Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gizałki w roku 2017

Analiza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-18 09:47:28
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-18 09:47:28
Odsłon: 644
Dziennik zmian

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej

Urząd Gminy Gizałki przypomina, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Gizałki ponownie zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy nie złożyli jeszcze zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, o wypełnienie tego zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Gminy (pokój nr 8) w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. Zgłoszenie powinien złożyć każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości niepodłączonej do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub u sołtysa albo pobrać ze strony internetowej: www.gizalki.pl.

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi.

Informujemy, że aktualnie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Gizałki posiadają następujące firmy:

1. Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki, tel. 62 7411 530.

2. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, tel. 62 7412 303.

3. EKO-DBAJ Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, tel. 62 7493 898.

4. WC SERWIS Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32 2784 531.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 w.108.

 

Druk zgłoszenia

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-23 11:47:26
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-17 15:01:31
Odsłon: 712
Dziennik zmian

Zakład Komunalny - II przetarg na sprzedaż elektronicznej wagi samochodowej

Przetarg_na_sprzedaż_elektronicznej_wagi_samochodowej_copy.pdf

Unieważnienie_przetargu.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-02 15:27:43
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-04-17 09:25:42
Odsłon: 614
Dziennik zmian

Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców na terenie całego województwa wielkopolskiego od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać uchwały antysmogowe, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.

Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymywanie norm emisyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl.

Uchwała antysmogowa

Poradnik antysmogowy

Fiszka o zdrowiu

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-11 12:37:53
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-11 12:37:53
Odsłon: 767
Dziennik zmian

Informacja o zgłaszaniu szkód łowieckich

Wójt Gminy Gizałki informuje, że od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy Prawo łowieckie w zakresie szkód łowieckich. Zgodnie z tymi zmianami, obecnie wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny lub przy wykonywaniu polowania składa się do Urzędu Gminy. Szkody należy zgłaszać w terminie 3 dni od dnia ich stwierdzenia.

Szacowanie szkody polega na dokonaniu oględzin po zgłoszeniu szkody oraz na szacowaniu ostatecznym przed zbiorem uprawy. Zawiadomienie o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy należy złożyć do Urzędu Gminy na 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

Szkody szacuje zespół składający się z sołtysa, przedstawiciela koła łowieckiego i właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiły szkody. Poszkodowany zostanie zawiadomiony o terminie oględzin lub szacowania szkody. W szacowaniu szkody może brać udział pełnomocnik właściciela lub posiadacza gruntu, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. Nieobecność poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin lub szacowania szkody.

Odszkodowania wypłacają koła łowieckie, jeżeli nie zostanie wniesione odwołanie od protokołu z ostatecznego oszacowania szkody. Odwołanie może być wniesione do Nadleśnictwa Grodziec przez poszkodowanego albo przez koło łowieckie, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. W szacowaniu szkody przez Nadleśnictwo może brać udział przedstawiciel izby rolniczej, na pisemny wniosek poszkodowanego lub koła łowieckiego. Nadleśnictwo ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji, która może być zaskarżona do sądu.

Odszkodowanie nie przysługuje:

 1. osobom, którym przydzielono grunty Skarbu Państwa jako deputaty rolne,
 2. poszkodowanym, którzy nie dokonali sprzętu upraw w terminie 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie,
 3. poszkodowanym, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez koło łowieckie urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom,
 4. za szkody, których wysokość nie przekracza wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,
 5. za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,
 6. za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych,
 7. za szkody powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości może złożyć na piśmie jej właściciel do Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Wzór wniosku o oszacowanie szkody oraz zawiadomienia o terminie zbioru uprawy i pełnomocnictwa można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub u sołtysa albo pobrać ze strony internetowej www.bip.gizalki.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu lub pod numerem tel.: 62 7411 517 w. 108.

Wniosek o oszacowanie szkód

Zawiadomienie o terminie zbioru uprawy

Pełnomocnictwo

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-10 13:19:33
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-10 13:14:36
Odsłon: 901
Dziennik zmian

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 rok

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, komisja konkursowa w dniu 28.03.2018 r. dokonała oceny złożonych ofert. Dokonano wyboru organizacji pozarządowej, która otrzyma dotację na realizację zadania publicznego w roku 2018.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera poniższa tabela.

Oferty podlegające ocenie:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.

Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY Gizałki

Prowadzenie i szkolenie sekcji tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej

6 000,00 zł

6 000,00 zł

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-03 15:18:46
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-04-03 15:18:46
Odsłon: 656
Dziennik zmian

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni wodnej "MEW - Ruda Wieczyńska" w km 20+340 rzeki prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, pow. pleszewski.

