1.zip

RI.271.1.7.2018_-_Projekt_budowlany_branża_budowlana_-_architektura_-_część_2.zip

RI.271.1.7.2018_-_Projekt_budowlany_branża_budowlana_-_konstrukcja.zip

RI.271.1.7.2018_-_Projekt_budowlany_branża_elektryczna.zip

RI.271.1.7.2018_-_Projekt_budowlany_branża_sanitarna_-_część_1.zip

RI.271.1.7.2018_-_Projekt_budowlany_branża_sanitarna_-_część_2.zip

RI.271.1.7.2018_-_Projekt_budowlany_branża_sanitarna_-_część_3.zip

RI.271.1.7.2018_-_SSTWiOR_branża_budowlana_elektryczna_sanitarna.zip

RI.271.1.7.2018_-_Wzór_umowy.pdf

RI.271.1.7.2018_-_Harmonogram_realizacji_robót.pdf

RI.271.1.7.2018_-_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

RI.271.1.7.2018_-_Oświadczenie_dotyczące_grupy_kapitałowej.docx

RI.271.1.7.2018_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-08 13:02:05
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-06-07 12:05:15
Odsłon: 1187
Dziennik zmian

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek do 208,75 DJP na działkach nr 196/1, 196/2, 196/3 w miejscowości Kolonia Obory, gmina Gizałki.

Obwieszczenie_04_06_2018.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-04 14:31:18
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-06-04 14:31:18
Odsłon: 57
Dziennik zmian

Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 15.05.2018 z SUW Gizałki i SUW Orlina Mała

Sprawozdania z badań

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-04 10:26:21
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-06-04 10:26:21
Odsłon: 52
Dziennik zmian

05.06.2018 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej odbędzie się 05 czerwca 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Lochdańska

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-30 14:43:01
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-05-30 14:40:22
Odsłon: 67
Dziennik zmian

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami

Wójt Gminy Gizałki zawiadamia o przystąpieniu do opracowania Programu opieki nad zabytkami dla gminy Gizałki wraz z aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków.

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), Wójt zobowiązany jest do sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami. Program ten podlega przyjęciu przez Radę Gminy po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Podstawą do sporządzenia programu opieki nad zabytkami jest ewidencja zabytków. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Wójt prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do ww. programu i gminnej ewidencji zabytków.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki,

- ustnie do protokołu w Referacie Nieruchomości, Środowiska i Planowania Przestrzennego (pokój nr 8),

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, treść uwagi lub wniosku z uzasadnieniem, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-29 15:15:41
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-05-29 15:15:41
Odsłon: 69
Dziennik zmian

Czyszczenie sieci wodociągowej

I N F O R M A C J A

         Urząd Gminy Gizałki informuje, że Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach planuje czyszczenie sieci wodociągowej na terenie gminy, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp. Miejscowość

Planowany termin czyszczenia sieci wodociągowej

1

Gizałki, Nowa Wieś, Ruda Wieczyńska, Obory

04.06.2018r. – 06.06.2018r.

05.09.2018r. – 07.09.2018r.

19.11.2018r. – 20.11.2018r.

2

Czołnochów, Szymanowice, Leszczyca

07.06.2018r.

10.09.2018r.

21.11.2018r. – 22.11.2018r.

3

Tomice, Tomice-Las, Tomice-Młynik, Wierzchy, Gizałki Las

11.06.2018r.

12.09.2018r.

26.11.2018r.

4

Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Studzianka, Świerczyna, Toporów, Wronów

12.06.2018r. – 14.06.2018r.

18.09.2018r. – 19.09.2018r.

27.11.2018r. – 28.11.2018r.

5

Białobłoty, Krzyżówka, Orlina Duża, Orlina Mała, Dziewiń Duży

18.06.2018r. – 20.06.2018r.

20.09.2018r. – 21.09.2018r.

04.12.2018r. – 05.12.2018r.

