Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest. Wnioski będą przyjmowane w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój nr 8) w dniach od 15 lutego do 31 sierpnia 2018 r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu. W trakcie ogłoszonego naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

W bieżącym roku dofinansowanie obejmuje wyłącznie odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zdemontowanych i składowanych tymczasowo na terenie nieruchomości wnioskodawców. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachu.

Wykonawca usług zostanie wyłoniony w drodze przetargu przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Każdy wnioskodawca zostanie poinformowany przez Starostwo o wybranym wykonawcy.

W przypadku wymiany pokrycia dachu budynku, właściciel nieruchomości dokonuje zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie co najmniej na 21 dni przed przystąpieniem do robót. Jeżeli wymiana pokrycia dachu wiąże się z przebudową dachu, należy wystąpić o pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia robót.

Druki wniosków oraz regulamin realizacji zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl (ogłoszenia i obwieszczenia).

Z dofinansowania kosztów odbioru i unieszkodliwienia wyrobów z azbestem mogą skorzystać wyłącznie właściciele nieruchomości ujęci w internetowej „Bazie Azbestowej”, do której zostają wprowadzeni przez Urząd Gminy po złożeniu przez nich „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8), tel. 62 7411 517 wewn. 108.

Wniosek

Regulamin

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołóstwie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-16 08:04:06
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-15 15:10:40
Odsłon: 832
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXIV Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 19 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXXIV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Gizałki;
  2. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2018;
  3. zmian planu budżetu na rok 2018;
  4. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028;
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2018 rok.
 7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Gizałki.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-13 10:34:41
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-13 10:34:24
Odsłon: 755
Dziennik zmian

15.02.2018 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych odbędzie się 15 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-13 09:28:55
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-02-13 09:28:55
Odsłon: 819
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Gizałki, ul. Polna

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gizałki, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres od dnia 3 marca do dnia 31 października 2018 r.:

 1. Grunty rolne o powierzchni 1,77 ha stanowiące część działki nr 7 położonej w Gizałkach przy ul. Polnej, zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00023838/3 (grunty orne klasy VI). Na gruntach zasiane jest żyto ozime.

  Czynsz dzierżawny wynosi równowartość 6,20 dt żyta, tj. 325,44 zł. Ponadto, oferent, z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonanej wcześniej uprawy gruntu i siewu w łącznej kwocie 1.484,00 zł.

 2. Grunty rolne o powierzchni 3,86 ha stanowiące część działki nr 19 (grunty orne klasy VI – 1,78 ha i klasy VIz – 0,38 ha) oraz część działki nr 32 (grunty orne klasy VI – 1,70 ha), położonych w Gizałkach przy ul. Polnej, zapisanych w księdze wieczystej KZ1P/00023838/3. Z dzierżawy wyłączona jest droga dojazdowa do budynków.

  Czynsz dzierżawny wynosi równowartość 13,51 dt żyta, tj. 709,14 zł. Ponadto, oferent, z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonanej wcześniej uprawy gruntów i przygotowania ich pod zasiew w łącznej kwocie 3.048,00 zł.

Czynsz dzierżawny wraz z ww. kosztami płatny jest w terminie do dnia 30 września 2018 r.

Wartość czynszu dzierżawnego ustala się jako iloczyn stawki czynszu wyrażonej w dt żyta i obowiązującej średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

Wnioski o wydzierżawienie wybranej nieruchomości należy składać w Urzędzie Gminy w Gizałkach, w terminie do dnia 2 marca 2018 r. W przypadku, gdy złożonych wniosków będzie więcej niż jeden na daną nieruchomość, zostanie ogłoszony konkurs na składanie ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-12 13:29:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-09 15:29:58
Odsłon: 801
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2018 r.

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy.

Spółka wodna może otrzymać z budżetu Gminy Gizałki dotację celową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w tym melioracji wodnych szczegółowych znajdujących się na terenie Gminy Gizałki.

Dotację celową przeznaczać się będzie w szczególności na prace związane z wykonywaniem bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych objętych działaniem spółki wodnej, polegające w odniesieniu do rowów na wykaszaniu, wygrabianiu przerostów ze skarp i dna rowu na brzeg rowu lub wywożeniu, wycinaniu i karczowaniu drzew i krzewów i ich wywożeniu lub rozdrabnianiu, odmulaniu dna rowu przy maksymalnym zamuleniu 40 cm, plantowaniu lub wywożeniu urobku, czyszczeniu, naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów i niszczeniu chemicznym odrostów drzew i krzewów, a w odniesieniu do urządzeń drenarskich, w przypadku tzw. „awarii drenarskich”: na czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich.

Dotację na realizację zadań, o których mowa powyżej przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną.

Wójt Gminy Gizałki
Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Robert Łoza
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-08 14:47:31
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-08 14:47:31
Odsłon: 794
Dziennik zmian

12.02.2018 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej odbędzie się 12 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Lochdańska
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-07 10:46:52
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-02-07 10:46:52
Odsłon: 739
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wykazie - dzierżawa i użyczenie

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gizałki przeznaczonych do:

 1. oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców:
  • działka nr 251 o pow. 0,4900 ha w miejscowości Gizałki (grunty orne),
  • działka nr 169/7 pow. 0,0253 ha w miejscowości Białobłoty (pod wieżą telefonii komórkowej),
 2. oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego użytkownika:
  • pomieszczenie o pow. użytkowej 79,9 m2 znajdujące się na piętrze budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach, na działce nr 396/8 (Ośrodek Wsparcia Dziennego).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w.108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-07 10:29:22
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-07 10:29:22
Odsłon: 994
Dziennik zmian

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, komisja konkursowa w dniu 24.01.2018 r. dokonała oceny złożonych ofert. Dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotację na realizację zadania publicznego w roku 2018.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera poniższa tabela.