Obwieszczenie_2_26_03_2018.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-27 09:34:29
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-03-27 09:34:29
Odsłon: 751
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony II - Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach

RI.271.1.4.2018_-_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

RI.271.1.4.2018_-_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-18 10:21:22
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-03-26 13:03:40
Odsłon: 1243
Dziennik zmian

26.03.2018 r. -posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych odbędzie się 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady

Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-23 12:03:11
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-03-23 12:03:11
Odsłon: 636
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXV Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 28 marca 2018 r. (środa) o godz. 16:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

PORZĄDEK OBRAD XXXV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2018;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028;
  3. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gizałki;
  4. podziału Gminy Gizałki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
  5. utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gizałki, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok oraz wykaz potrzeb na 2018 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-22 13:45:11
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-03-22 11:46:18
Odsłon: 686
Dziennik zmian

22.03.2018 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 22 marca 2018 r. o godzinie 14:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

 

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-20 15:04:25
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-03-20 15:04:25
Odsłon: 681
Dziennik zmian

Informacja dla hodowców świń

Wójt Gminy Gizałki informuje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pleszewie przesłał do Urzędu Gminy szczegółowe wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, w celu zwiększenia ochrony przed afrykańskim pomorem świń oraz wzory rejestrów, które powinny być prowadzone przez wszystkich hodowców trzody chlewnej, w tym:

 1. rejestr przeglądów zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 2. rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa,
 3. rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
 4. rejestr zabiegów czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie,
 5. spis świń w gospodarstwie.

Z wymienionymi wyżej dokumentami, a także z listą preparatów do dezynfekcji rąk i wzorem protokołu z planowanej kontroli weterynaryjnej gospodarstw można zapoznać się u sołtysów lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 8). Dokumenty są również dostępne do pobrania poniżej.

Informujemy, że kontrole weterynaryjne gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, w zakresie spełniania wymagań w celu ochrony przed afrykańskim pomorem świń, prowadzone będą od kwietnia 2018 r.

Dokumenty

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-20 13:26:26
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-03-20 13:04:29
Odsłon: 748
Dziennik zmian

Zakład Komunalny - przetarg na sprzedaż elektronicznej wagi samochodowej

Przetarg_na_sprzedaż_elektronicznej_wagi_samochodowej.pdf

Ogłoszenie_o_unieważnieniu_przetargu.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-27 09:14:05
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-03-12 12:28:54
Odsłon: 876
Dziennik zmian

Harmonogram zebrań wiejskich 2018

Sołectwo

Termin zebrania

Godzina

zebrania

Miejsce zabrania

Białobłoty

Dziewiń

09.03.2018

17.00

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Krzyżówka

Orlina

09.03.2018

19.00

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Czołnochów

12.03.2018

17.00

Sala OSP w Szymanowicach

Szymanowice

12.03.2018

19.00

Sala OSP w Szymanowicach

Leszczyca

Wierzchy

13.03.2018

18.00

Szkoła Podstawowa w Wierzchach

Tomice

14.03.2018

17.00

GCK w Tomicach

Nowa Wieś

15.03.2018

19.00

Przedszkole w Nowej Wsi

Ruda Wieczyńska

19.03.2018

17.00

Sala OSP w Rudzie Wieczyńskiej

Wronów

Toporów

Kolonia Obory

20.03.2018

17.00

Sala OSP we Wronowie

Kolonia Ostrowska

Świerczyna

21.03.2018

17.00

Sala OSP w Kolonii Ostrowskiej

Gizałki

22.03.2018

17.00

Świetlica Wiejska w Gizałkach

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-08 10:50:27
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-03-08 10:50:27
Odsłon: 638
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej nr 632055P Toporów - Kolonia Obory

RI.271.2.3.2018_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-29 10:00:27
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-03-07 14:23:41
Odsłon: 1210
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony - Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach

RI.271.1.3.2018_-_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

RI.271.1.3.2018_-_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-26 10:13:53
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-03-07 10:25:39
Odsłon: 1117
Dziennik zmian

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 rok

Ogłoszenie

Oferta

Oferta

Umowa

Umowa

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Zgłaszanie członków komisji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-06 13:27:55
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-03-06 13:27:55
Odsłon: 764
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki

RI.271.1.2.2018_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.2.2018_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-17 17:21:16
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-03-05 13:11:45
Odsłon: 1496
Dziennik zmian

06.03.2018 r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 6 marca 2018 r. o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący komisji
Mieczysław Sawicki

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-05 11:04:07
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-03-05 11:04:07
Odsłon: 674
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - część działki nr 293/4 w Nowej Wsi

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki przeznaczonej do oddania w użyczenie:

 • część działki nr 293/4 o powierzchni 0,2000 ha położona w miejscowości Nowa Wieś (obręb geodezyjny Czołnochów) w pobliżu rzeki Prosny, w celu budowy ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w.108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-20 09:08:13
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-20 09:08:13
Odsłon: 792
Dziennik zmian

Informacja dotycząca składania wniosków o dopłaty oraz obowiązków dla rolników hodujących świnie

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-27 15:15:43
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-27 15:15:43
Odsłon: 813
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.