Czyszczenie sieci wodociągowej odbywać się będzie według powyższego harmonogramu, o ile nie wystąpią przeszkody obiektywne, jak np. awarie urządzeń wodociągowych, susza, ulewa, itp.

Czyszczenie prowadzone będzie w godz.: 1000 - 1300 lub 2000 - 2400, bez stosowania środków chemicznych. Nie obejmuje ono przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, które nie należą do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

Podczas płukania sieci mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody do poszczególnych budynków i zmącenie wody.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-22 13:54:43
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-05-22 13:53:41
Odsłon: 79
Dziennik zmian

29.05.2018 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 maja 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-21 14:22:25
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-05-21 14:17:19
Odsłon: 87
Dziennik zmian

1 czerwca br. urząd będzie nieczynny

Informuję, że dzień 1 czerwca 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gizałki.

Podstawa prawna: art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 917).

Wójt Gminy
/-/ Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-18 13:25:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-05-18 13:25:00
Odsłon: 79
Dziennik zmian

18.05.2018 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 18 maja 2018 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Sawicki
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14 15:19:40
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-05-14 15:19:40
Odsłon: 85
Dziennik zmian

15.05.2018 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 15 maja 2018 r. o godz. 8:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.
 
Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14 15:15:25
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-05-11 12:09:59
Odsłon: 95
Dziennik zmian

Zakład Komunalny - III przetarg na sprzedaż elektronicznej wagi samochodowej

III_Przetarg_na_sprzedaż_elektronicznej_wagi_samochodowej.pdf

Ogłoszenie_o_unieważnieniu_III_przetargu.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-23 11:15:53
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-05-09 11:39:03
Odsłon: 133
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 632046P Czarnybród – Dziewiń Duży

RI.271.1.6.2018_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.6.2018_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-03 08:49:22
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-05-09 10:41:11
Odsłon: 414
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gizałki – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

RI.271.1.5.2018_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.5.2018_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-27 12:29:03
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-05-02 10:44:49
Odsłon: 597
Dziennik zmian

30 kwietnia 2018 r. urząd będzie nieczynny

Informuję, że dzień 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gizałki w zamian za święto 6 stycznia 2018 r. przypadające w sobotę.

Podstawa prawna: art. 130 par. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).

Wójt Gminy Gizałki
Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-25 15:30:58
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-25 15:30:58
Odsłon: 97
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXVI Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00 w sali Świetliccy Wiejskiej w Gizałkach.

PORZĄDEK OBRAD XXXVI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018 r.;
  2. trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania;
  3. zmian planu budżetu na rok 2018;
  4. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-19 13:44:02
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-19 13:44:02
Odsłon: 115
Dziennik zmian

23.04.2018 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-19 12:41:25
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-04-19 12:41:25
Odsłon: 94
Dziennik zmian

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej

Urząd Gminy Gizałki przypomina, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Gizałki ponownie zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy nie złożyli jeszcze zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, o wypełnienie tego zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Gminy (pokój nr 8) w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. Zgłoszenie powinien złożyć każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości niepodłączonej do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub u sołtysa albo pobrać ze strony internetowej: www.gizalki.pl.

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi.

Informujemy, że aktualnie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Gizałki posiadają następujące firmy:

1. Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki, tel. 62 7411 530.

2. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, tel. 62 7412 303.

3. EKO-DBAJ Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, tel. 62 7493 898.

4. WC SERWIS Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32 2784 531.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 w.108.

 

Druk zgłoszenia

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-23 11:47:26
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-17 15:01:31
Odsłon: 111
Dziennik zmian

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gizałki w roku 2017

Analiza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-18 09:47:28
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-18 09:47:28
Odsłon: 108
Dziennik zmian

Zakład Komunalny - II przetarg na sprzedaż elektronicznej wagi samochodowej

Przetarg_na_sprzedaż_elektronicznej_wagi_samochodowej_copy.pdf

Unieważnienie_przetargu.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-02 15:27:43
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-04-17 09:25:42
Odsłon: 142
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.