Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXII Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXXII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2017,
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny 2016/2017.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-22 07:52:45
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-22 07:52:23
Odsłon: 733
Dziennik zmian

27 listopada 2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-21 14:27:31
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-11-21 14:27:31
Odsłon: 695
Dziennik zmian

15.11.2017 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Sawicki
 
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-10 13:48:40
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-11-10 13:48:40
Odsłon: 817
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gizałki przeznaczonych do:

 1. oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców:
  • część działki nr 317/2 o pow. 0,7800 ha w miejscowości Wronów (grunty orne),
  • działka nr 283/28 pow. 0,0176 ha w miejscowości Nowa Wieś obręb Czołnochów (pod wieżą telefonii komórkowej),
 2. oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego użytkownika:
  • lokal nr 4 o pow. użytkowej 25,8 m2 znajdujący się na parterze budynku przy ul. Kaliskiej 21 w Gizałkach na działkach nr 353/3 i 354/3 (siedziba Gminnego Centrum Kultury).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w.108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-09 08:35:48
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-07 13:01:05
Odsłon: 814
Dziennik zmian

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

Sprawozdanie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-06 09:04:48
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-06 09:04:48
Odsłon: 805
Dziennik zmian

Zmiana godziny rozpoczęcia XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie gminy Gizałki w terminie do 7 listopada br. do godz. 12:00 zmieniam godzinę rozpoczęcia XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki na 9:00. Porządek obrad Sesji Rady Gminy nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-03 09:13:14
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-11-03 09:13:14
Odsłon: 737
Dziennik zmian

6.11.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 6 listopada 2017 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-02 15:51:56
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-11-02 15:50:29
Odsłon: 702
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXI Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godz. 16:00 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXXI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI


1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
    międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2017 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki, ze zmianą obejmującą część terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las, Dziewin Duży, Czołnochów i Tomice;

2) uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;

3) zmieniająca  uchwałę  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2017 rok;

4) stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

5) obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 r.;

6) zmian planu budżetu na rok 2017;

7) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017- 2026;

8) określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Gizałki oraz sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zadań.

 8. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11 . Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-03 09:19:39
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-10-31 12:53:57
Odsłon: 737
Dziennik zmian

Wyniki konsultacji społecznych "Programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

Dnia 30.10.2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dotyczące konsultacji Programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. W spotkaniu nie uczestniczył żaden przedstawiciel organizacji pozarządowych. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30.10.2017 r. do godz. 9:00 nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zostanie przedłożona Radzie Gminy Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-31 11:59:05
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-10-31 11:59:05
Odsłon: 629
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las i Tomice.

obwieszczenie_o_wyłożeniu_do_publicznego_wglądu_projektu_mpzp.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-23 10:49:13
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-10-23 10:49:13
Odsłon: 657
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Tomice i Czołnochów.

obwieszczenie_o_wyłożeniu_do_publicznego_wglądu_projektu_zmiany_mpzp.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-23 10:44:00
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-10-23 10:44:00
Odsłon: 599
Dziennik zmian

3.11.2017 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 3 listopada 2017 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-20 12:35:33
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-10-20 12:34:59
Odsłon: 738
Dziennik zmian

24.10.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 24 października 2017 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-20 12:30:05
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-10-20 12:30:05
Odsłon: 666
Dziennik zmian

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Gizałki na konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

Urząd Gminy Gizałki przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Uwagi dotyczące uchwały można zgłaszać pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy Gizałki lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.10.2017 r. do godz. 9.00. Projekt uchwały będzie przedmiotem rozpatrzenia na Sesji Rady Gminy Gizałki.

W związku z powyższym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie dotyczące konsultacji społecznych związanych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, które odbędzie się w dniu 30.10.2017 r. o godz. 11:00  w Urzędzie Gminy Gizałki, przy ul. Kaliskiej 28.

Projekt uchwały

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-18 13:45:08
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-10-18 13:45:08
Odsłon: 823
Dziennik zmian

19.10.2017 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 19 października 2017 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-11 14:35:17
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-10-11 14:35:17
Odsłon: 839
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizałki

RI.271.4.5.2017_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-23 10:25:39
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-10-09 15:19:15
Odsłon: 1092
Dziennik zmian

Informacja PINB w Pleszewie dotycząca obowiązku przeprowadzenia okresowych - rocznych kontroli obiektów budowlanych oraz informacja PINB w Pleszewie w związku z sezonem zimowym 2017/2018.

Informacja_PINB_1.pdf

 

Informacja_PINB_2.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-04 08:48:57
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-10-04 08:48:57
Odsłon: 768
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej nr 632027P".

Obwieszczenie_budowa_drogi_gminnej.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-02 14:05:40
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2017-10-02 14:05:40
Odsłon: 860
Dziennik zmian

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zmianie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20

Zawiadomienie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-02 10:24:56
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-10-02 10:24:56
Odsłon: 700
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. - Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-28 12:58:50
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2017-09-19 08:53:52
Odsłon: 1306
Dziennik zmian

15.09.2017 r. - posiedzenie Komisji łączonych

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 15 września 2017 r. o godzinie 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-13 08:20:17
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-09-13 08:20:17
Odsłon: 750
Dziennik zmian

Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego Citroen C15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Gizałki ogłasza pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż samochodu ciężarowego

1. Przedmiot sprzedaży: samochód ciężarowy

- marka: Citroen C15

- rok produkcji: 1999

- przebieg: 215000 km

- poj. silnika: 1769 cm3

2. Tryb przetargu – ofertowy pisemny.

3. Termin złożenia ofert: 22.09.2017 r., godz. 10.00. w sekretariacie Urzędu Gminy.

4. Otwarcie ofert: 22.09.2017 r., godz. 10.15, pok. nr 3 w Urzędzie Gminy w Gizałkach.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: Oferta – samochód ciężarowy, nie otwierać do 22.09.2017 r. do godz. 10.15.

6. Cena wywoławcza: 1100,00 zł.

7. Minimalna oferowana kwota nie może być niższa od ceny wywoławczej.

8. Sprzedający odstępuje od przyjmowania wpłaty z tytułu wadium.

9. Samochód można oglądać w miejscu postoju tj. przy budynku Urzędu Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

10. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie do 3 dni od dnia wyłonienia jego oferty.

11. Wydanie samochodu nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.

12. Przetarg ofertowy odbędzie się zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2017 Wójta Gminy Gizałki
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie sprzedaży samochodu.

13. Wójt Gminy Gizałki zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-15 12:57:03
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-09-15 12:55:54
Odsłon: 786
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXX Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 18 września 2017 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                         PORZĄDEK OBRAD XXX SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:


               1) zmian planu budżetu na rok 2017;

2) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026;

3) przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy na miarę XXI wieku" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne;

4) nadania imienia Ojca Świętego Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Gizałkach;

5) stwierdzenia przekształcenia zespołów publicznych szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe;

6) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela – doradcy zawodowego;

7) sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-12 15:43:56
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-09-12 15:40:02
Odsłon: 710
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.