Oferty podlegające ocenie:

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Zadanie publiczne wskazane w ofercie Wnioskowana kwota dotacji Przyznana kwota dotacji
1. Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY Gizałki Organizacja zajęć sportowych
z tenisa stołowego i udział
w rywalizacji sportowej dzieci
i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowania czasu wolnego
13 000,00 zł 13 000,00 zł
2. Gminny Klub Sportowy UNIA SZYMANOWICE Organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowania czasu wolnego 14 000,00 zł 14 000,00 zł
3. Gminny Klub Sportowy UNIA SZYMANOWICE Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej 20 000,00 zł 20 000,00 zł
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-02 14:53:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-02-02 14:51:03
Odsłon: 793
Dziennik zmian

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych – rok szkolny 2018/2019

Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, przeprowadza się postepowania rekrutacyjne. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnych gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Jeżeli dana szkoła publiczna dysponuje wolnymi miejscami, mogą być do niej przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Informuje się o terminach oraz kryteriach określonych w celu rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla kandydatów do pierwszych klas szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gizałki.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa:

zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2018 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły prowadzonej przez Gminę Gizałki, określają uchwały Rady Gminy Gizałki:

nr V/18/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

nr XIV/71/2016 z dnia 19 lutego 2016 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31 15:21:35
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-31 10:44:33
Odsłon: 957
Dziennik zmian

5.02.2018 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 5 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31 08:12:40
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-01-31 08:12:40
Odsłon: 817
Dziennik zmian

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-29 08:33:59
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-29 08:33:59
Odsłon: 878
Dziennik zmian

30.01.2018 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 30 stycznia 2018 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-25 11:35:37
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-01-25 11:30:40
Odsłon: 760
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice

RI.271.1.1.2018_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.1.2018_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-09 09:20:55
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-01-24 09:08:47
Odsłon: 1507
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 443 w m. Białobłoty

RI.271.2.1.2018_-_Protokół_z_otwarcia_ofert.pdf

RI.271.2.1.2018_-_Zawiadomienie_o_wyniku.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-09 15:03:40
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-01-19 11:11:11
Odsłon: 1498
Dziennik zmian

Ogłoszenie dotyczące derogacji na Dursban 480 EC

Ogłoszenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-15 14:25:20
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-15 14:25:20
Odsłon: 831
Dziennik zmian

Komunikat dla posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń

komunikat

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 13:41:50
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-12 13:38:49
Odsłon: 904
Dziennik zmian

17.01.2018 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych odbędzie się 17 stycznia 2018 r. o godzinie 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 10:33:09
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-01-12 10:33:09
Odsłon: 772
Dziennik zmian

Komunikat w sprawie taryf za wodę i ścieki

Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 17 w Gizałkach informuje, że od dnia 12 grudnia 2017 roku weszły  w życie przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( zwanej dalej Nowelizacją).

Zgodnie z treścią art. 9 ust.1 Nowelizacji: „Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc na okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. Oznacza to, iż aktualne po wejściu w życie Nowelizacji taryfy obowiązują na terenie Gminy Gizałki do dnia 9 czerwca 2018 roku.

Prezes Zarządu
Mariola Dąbrowska

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 07:51:09
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-12 07:50:26
Odsłon: 889
Dziennik zmian

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Plan_postępowań_o_udzielenie_zamówień_publicznych_na_rok_2018.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-10 07:56:29
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-01-10 07:56:29
Odsłon: 1255
Dziennik zmian

Składanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki przypomina o obowiązku złożenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Informację należy składać każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. W informacji należy wpisać dane dla każdego posiadanego budynku, w którym występują wyroby z azbestem (tj. rodzaj budynku, numer działki, rodzaj wyrobu z azbestem i jego ilość w m2, stopień pilności) albo sporządzić oddzielną informację dla każdego budynku.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przechowuje się w domu przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji, a drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu organowi, tj:

- Wójtowi Gminy Gizałki - osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
- Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego - pozostałe osoby (przedsiębiorcy, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, itp.).

Przed wypełnieniem „Informacji o wyrobach zawierających azbest” należy sporządzić „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Ocenę sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje się ją w domu. Z oceny wynika stopień pilności usunięcia azbestu, który należy wpisać w „Informacji”.

Informujemy, że złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” jest warunkiem uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów z azbestem.

Ponadto informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), kto nie przekazuje informacji o wyrobach zawierających azbest wójtowi albo marszałkowi województwa, podlega karze grzywny (art. 346).

Druk „Informacji” i „Oceny” można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl w zakładce „Ogłoszenia i obwieszczenia” (druki dołączone są do kurendy) lub w zakładce „Azbest”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 w. 108.

Informacja

Ocena

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 13:37:54
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2018-01-05 15:00:25
Odsłon: 798
Dziennik zmian

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Ogłoszenie o konkursie I

Ogłoszenie o konkursie II

oferta.DOC

oferta.PDF

umowa.DOC

umowa.PDF

sprawozdanie.DOC

sprawozdanie.PDF

Zgłoszenie członków komisji I

Zgłoszenie członków komisji II

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-02 13:18:49
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-02 08:34:09
Odsłon: 877
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.