Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice

RI.271.1.1.2018_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.1.2018_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-09 09:20:55
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-01-24 09:08:47
Odsłon: 1445
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 443 w m. Białobłoty

RI.271.2.1.2018_-_Protokół_z_otwarcia_ofert.pdf

RI.271.2.1.2018_-_Zawiadomienie_o_wyniku.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-09 15:03:40
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-01-19 11:11:11
Odsłon: 1429
Dziennik zmian

Ogłoszenie dotyczące derogacji na Dursban 480 EC

Ogłoszenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-15 14:25:20
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-15 14:25:20
Odsłon: 771
Dziennik zmian

Komunikat dla posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń

komunikat

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 13:41:50
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-12 13:38:49
Odsłon: 838
Dziennik zmian

17.01.2018 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 17 stycznia 2018 r. o godzinie 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 10:33:09
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-01-12 10:33:09
Odsłon: 720
Dziennik zmian

Komunikat w sprawie taryf za wodę i ścieki

Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 17 w Gizałkach informuje, że od dnia 12 grudnia 2017 roku weszły  w życie przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( zwanej dalej Nowelizacją).

Zgodnie z treścią art. 9 ust.1 Nowelizacji: „Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc na okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. Oznacza to, iż aktualne po wejściu w życie Nowelizacji taryfy obowiązują na terenie Gminy Gizałki do dnia 9 czerwca 2018 roku.

Prezes Zarządu
Mariola Dąbrowska

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 07:51:09
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-12 07:50:26
Odsłon: 839
Dziennik zmian

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Plan_postępowań_o_udzielenie_zamówień_publicznych_na_rok_2018.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-10 07:56:29
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-01-10 07:56:29
Odsłon: 1197
Dziennik zmian

Składanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki przypomina o obowiązku złożenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Informację należy składać każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. W informacji należy wpisać dane dla każdego posiadanego budynku, w którym występują wyroby z azbestem (tj. rodzaj budynku, numer działki, rodzaj wyrobu z azbestem i jego ilość w m2, stopień pilności) albo sporządzić oddzielną informację dla każdego budynku.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przechowuje się w domu przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji, a drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu organowi, tj:

- Wójtowi Gminy Gizałki - osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
- Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego - pozostałe osoby (przedsiębiorcy, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, itp.).

Przed wypełnieniem „Informacji o wyrobach zawierających azbest” należy sporządzić „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Ocenę sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje się ją w domu. Z oceny wynika stopień pilności usunięcia azbestu, który należy wpisać w „Informacji”.

Informujemy, że złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” jest warunkiem uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów z azbestem.

Ponadto informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), kto nie przekazuje informacji o wyrobach zawierających azbest wójtowi albo marszałkowi województwa, podlega karze grzywny (art. 346).

Druk „Informacji” i „Oceny” można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl w zakładce „Ogłoszenia i obwieszczenia” (druki dołączone są do kurendy) lub w zakładce „Azbest”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 w. 108.

Informacja

Ocena

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 13:37:54
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-01-05 15:00:25
Odsłon: 745
Dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża-Białobłoty"

ZawiadomienieRDOŚ_02_01_2018.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-09 07:48:24
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-01-03 14:42:17
Odsłon: 768
Dziennik zmian

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Ogłoszenie o konkursie I

Ogłoszenie o konkursie II

oferta.DOC

oferta.PDF

umowa.DOC

umowa.PDF

sprawozdanie.DOC

sprawozdanie.PDF

Zgłoszenie członków komisji I

Zgłoszenie członków komisji II

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-02 13:18:49
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-02 08:34:09
Odsłon: 812
Dziennik zmian

18.12.2017 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Woźniak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-15 12:21:01
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-12-15 12:21:01
Odsłon: 903
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXIII Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji, odbędzie się 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

PORZĄDEK OBRAD XXXIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2018 rok;
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok;
  3. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2018 rok;
  4. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Tomice i Czołnochów, gmina Gizałki;
  5. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las i Tomice, gmina Gizałki;
  6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2018;
  7. zmian planu budżetu gminy na rok 2017;
  8. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026;
  9. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018 – 2028;
  10. uchwalenia budżetu Gminy Gizałki na 2018 rok;
   - przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok;
   - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok;
   - opinie komisji stałych do projektu budżetu na 2018 rok;
   - przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok;
   - dyskusja nad projektem budżetu na 2018 rok;
   - głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki;
   - głosowanie uchwały budżetowej na rok 2018.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-12 14:22:25
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-12-12 14:22:25
Odsłon: 952
Dziennik zmian

20.12.2017 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych odbędzie się 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 16:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-12 14:09:35
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-12-12 14:09:35
Odsłon: 711
Dziennik zmian

Stypendia szkolne - odbiór decyzji

Urząd Gminy Gizałki informuje, że osoby które złożyły wnioski o stypendium szkolne, proszone są o dostarczenie rachunków i odbiór decyzji (ul. Kaliska 23 - budynek przy aptece, pokój nr 2).

Wypłata świadczenia nastąpi po dokonaniu ww czynności.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Ewa Latosińska
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-29 14:28:02
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-29 14:28:02
Odsłon: 984
Dziennik zmian

Informacja o posiedzeniach komisji rady

Informuję o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 30 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Sawicki


Informuję o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 4 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak


Informuję o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 5 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Lochdańska


Informuję o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 5 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-29 08:48:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-29 08:48:00
Odsłon: 803
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXII Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXXII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2017,
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny 2016/2017.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-22 07:52:45
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-22 07:52:23
Odsłon: 728
Dziennik zmian

27 listopada 2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-21 14:27:31
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-11-21 14:27:31
Odsłon: 687
Dziennik zmian

15.11.2017 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Sawicki
 
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-10 13:48:40
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-11-10 13:48:40
Odsłon: 802
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gizałki przeznaczonych do:

 1. oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców:
  • część działki nr 317/2 o pow. 0,7800 ha w miejscowości Wronów (grunty orne),
  • działka nr 283/28 pow. 0,0176 ha w miejscowości Nowa Wieś obręb Czołnochów (pod wieżą telefonii komórkowej),
 2. oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego użytkownika:
  • lokal nr 4 o pow. użytkowej 25,8 m2 znajdujący się na parterze budynku przy ul. Kaliskiej 21 w Gizałkach na działkach nr 353/3 i 354/3 (siedziba Gminnego Centrum Kultury).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w.108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-09 08:35:48
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-07 13:01:05
Odsłon: 806
Dziennik zmian

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

Sprawozdanie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-06 09:04:48
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-06 09:04:48
Odsłon: 798
Dziennik zmian

6.11.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 6 listopada 2017 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-02 15:51:56
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-11-02 15:50:29
Odsłon: 695
Dziennik zmian

Zmiana godziny rozpoczęcia XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie gminy Gizałki w terminie do 7 listopada br. do godz. 12:00 zmieniam godzinę rozpoczęcia XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki na 9:00. Porządek obrad Sesji Rady Gminy nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-03 09:13:14
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-03 09:13:14
Odsłon: 732
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXI Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godz. 16:00 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXXI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI


1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
    międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2017 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki, ze zmianą obejmującą część terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las, Dziewin Duży, Czołnochów i Tomice;

2) uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;

3) zmieniająca  uchwałę  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2017 rok;

4) stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

5) obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 r.;

6) zmian planu budżetu na rok 2017;

7) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017- 2026;

8) określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Gizałki oraz sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zadań.

 8. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11 . Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-03 09:19:39
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-10-31 12:53:57
Odsłon: 731
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.